E-tjänst för regioner

Via e-tjänsten kan regioner rapportera och söka ersättning för genomförda hälsoundersökningar. I e-tjänsten går det även att se vilka asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som finns i länet och som kan erbjudas en hälsoundersökning. Även vissa andra persongrupper visas i e-tjänsten.

Via e-tjänsten kan regioner söka ersättning för hälsoundersökningar och se vilka asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som finns i länet och om de har blivit kallade till en hälsoundersökning.

​I manualerna hittar du steg för steg-guider för alla moment i e-tjänsten:

Användarmanual för e-tjänsten Pdf, 911.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för dig som är administratör i e-tjänsten Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om e-tjänsten för regioner

E-tjänst för regioner

Aktuellt i e-tjänsten

Kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag, Inera, har aviserat om förändringen av inloggningen med SITHS-kort och Net iD Enterprise. Driftsättningen av Migrationsverkets anpassning är planerad att ske tidigast den 25 maj 2023. Nuvarande lösning tillhandahålls och supportas av Inera under en överlappande period till och med 31 januari 2024. På Ineras webbplats finns mer information: Ny lösning för SITHS - Inera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Obs! Förändringen påverkar inte innehållet i Migrationsverkets e-tjänster, utan endast inloggningsförfarandet som, efter ändringen, kommer att ske i två steg.

Inloggningsalternativ till e-tjänsterna.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Det första steget för inloggning är oförändrat och sker genom att administratör/användare (som tidigare) väljer alternativet längst ner, E‑tjänstelegitimation – SITHS (se bilden).

Vid problem i det första inloggningssteget bör administratör/användare i berörd kommun eller region kontakta Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och då bifoga en skärmbild med eventuellt meddelande som kan underlätta felsökningen:

Kommuner: etjanstkommuner@migrationsverket.se

Regioner: halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Tre olika legitimeringsmetoder hos Inera.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

2. Det andra steget i inloggningen innebär att en ny meny (Ineras egen) öppnas och ger tre inloggningsalternativ:

Den ”gamla” inloggningen med endast SITHS-kort (med Net iD) väljer man med det nedersta alternativet (SITHS-kort på denna enhet). Obs! Denna inloggningslösning upphör efter 31 januari 2024.

De övriga två (nya) inloggningsalternativen väljs när man har SITHS eID på den aktuella enheten eller på en annan enhet.

Vid problem vid det andra inloggningssteget med SITHS eID, SITHS eller
Net iD*, bör administratör/användare i berörd kommun eller region i första hand kontakta sin egen interna IT-supportenhet.

I andra hand bör kommunens eller regionens administratör/användare kontakta Ineras egen support.

Felanmälan och användarstöd hos Inera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Inera ger support angående Net iD till och med 31 januari 2024.

Följande förbättringar och justeringar kommer att levereras i e-tjänsten:

  • Skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar) har separerats från kategorin asylsökande och får en egen kod (M) i kolumnen ”Typ av sökande”.
  • Fliken ”Asylsökande i länet” byter namn till ”Asylsökande m.fl. i länet” för att indikera att det inte bara är asylsökande som förekommer i listan.
  • Kolumnen ”Asylansökningsdatum” döps om till ”Omf. LMA / förvar fr.o.m.” med uppgift om från vilket datum individen antingen omfattas av LMA eller är tagen i förvar och därmed omfattas av personkretsen för statlig ersättning för genomförd hälsoundersökning. Om en individ tas ur förvar och fortfarande är asylsökande, visas det ursprungliga datumet när individen började omfattas av LMA. Finns det däremot en helt ny asylansökan visas det nya datumet.
  • Fliken ”Asylsökande m.fl. i länet” får en ljusblå informationsruta för att förtydliga innehållet i ovannämnda kolumn.
  • När markören ställs på kolumnrubriken ”Omf. LMA / förvar fr.o.m.” visas en förtydligande text (en s.k. tooltip) ”Obs! Datum i denna kolumn saknas för bevispersoner (B) samt asylsökande barn (AB) då de inte omfattas av LMA”.
  • Kolumnrubriken ändras även i den exporterbara filen så att alla rubrikerna och innehållet blir identiska.
  • Ordet ”landsting” har bytts ut mot ”region” i de flikar där det förekommit.
  • De skyddsbehövande som inte beviljats tillstånd före 1 juli, kommer visas som att de omfattas av LMA från 1 juli, dvs. från att ändringen i LMA trädde i kraft.

Information om leveransen har, enligt informationsutbytesavtalen, även skickats till e‑tjänstens kontaktpersoner i regionerna den 31 oktober 2022. Användarmanualen är under uppdatering och kommer publiceras inom kort.

Migrationsverket hade förra veckan ett tekniskt fel som påverkade alla interna system och även de flesta e-tjänster. Felet åtgärdades redan förra veckan. Ett nytt tekniskt fel upptäcktes idag i e-tjänsten för regionerna, men även detta fel är nu åtgärdat. Regionerna ska nu kunna skicka in sina ansökningar som vanligt. Om ansökan redan skickats in via mejl eller fax medan det tekniska felet omöjliggjorde inskickande via e-tjänsten, bör kontakt tas med berörd enhet inom Migrationsverket för att formellt återta dem; på så sätt behöver verket inte hantera dubbla ansökningar.

I e-tjänstens flik Asylsökande i länet visas numera även de personer som har ansökt om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar) och blivit inskrivna på en boendeenhet i Migrationsverkets mottagningssystem, trots att de ännu inte beviljats uppehållstillstånd. Detta är en direkt följd av de lag- och förordningsändringar som trätt i kraft den 1 juli 2022 avseende massflyktingar.

En akut justering i e-tjänstens flik ”Asylsökande i länet” driftsattes den 1 april. Justeringen innebär att de personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och som har en registrerad boendeenhet, men ännu inte hunnit att beviljas uppehållstillstånd, filtreras bort från den s.k. asylsökandelistan som kan exporteras ut från e-tjänsten. Från den 2 april 2022 visas endast de personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som därmed kan kallas till en sådan hälsoundersökning som regionerna kan ansöka om ersättning för. Justeringen påverkar ingen annan funktionalitet i e-tjänsten.

De personer som har beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och som är registrerade/inskrivna vid Migrationsverkets mottagningssystem, kommer även att finnas med i e-tjänsten Melker (asylsökandelistan) i samma grupp som asylsökande, det vill säga kod A. Regionen har därmed möjlighet att för dessa massflyktingar ansöka om ersättning för hälsoundersökningar via e-tjänsten.

E-tjänsten för regioner har idag uppdaterats med en ny kolumn i fliken ”Asylsökande i länet”, även kallad för Asylsökandelistan. Syftet med uppdateringen är att underlätta för regionerna att identifiera individer som Migrationsverket har skyldighet att lämna uppgifter om.

Den nya kolumnen innehåller en förkortning som beskriver vilken typ av sökande individen i listan är enligt följande:

A­ – Asylsökande

AB – Asylsökande barn (underårigt och ej inskrivet i mottagningssystemet. För dessa har regioner inte rätt till statlig ersättning)

B – Bevisperson (som inte är asylsökande och ej inskriven i mottagningssystemet)

F – Förvarstagen (person som hålls i förvar)

Information om förändringen har skickats ut via mejladress till regionernas kontaktpersoner och/eller administratörer redan i mitten på juli.

Observera att användarmanualen kommer att revideras i sin helhet under hösten 2021, då även information om den nya kolumnen kommer läggas till.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänst för regioner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsten. E-tjänsten för regioner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsten inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Vid frågor kan du kontakta halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: