ገንዘብ

Ekonomi – tigrinska

ኣብ ሽወደን ዑቕባ ክትሓትት ከሎኻ፥ ናይ ገዛእ ርእስኻ ገንዘብ ምስ ዘይህልወካ፥ ካብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንኺግበረልካ ምልክታ ክተቕርብ ዕድል ኣሎካ። ክልተ ዓይነት ምልክታ ክተቕርበሉ ትኽእል ናይ ገንዘብ ሓገዛ ኣተሓትታ ኣሎ። ንሱ ድማ ”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ” (dagersättning) ከምኡ ውን ”ፍሉይ ሓገዝ ገንዘብ” (särskilt bidrag) ዚበሃል እዩ።

መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ

”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ” ናይ ምርካብ መሰል ምስ ዚህልወካ፥ ነናይ መዓልቲ ሓደ ውሱን ገዘንብ፥ ተዋህሊሉ ኣብ ወወርሑ ይኽፈለካ። እዚ ”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ” እዚ፥ ነቶም ንዓኻ ዘሎዉኻ ግላዊ ኣድላይነታት ኪሽፍን ተባሂሉ ዚወሃበካ እዩ። ንኣብነት ንኽዳውንቲ፡ ንሳእኒ፡ ንመድሃኒት ከምኡ ውን ነቲ ኣብ ናጻ ጊዜኻ ክትገብሮ ንትደሊ ንጥፈታት ንኺኣክል ተባሂሉ ዚወሃበካ ገንዘብ እዩ። ገለ እዋን፡ እቲ ገንዘብ ካብቶም ነቲ መንበሪ ቤትካ ዘምሓድሩ ክትቅበሎ ኢኻ። ከምኡ እንተ ኾይኑ፡ ካብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ትቕበሎ መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ ኣይክህሉን እዩ።

ተወሳኺ ፍሉይ ሓገዝ-ገንዘብ

እንተ ደኣ እቲ ”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ” ኪሽፍኖ ዘይክእል ፍሉይ ነገር ምግዛእ ዘድልየካ ኮይኑ፥ ንስኻን እቲ ናትካ ”ብዓል-ሕድሪ”ን (god man) ”ንፍሉይ ሓገዝ ገንዘብ” (särskilt bidrag) ምልክታ ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ንኣብነት፡ ንመነጸር ዓይኒ፡ ንናይ ክረምቲ ክዳን ወይ ካልእ ብዘይብኡ ክትነብር ዘይትኽእል ነገራት ምስ ዚህልዉ እዩ።

እቲ ናትካ ”ብዓል-ሕድሪ” (gode man) ሓላፍነት ናይ ገንዝብካ ይወስድ

ዕድሜኻ ትሕቲ 16 ዓመት ምስ ዚኸውን፥ እቲ ናትካ ”ብዓል-ሕድሪ” (god man)፡ ንሱ እዩ ነቲ ምልክታ መሊኡ ዘቕርቦ። ነቲ ናትካ ገንዘብ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ዘሎዎ ውን ንሱ እዩ። ንስኻ 16 ዓመት ምስ መላእካ ግን፥ ባዕልኻ ምልክታ ክተቕርብ መሰል ኣሎካ፥ ነቲ ናትካ ”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ”ን ነቲ ፍሉይ ተወሳኺ ሓገዝ ገንዘብን ክተመሓድር መሰል ኣሎካ። ሓደ ናይ ባንክ-ሕሳብ ኪኽፈተልካ እዩ። ኣብኡ ድማ፡ እቲ ”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ”ን እቲ ተወሳኺ ”ፍሉይ ሓገዝ-ገንዘብ”ን ኣብኡ ከም ዚኣቱ ኪግበር እዩ።

EU-logotyp

Last updated: