Migrationsverket svarar: hur många olika försörjningskrav finns det?

Regeringen beslutade under 2023 att höja försörjningskravet för arbetstillstånd, vilket har lett till många frågor till Migrationsverket. Men det finns olika typer av försörjningskrav beroende på vad man ansöker om. I den här delen av Migrationsverket svarar reder vi ut vilka försörjningskrav som finns och vem det är som behöver uppfylla det.

Det finns olika försörjningskrav kopplade till olika uppehållstillstånd och de kan se olika ut i olika situationer. En viss månadslön, tillräckligt stor bostad, egen eller anhörigs lön, en eller flera inkomster – det är bara några av de saker som Migrationsverket tittar på.

Observera att denna artikel tar upp de vanligaste försörjningskraven, det finns ytterligare försörjningskrav som inte har tagits med.

Arbets­till­stånd

Krav: Arbete med viss månadslön
Summa: 80 procent av Sveriges medianlön
Anhöriga: Arbetstagaren ska kunna försörja hela familjen
Observera: Detta gäller specifikt arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen.

För att kunna få arbetstillstånd i Sverige måste man ha ett arbete där lönen uppgår till en viss summa. Den 1 november 2023 höjdes kravet till minst 80 procent av medianlönen i Sverige. I dag innebär det minst 28 480 kronor innan skatt.

Läs mer om höjt försörjningskrav för arbetstillstånd
Läs vad som krävs för att få arbetstillstånd

Förlängt arbets­till­stånd

Lönekravet är samma när du ansöker om förlängt arbetstillstånd som när du ansöker första gången.

Famil­je­medlem till arbets­ta­gare

Om den som har eller ansöker om arbetstillstånd vill att familjen ska följa med till Sverige måste arbetstagaren kunna försörja sin familj, vilket innebär att man ska täcka boendekostnaden och levnadsomkostnader för hela familjen.

Arbetstagaren behöver endast visa att man kan försörja sina familjemedlemmar när de ansöker om uppehållstillstånd för första gången.

Läs om försörjningskrav för arbetstagare som vill ta hit sin familj

Egen­fö­re­ta­gare

Krav: Försörjning tryggad
Summa: 200 000 kronor för hela tillståndstiden
Anhöriga: Företagaren ska kunna försörja hela familjen

Företagare måste visa att man har sin försörjning tryggad två år i taget, vilket motsvarar cirka 200 000 kronor. För att medföljande ska få uppehållstillstånd måste företagaren ha 100 000 kronor för make eller maka och 50 000 kronor för varje medföljande barn. Försörjningskravet ser likadant ut vid en förlängningsansökan.

Läs om krav för uppehållstillstånd för den som har eget företag
Läs om tillstånd för den som är familjemedlem till en egen företagare i Sverige

Om familjen ansöker om förlängt uppehållstillstånd samtidigt som företagaren ansöker om och får permanent uppehållstillstånd ändras försörjningskravet. Då ska företagaren visa att inkomsten räcker för att försörja hela familjen och att man har en bostad av tillräcklig storlek och standard.

Om familjemedlemmarna ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med en ansökan om förlängt uppehållstillstånd måste företagaren först visa att hen kan försörja sin familj för att familjen ska få förlängt uppehållstillstånd, därefter kontrollerar Migrationsverket att familjemedlemmarna även kan försörja sig själva för att de ska få permanent uppehållstillstånd.

Studenter och dokto­rander

Krav: Försörjning tryggad
Summa: 18 procent av aktuellt prisbasbelopp
Anhöriga: Ska kunna försörja sig genom egna pengar eller med hjälp av den studerande – 7,5 procent av prisbasbeloppet för vuxen och 4,5 procent för barn.

För att få uppehållstillstånd för att studera vid högre utbildning eller för doktorandstudier behöver man kunna visa att man har sin försörjning tryggad under hela tillståndstiden. Det betyder att man måste ha pengar tillgängliga genom till exempel lön, stipendium eller banktillgångar. Summan ska motsvara minst 18 procent av årets prisbasbelopp, vilket för år 2023 var 9 450 kronor per månad. Om man har ansökt den 1 januari 2024 eller senare är beloppet minst 10 314 kronor per månad. Samma krav gäller vid förlängningsansökan men beloppet kan ha ändrats eftersom prisbasbeloppet ändras varje år.

Läs om krav för uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning
Läs om krav för uppehållstillstånd för doktorandstudier

Familj till student eller dokto­rand

En familjemedlem till en student eller doktorand ska visa att hen kan försörja sig under vistelsen, minst 4 297,50 kronor per månad för vuxen och 2 578,50 kronor per månad för varje barn. Summan baseras på årets prisbelopp – 7,5 procent för vuxen och 4,5 procent för varje barn.

Till­stånd för att söka arbete efter slut­förda studier

Krav: Försörjning tryggad
Summa: 18 procent av aktuellt prisbasbelopp
Anhöriga: Ska kunna försörja sig genom egna pengar eller med hjälp av den studerande – 7,5 procent av prisbasbeloppet för vuxna och 4,5 procent för barn.

Om man har slutfört sina högskolestudier eller doktorandstudier och vill ha uppehållstillstånd för att stanna kvar i Sverige och söka arbete eller starta eget företag är försörjningskravet under 2024 minst 10 314 kronor per månad, vilket motsvarar 18 procent av prisbasbeloppet.

Läs om krav för uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier

Till­stånd för att söka arbete efter slut­förd forsk­ning

Krav: Försörjning tryggad
Summa: 9 700 kronor per månad
Anhöriga: Inget försörjningskrav

Om man har haft arbetstillstånd som forskare och slutfört sin forskning och vill ha uppehållstillstånd för att stanna kvar i Sverige och söka arbete eller starta eget företag är försörjningskravet minst 9 700 kronor per månad.

Läs om krav för uppehållstillstånd efter forskning

Flytta till någon

Krav: Personen i Sverige ska försörja den som vill flytta hit
Summa: Normalbelopp + hyra
Anhöriga: Den som bor i Sverige ska kunna försörja hela hushållet + den som vill flytta hit

En person som bor i Sverige måste kunna försörja sina familjemedlemmar för att de ska få uppehållstillstånd för att flytta hit. Här ställs inte endast krav på en specifik summa pengar – utan även bostadens storlek och standard. Hur stor inkomst personen som bor i Sverige måste ha beror alltså på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad man har. För två sammanlevande makar eller sambor måste man ha kvar 10 061 kronor efter att hyran är betald.

Undantag från försörj­nings­kravet

Alla omfattas inte av försörjningskravet när anhöriga vill flytta till Sverige. Det gäller till exempel om den som bor i Sverige är ett minderårigt barn vars förälder vill flytta hit, eller om det finns särskilda skäl, till exempel att personen i Sverige har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och därför inte kan uppfylla försörjningskravet, eller familjen ansöker om att få flytta till Sverige inom tre månader från att personen som bor i Sverige får uppehållstillstånd som flykting. Det finns heller inget försörjningskrav när man ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

Föränd­ringar på gång

Riksdagen har beslutat att skärpa kraven för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Förändringarna innebär bland annat att undantag från försörjningskravet tas bort för personer med status som alternativt skyddsbehövande, vars anhöriga ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Läs mer om de skärpta villkoren för anhöriginvandring
Läs vad som gäller för den som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Krav: Kunna försörja sig själv
Summa: Normalbelopp + boendekostnad
Anhöriga: Ska kunna försörja sig själva

För att få permanent uppehållstillstånd måste man kunna försörja sig själv genom anställning eller som egen företagare. Det finns inget krav på att man ska försörja sina familjemedlemmar och man kan inte tillgodoräkna sig sin familjemedlems inkomst. Migrationsverket bedömer om månadsinkomsten täcker boendekostnaderna och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen, som för år 2024 är 6 090 kronor.

Undantag från försörj­nings­kravet

I vissa fall kan man vara undantagen från försörjningskravet när man ansöker om permanent uppehållstillstånd. Det gäller barn under 18 år, pensionärer och om man av andra särskilda skäl inte kan försörja sig själv.

Man kan bara ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att man ansöker om förlängt tillstånd. Kraven för permanent tillstånd måste därför läsas tillsammans med de krav som ställs för förlängning i respektive ärendeslag.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd enligt gymna­si­e­lagen

Personer som har uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan ansöka om permanent uppehållstillstånd om de kan försörja sig själva som anställda eller egna företagare. De reglerna skiljer sig något från de krav för permanent uppehållstillstånd som gäller för personer som har uppehållstillstånd av andra skäl.

Läs om krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Medbor­gar­skap

Krav: Inga skulder eller betalningsanmärkningar
Summa: Inget försörjningskrav
Anhöriga: Inget försörjningskrav

Det finns inget krav på egen försörjning för att få svenskt medborgarskap. Däremot kan skulder eller betalningsanmärkningar innebära att man får avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap.

Läs om hur skulder eller betalningsanmärkningar kan påverka möjligheten att bli svensk medborgare

Så kan ett ärende med försörj­nings­krav se ut

Arbets­till­stånd

Illustration: kvinna, barn och man.

Amina ansöker om arbetstillstånd för att hon har fått en anställning i Sverige. Månadslönen från anställningen måste enligt den senaste medianlönen vara 27 360 kronor. Aminas man och deras treårige son ska flytta med henne, då måste hennes lön täcka hela familjens boendekostnader och det så kallade normalbeloppet. För sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 10 061 kronor och för barn 0-6 år är det 3 255 kronor.

Anknyt­ning

Illustration: två män.

Gustav bor i Sverige och hans partner Dylan vill flytta till honom. Gustav måste då kunna försörja Dylan och ha en bostad som är tillräckligt stor för dem att bo i. Migrationsverket kontrollerar att Gustavs inkomst täcker boendekostnaden och det så kallade normalbeloppet. Normalbeloppet för två sammanlevande makar eller sambor är 10 061 kronor. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Illustration: man och kvinna.

Olga ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning och vill även ha permanent uppehållstillstånd. När hon först kom till Sverige behövde hennes partner försörja henne – nu måste hon försörja sig själv. Olgas inkomst ska täcka normalbeloppet för en vuxen och hälften av boendekostnaden eftersom de är två vuxna i hushållet. Normalbeloppet för en ensam vuxen är 6 090 kronor.