ቤትትምህርቲ

Skola – tigrinska

ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ብነጻ ዚወሃብ ኮይኑ፥ ኵሎም ቆልዑ ድማ ናብ ቤትትምህርቲ ኪኸዱ ግዴታ እዩ። ንስኻ/ኺ ውን ከም ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ቆልዑ፥ ናብ ቤትትምህርቲ ክትከይድ መሰል ኣሎካ።

መባእታዊ ቤትትምህርቲ

መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኣብ ሽወደን፥ ናይ ዓሰርተ ዓመት ንውሓት ዘሎዎ ኮይኑ፥ እቲ ትምህርቲ ትጅምረሉ ጊዜ ድማ፡ ኣብታ ሽዱሽተ ዓመት ትመልኣላ ዓመት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ናይ ትምህርቲ ዓመት፥ ”ቅድመ-ትምህርቲ” (መላመዲ-ክፍሊ) ተባሂላ ውን እትጽዋዕ፥ ብዙሕ ናይ ጸወታን መሃዝነትን ትሕዝቶ ዘሎዋ ኾይና፥ ናይቲ ዚመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ መዳለዊት እያ። ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፡ ኵሎም ተመሃሮ ዳርጋ ተመሳሳሊ ዝኾነ ትምህርት’ዩ ዝወሃቦም።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ (ጂምናስየት)

እቲ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ (Gymnasiet) ብድሌትካ እትኸዶ ትምህርቲ ኮይኑ፥ ኣብኡ ድማ እቶም ተመሃሮ፡ መስመራት ትምህርቲ ብምምራጽ፡ ንናይ መጻኢ ሞያዊ ህይወቶም ወይ ናይ ኮለጃት ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ንምቕጻል ንኺዳለዉ ዕድል ዚረኽብሉ እዩ። ኣብ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ (gymnasium) ንኽትመሃር መታን ክትክእል፥ ነቶም ናይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ትምህርቲታት ብግቡእ ዝዛዘምካ ሰብ ክትከውን ኣሎካ።

ንስኻ ዑቕባ ሓቲትካ ዘሎኻ፥ ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ (gymnasium) ትምህርትኻ ክትፍጽም መሰል ኣሎካ፥ እንተደኣ ነቲ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ፥ ቅድሚ 18 ዓመት ምምላእካ ጀሚርካዮ ዄንካ። እዚ ድማ፡ ዋላ’ኳ ናብ ካልእ ኮሙን እንተ ግዓዝካ፥ ኣብኡ ውን ዘገልግል እዩ።

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ዑቕባ ናይ ዝሓተቱ ቤትትምህርቲ ብዝበለጸ ኣንብብ External link, opens in new window.

EU-logotyp

Last updated: