Ändrade regler för anhö­ri­gin­vand­ring

Sveriges riksdag har beslutat om nya regler för personer som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sin familj eller annan anhörig i Sverige. De nya reglerna börjar gälla den 1 december.

De nya reglerna handlar dels om ålder och dels om försörjningskravet. Med anhöriginvandring menas att flytta till en anhörig i Sverige som är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har något annat av de tillstånd som listas överst på sidan För dig som är anhörig i Sverige.

Ålders­gränsen höjs från 18 till 21 år

För att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd till en person som ansöker om att flytta till sin make, maka eller sambo, behöver både personen som redan bor i Sverige och den som ansöker om uppehållstillstånd vara minst 21 år gamla. Tidigare behövde de vara minst 18 år.

Ändring i undantag för försörj­nings­kravet

Personer som bor i Sverige behöver uppfylla vissa krav för försörjning och bostad för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd till en anhörig som vill flytta till dem. Idag finns ett undantag för personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Undantaget innebär att om ansökan lämnas in inom tre månader från det att personen i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd, behöver hen inte uppfylla kravet om bostad och försörjning för att familjen eller en annan nära anhörig ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd.

De nya reglerna innebär att undantaget tas bort. Det betyder att försörjningskravet även kommer att gälla personer med status som alternativt skyddsbehövande.

För personer med status som flykting gäller dock fortfarande undantaget från försörjningskravet om de ansöker inom tre månader.

De nya reglerna gäller alla beslut som fattas från 1 december

Ändringen i lagen börjar gälla 1 december 2023. Det innebär att de nya reglerna kommer att gälla för alla beslut som Migrationsverket fattar från 1 december och framåt. Om du har ett pågående ärende hos Migrationsverket kommer du att få beslut enligt de nya reglerna. Det gäller även om du har lämnat in din ansökan innan riksdagen beslutade om ändringarna.

Informationen här på Migrationsverkets webbplats kommer att uppdateras med de nya reglerna den 1 december.

Läs mer om försörjningskravet på sidan För dig som är anhörig i Sverige

Läs mer om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Läs mer om uppehållstillstånd som flykting