Barnkonventionen

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och om Migrationsverket fattar beslut som stämmer överens med barnkonventionen.

Många undrar särskilt över en dom som nyligen kom från den högsta domstolen när det gäller migrationsärenden, Migrationsöverdomstolen.

Domen handlade om prövningen av barnets bästa och vad som ska vägas in när Migrationsverket eller en domstol ska bestämma om ett barn har det som i svensk lag heter särskilt ömmande skäl. Domen rörde ett barn som var 14 år och född och uppvuxen i Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg att barnet hade fått en så pass stark anknytning till Sverige att det vore oproportionerligt att utvisa barnet.

Med det menas i det här fallet att barnets bästa enligt barnkonventionen vägdes mot statens intresse av en reglerad invandring (intresset av att veta vilka och hur många som ska tillåtas bo och leva i Sverige) och att Migrationsöverdomstolen gjorde bedömningen att det fanns skäl som vägde tyngre för att barnet skulle få stanna i Sverige, än att barnet skulle utvisas.

Barnet hade ingen släkt kvar i hemlandet, talade flytande svenska, gick i svensk skola och hade familj och vänner här.

I domen sägs att barnkonventionen inte innebär att alla barn har rätt till uppehållstillstånd, utan den rätten styrs av vad som står i utlänningslagen och tillfälliga lagen. Domen säger att barn är bärare av sina egna rättigheter och att barn kan ha egna skäl att få stanna jämfört med till exempel sina föräldrar.

Migrationsverket kommer ta fram en rättslig vägledning om domen som kan göra det ännu tydligare för personalen på Migrationsverket hur domen ska tolkas.

Frågor och svar om barn­kon­ven­tionen och Migra­tions­ö­ver­dom­sto­lens dom

Nej. Barnkonventionen ger inte någon rätt till ett beslut i enlighet med barnets bästa. Därför är det inte ett brott mot barnkonventionen eller andra internationella regler som Sverige ska följa, om ett beslut strider mot barnets bästa, så länge Migrationsverket eller en domstol har tagit hänsyn till de reglerna på ett korrekt sätt.

Det beror på barnets situation. Migrationsverket måste ta hänsyn till barnets skäl. Barnets bästa ska väga tungt när Migrationsverket prövar om ett barn har rätt att få uppehållstillstånd, men det betyder inte att barnets bästa alltid väger tyngre än andra skäl. Migrationsverket kan komma fram till att det vore för barnets bästa att få uppehållstillstånd, men att det ändå inte finns utrymme för det enligt de lagar som gäller.

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990, så även tidigare har myndigheter som Migrationsverket varit tvungna att följa reglerna i barnkonventionen när vi prövar ett barns ansökan om uppehållstillstånd. Politikerna i riksdagen, som beslutar om svenska lagar, förde in barnkonventionen i den svenska lagen för att göra det ännu tydligare att Migrationsverket och andra myndigheter ska ta hänsyn till de regler som finns där.

Att barnkonventionen har blivit lag har också lett till att Migrationsverket ytterligare har uppmärksammat barnperspektivet i ärenden. Det har i sin tur lett till att både Migrationsverket och domstolarna tydligare visar och motiverar hur barnets bästa tas hänsyn till i prövningen.

Nej, barn har små möjligheter att påverka sin egen situation och liv i Sverige. När Migrationsverket prövar ett sådant ärende måste vi ta hänsyn till det. Men enbart att barnet har varit i Sverige länge betyder inte att barnet kommer få stanna (beviljas uppehållstillstånd), utan vi väger det mot exempelvis barnets ålder, om barnet är fött här och hur barnet skulle ha det i hemlandet.

Det är för tidigt att säga. När Migrationsverket ska besluta om ett barn ska få stanna tittar vi på vilka skäl just det barnet har. Den svenska lagen säger att ett barn kan ha särskilt ömmande skäl som ger barnet rätt att stanna, men det är en undantagsregel.

I asylärenden ska Migrationsverket i första hand pröva om barnet har asylskäl och om inte sådana finns tittar vi om det finns andra skäl, som exempelvis att barnet har en allvarlig sjukdom eller har hunnit få en stark anknytning till Sverige. Och inte heller det räcker för att barnet ska anses ha särskilt ömmande skäl, utan det krävs även att det skulle strida mot exempelvis barnkonventionen att utvisa barnet. Domen säger att barns skäl att stanna kan vara andra än de som föräldrarna har.

Sidan senast uppdaterad: