Frågor och svar om e-tjänsten för regi­oner

Via e-tjänsten kan regioner rapportera och söka ersättning för genomförda hälsoundersökningar. I e-tjänsten går det även att se vilka asylsökande personer som finns i länet och som kan erbjudas en hälsoundersökning.

Här är en sammanställning av de vanligaste frågorna om användningen av e-tjänsten. Frågorna har sammanställts som ett komplement till användarmanualen.  

Inlogg­ning och använd­ning

Kontakta din regions utsedda administratör. Varje region har en utsedd administratör som ansvarar för att lägga upp nya användare och ta bort icke längre aktuella användare i e-tjänsten.

Kontakta din regions utsedda administratör.

Nej, det är alltid Migrationsverket som lägger upp eller tar bort e-tjänstens administratörer. Mejla administratörens för- och efternamn samt HSA-id till: halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se och beskriv om ni önskar ett nyupplägg eller ett borttag.

Ja, kontakta Migrationsverket med den nya administratörens för- och efternamn samt HSA-id.

Kontakta din regions utsedda administratör. Administratören kan se vilka användare som har tillgång till e-tjänsten.

Ja, om regionen säkerställt att användaren omfattas av sekretessansvaret enligt regelverket. Prövningen ska göras enskilt för alla personer som får ett SITHS-kort utfärdat med regionens organisationsnummer.

Observera att ansvaret för sekretessen för asylsökandes personuppgifter inte kan överföras till privata vårdgivare eller privata vårdbolag. Användare som tillhör privata aktörer ska därför inte ges tillstånd att logga in till e-tjänsten genom deras egna externa SITHS-kort.

Asyl­sö­kan­de­ m.fl. i länet

Ja, personer som har sökt eller beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet visas i fliken Asylsökande i länet, med koden M i kolumnen Typ av sökande. Före 1 juli 2022 visades endast de som hade beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd.

Fliken ”Asylsökande i länet” visar alla individer som omfattas av 4 § hälso- och sjukvårdslagen, som Migrationsverket har skyldighet att lämna uppgifter om.

Regionen kan söka ersättning för hälsoundersökning för de som omfattas av LMA eller hålls i förvar, dvs.:

  • A­ – Asylsökande
  • F – Förvarstagen (person som hålls i förvar)
  • M – Skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflykting)

Regionen kan inte söka ersättning för hälsoundersökning för följande individer som inte omfattas av LMA:

  • AB – Asylsökande barn (som inte är inskrivna i mottagningssystemet utan bor i kommun hos förälder/vårdnadshavare med uppehållstillstånd för bosättning)
  • B – Bevisperson (som inte är inskriven i mottagningssystemet)

En gång per dygn hämtar e-tjänsten lagrad adressinformation från Migrationsverkets databaser och presenterar den informationen i e-tjänsten. Om du bedömer att adressinformationen är felaktig kan det bero på att Migrationsverket inte har fått en uppdaterad adress från individen eller från kommunen om var personen bor. Det kan även bero på att Migrationsverket inte hunnit registrera den korrekta adressen.

Om uppgifterna är fel ber vi dig att kontakta oss på Migrationsverket.

Nej, dessa individer visas inte i e-tjänsten av säkerhetsskäl.

Rappor­te­ring av hälso­un­der­sök­ning

Ett problem kan uppstå i e-tjänsten när du söker ersättning för en hälsoundersökning. Det handlar om att du får felmeddelandet "Det går ej att rapportera hälsoundersökning för denna individ" trots att det ska gå att söka ersättning för individens hälsoundersökning. Om du vet att regionen har rätt till ersättning och trots det får felmeddelandet, då måste du i stället söka ersättning för hälsoundersökningen via pappersblankett.

Din registrering ska genast dyka upp i fliken Asylsökande i länet. Om det inte gör det, ta kontakt med Migrationsverket genom att skicka ett mejl till halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Ja, e-tjänsten känner av redan rappor­te­rade hälso­un­der­sök­ningar.

Nej.

Du kan inte ändra datumet i efterhand. Däremot kan du ta bort den registrerade hälsoundersökningen där du ansöker om ersättning (i e‑tjänsten), därefter kan du registrera en ny hälsoundersökning för personen med rätt datum. En förutsättning är att datumet är inom de tidsregler som finns för när ansökan ska lämnas in.

Ansökan om statlig ersätt­ning

Nej, ansökningar i e-tjänsten kan bara göras för tidigare kvartal. Alltså kan ansökan för rapporterade hälsoundersökningar inom ett kvartal göras tidigast nästa kvartal.

Personer som har genomgått en hälsoundersökning nuvarande kvartal syns inte i ansökningsläget förrän nästkommande kvartal då ansökan ska skickas in.

Nej, av säkerhetsskäl är det inte möjligt. För dessa individer kan ersättning i stället sökas via ansökningsblankett som du hittar på följande sidor:

Ersättning för hälsoundersökning av asylsökande eller massflyktingar

Ersättning för hälsoundersökning av personer med uppehållstillstånd

Övrigt

Beskriv ditt förbättringsförslag tydligt och fundera på om förbättringsförslaget skulle gynna endast er region eller flera.

Skicka förbättringsförslaget till följande mejladress: halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: