Identification Mission Project

Polismyndigheten har inom ramen för ett så kallat direkt tilldelande förfarande ansökt om medfinansiering för ett projekt inom återvändande. Funktionen för fonderna har beslutat att tilldela Polismyndigheten cirka 2,4 miljoner kronor för projektet Identification Mission Project.

Polismyndigheten beviljas cirka 2,4 miljoner kronor för att driva ett projekt inom återvändande. Projektet har som mål att öka andelen utfärdade resehandlingar för att kunna verkställa av- och utvisningsbeslut. Målet är också att förbättra samarbetet med myndigheter i tredjeland samt öka deras förståelse för migrationsprocessen.

Erfa­ren­hets­ut­byte en del av projektet

För att nå målen kommer Polismyndigheten bland annat att bjuda in delegationer från tredje land för att fastställa medborgarskap och om möjligt även identitet för att kunna verkställa återvändande. Projektet kommer också att genomföra erfarenhetsutbyte med ett annat EU-land samt utveckla och sprida kunskaper vidare genom workshops där flera aktörer involveras.

Rätts­sä­kert och med respekt för indi­vi­dens rättig­heter

Projektet riktar sig gentemot målgruppen tredjelandsmedborgare som har lagakraftvunna beslut om av- eller utvisning som ska verkställas. Projekten syftar till att förbättra Polismyndighetens verkställighetsarbete, vilket är en del av den gränspolisiära verksamheten. Projektet ska bedrivas utifrån Polisens värdegrund och utföras rättssäkert och med respekt för individens rättigheter samt präglas av likabehandling och skydd mot diskriminering.

För de som ska av- eller utvisas innebär projekten en effektivare handläggning av deras ärende. Ett snabbare återvändande innebär att reintegration i hemlandet kan ske skyndsamt. Ett väl fungerande återvändande är en del av den reglerade invandringen.

Projektet är avslutat.