መንበሪ ቤት

Bostad – tigrinska

እቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮሙን፥ ንዓኻ ዚሰማምዕን ንናትካ ኣድላይነት ከማልእ ዚኽእልን ቤት ከዳልወልካ፡ ሓላፍነት ኣሎዎ።

ዑቕባ ምስ ሓተትካ፡ እቲ ቤትስልጣን “ሚግራሾንስቨርከት”፥ ምስቲ ምምሕዳር ኮሙን (ቀብሌ) ርክብ ብምግባር፥ ጊዚያዊ መንበሪ ቦታ ከም ዘዳልወልካ ኪገብር’ዩ። ብድሕሪ ገለ መዓልታት ወይ ሰሙናት ድማ፥ ኣየነይቲ ኮሙን ነቲ ናትካ ናይ ነዊሕ ጊዜ ሓላፍነት ከም ትወስድ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብኡ ድማ፡ እቲ ኮሙን’ቲ ንዓኻ ዚኸውን ቤት ትምህርቲ ከዳልወልካን፥ ክሳብ’ቲ ናይ ዑቕባኻ ምልክታ መልሲ ትረክብን፥ ንዓኻ ዘድልዩ ደገፍ ኪገብረልካ እዩ።

ምስኦም ክትቅመጥ ትኽእል ኣዝማድ ወይ ፈተውቲ ኣብ ሽወደን ወይ ኣብዚ ቀረባ ከባቢ ምስ ዚህልዉኻ፥ ኣብቲ ዑቕባ ትሓተሉ ጊዜ፡ ን”ሚግራሾንስቨከት” ሓበሬታ ክትህብ የድሊ እዩ።

ብዝተፈላለየ ኣገባብ መንበሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ

እቲ ኮሙን ጽቡቕ መንበሪ ቦታ ኪረኽበልካ ሓላፍነት ዘሎዎ ንሱ’ዩ። ንሱ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ኪኸውን ይኽእል’ዩ። እሱ ድማ ንኣብነት፡ ምስ ኣዝማድካ ወይ ፈትውትኻ ክትቅመጥ ወይ ውን ምስ ሓደ፡ ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑን መእሰያትን ንምሕጋዝ ኢሎም፥ ኣብ ቤቶም ዚቕበሉኻ ስድራቤት ወይ ውን ኣብ ሓደ ዚሕግዝኹም ሰራሕተኛታት ኣብ ዘሎውዎ ትካል፥ ምስ ካልኦት መንእሰያት ሓቢርካ ትቕመጠሉ ቦታ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

እንተ ደኣ ኣብ ሽወደን ምስ ኣዝማድካ ክትቅመጥ ደሊኻ፥ እቲ ኣብቲ ኮሙን’ቲ ዘሎ ”ቤትስልጣን ማሕበራዊ ጉዳያት” (socialtjänsten)፥ ምስኦም ክትቅመጥ ትኽእል ምዃንካ ፍቓድ ኪህብ ኣሎዎ። ቅድሚ ምውሳኑ ግን፥ እቲ “ቤትስልጣን ማሕበራዊ ጉዳያት”፡ እቶም ስድራቤት እቲኦም፡ ንዓኻ ኪኣልዩኻ ዚኽእሉ እንተኾይኖም መጽናዕቲ ኪገብር እዩ።

ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እንተ ደኣ ኣብቲ ትነብረሉ ዘሎኻ ቦታ ውሕስነት ከም ዘይብልካ ኮይኑ ተሰሚዑካ ኣልዩ፥ ብቕጽበት ነቲ ናትካ ”ብዓል-ሕድሪ” (god man) ወይ “ጸሓፊት ማሕበራዊ ጉዳያት” (socialsekreterare) ክትሕብሮም ይግባእ።

መንበሪ ቦታ ንዓኻ 18 ዓመት ዝመላእካ

ንስኻ/ኺ 18 ዓመት ምስ መላእካ ወይ ውን ”ሚግራሾንስቨርከት” ንስኻ ልዕሊ 18 ዓመት ኢኻ ኢሉ ገምጋም ምስ ዚገብር፥ እቲ ንዓኻ መንበሪ ቦታ ናይ ምርካብ ሓላፍነት፥ ካብቲ ናይ ኮሙን ሓላፍነት ናብ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” ሓላፍነት ከም ዝተሓላለፍ ይግበር። እዚ ማለት ድማ፡ ናብ ሓደ ብ”ሚግራሾንስቨርከት” ዝመሓደር ጊዚያዊ መንበሪ ቦታ ክትግዕዝ ወይ ውን ናይ ርእስኻ መንበሪ ቦታ ባዕልኻ ክትደሊ ኢኻ ማለት’ዩ።

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ናይ “ሚግራሾንስቨርከት” ናይ ዓበይቲ ሰባት ጊዚያዊ መንበሪ-ቦታታት ብዝበለጸ ኣንብብ

EU-logotyp

Last updated: