The Swedish Migration Agency logotype

از این طریق میتوانید درخواست سند سفر کنید

Så ansöker du om resedokument – dari

1

خانه پری فورمه درخواست

هنگام تقاضای سند سفر فورم درخواست ۱۰۸۰۲۱ بنام Ansökan om resedokument را خانه پری کنید و به یکی از مراکز اقامت مربوطه اداره مهاجرت شخصا مراجعه نموده آن را تحویل دهید.

برای اطفال که نیازمند سند سفر هستند باید جداگانه درخواست ارائه کنید. اطفال زیر سن ۱۸ سال نمیتوانند شخصا سند سفر را درخواست کنند. این سرپرست یا کفیل طفل است که سند سفر برای طفل را از طریق مراجعه به اداره مهاجرت تقاضا می نماید.

اگر دو سرپرست وجود دارند در آن صورت هر دو باید در مورد تقاضای سند سفر توسط امضاء در فورمه درخواست صدور سند سفر برای طفل موافقه نمایند. اگر قرار باشد که فقط یکی از والدین همرای طفل به اداره مهاجرت برای تحویل نمودن درخواست مراجعه کند در آن صورت سرپرست دیگر باید قبل از قبل در فورم درخواست امضاء ثبت نماید. امضاء بایست از طرف یک شخص ثالث مشاهده شود.

Ansökan om resedokument, blankett nummer 108021 (به انگلیسی)PDF

Application for travel document, form number 109021 (به سوئدی)PDF

2

برای ارائه درخواستی وقت تعیین کنید

قبل از مراجعه به اداره مهاجرت جهت ارائه درخواست باید وقت برای مراجعه را تعیین کنید. متوجه باشید که سایر اشخاص بشمول اطفال که تقاضای سند سفر را دارند باید شخصا حاضر شوند. برای هر فرد که درخواست صدور پاسپورت را تحویل می دهد وقت داده می شود. شما می توانید پی در پی چندین نوبت تعیین کنید.

برای تحویل درخواست صدور پاسپورت به آدرس هذا وقت تعیین کنید www.migrationsverket.se/book-appointment

3

به اداره مهاجرت مراجعه کنید

هنگام تقدیم درخواست صدور پاسپورت باید اسناد قرار ذیل را با خود داشته باشید:

  • فورمه درخواست، خانه پری و امضا شده (فی نفر یک فورم) هنگام تقاضای سند سفر برای طفل متوجه باشید که هر دو سرپرستان بایست فورمه درخواست سند سفر را امضاء کنند.
  • پاسپورت کشور اصلی یا (اگر پاسپورت ندارید) دیگر اسناد جهت تثبیت هویت از قبیل کارت هویت، سند تولدی یا کارت سوانح وظیفه در اردوی ملی.
  • یک نقل گزارش پولیس که در آن مفقودی پاسپورت تان درج باشد (اگر سند سفر جدید را بدلیل مفقودی پاسپورت قبلی تقاضا دارید).

اگر دارای پاسپورت کشور اصلی یا یک سند سفر سابقه هستید باید آن را به اداره مهاجرت تحویل دهید. مامور رسیدگی ممکن است در بعضی شرایط تحویل کاپی پاسپورت را قبول کند اما به شما توصیه صورت خواهد گرفت که اصل پاسپورت را در حین معیاد رسیدگی درخواست تان یا وقتیکه پاسپورت جدید خود را دریافت می نماید، تحویل دهید.

اداره مهاجرت عکس و اثر انگشت شما را در حین تقدیم درخواست صدور پاسپورت خواهد گرفت. عکس، اثر انگشت و کوایف شخصی شما در یک چپ کمپیوتری که در سند سفر نصب میباشد محفوظ میشوند. اینگونه کوایف نزد اداره مهاجرت ثبت نمی گردد بلکه فقط در چپ پاسپورت محفوظ می باشد. اطفال زیر سن ۶ سال لازم نیست اثر انگشت را ارائه کند.

همچنین ممکن است لازم باشد تا به سؤالات در مورد توانایی خود برای گرفتن پاسپورت ملی یا اسناد دیگر مربوط به پاسپورت پاسخ دهید. در این صورت، هنگام که برای ارائه درخواست خود به Migrationsverket مراجعه می کنید، یک پرسش‌نامه‌ دریافت خواهید کرد.

4

اداره مهاجرت درخواست را مورد رسیدگی قرار می دهد

در ویبسایت اداره مهاجرت میتوانید اطلاعات در مورد اینکه مدت طی مراحل در حال حاضر چی اندازه وقت دربر می گیرد، بدست بیاورید. تصمیم صدور پاسپورت شاید بیشتر طول کشد اگر مامور رسیدگی خواهان معلومات بیشتر شود. دقت نمایید که همه اسناد لازم به منظور جلوگیری از تقاضای معلومات بیشتر از شما، ضم درخواست باشد.

در جریان طی مراحل وقتیکه اداره مهاجرت درخواست شما را مورد رسیدگی قرار میدهد جهت اخذ اطلاعات از راجستر جنائی و اتهام مربوطه پولیس استعلام صورت می پذیرد.

زمان طی مراحل درخواستی در حال حاضر

5

شما تصمیم دریافت می نمایید

تصمیم از طریق پسته به آدرس منزل تان ارسال می شود. اگر اداره مهاجرت تصمیم اتخاذ نماید که شما مستحق یک سند سفر هستید، در آن صورت وقتیکه سند سفر شما برای تحویل گرفتن آماده شود به شما یک پیام ارسال خواهد شد. بعد از اینکه تصمیم را دریافت نمایید شاید مدت ۱۴ روز طول بکشد قبل از اینکه پاسپورت خود را از مرکز اقامت جاییکه درخواست صدور پاسپورت را تقدیم کرده باشید، دریافت کنید.

اگر درخواست شما همزمان برای سند سفر و اجازه اقامت رد شد، میتوانید در مورد تصمیم Migrationsverkets درخواست تجدید نظر بدهید.

6

برای ارائه درخواستی وقت تعیین کنید

شما کسانیکه مستحق سند سفر شناخته شده اید باید قبل از مراجعه به اداره مهاجرت برای اخذ پاسپورت وقت تعیین کنید. متوجه باشید که برای هر فرد که به وی پاسپورت توزیع خواهد شد، جداگانه نوبت بگیرید. اگر شما به نمائندگی فرزندان خود می خواهید پاسپورت ایشان را تحویل بگیرید باید برای هر پاسپورت جداگانه وقت تعیین کنید.

7

پاسپورت را از اداره مهاجرت تحویل بگیرید

شما باید شخصا پاسپورت را تحویل بگیرید. برای اطفال زیر سن ۱۸ سال سرپرست یا کفیل آن می تواند بدون حضور طفل پاسپورت را تحویل بگیرد.

اطفال بالای سن ۱۵ سال میتوانند پاسپورت خود را شخصا تحویل بگیرند اگر اداره مهاجرت اطلاع داشته باشد که سرپرست در حین تقدیم درخواست اجازه برای این را داده است.

برای اخذ نمودن سند سفر باید شما شخصا حاضر شوید و هزینه پاسپورت را پرداخت نمایید. شما می توانید هنگام مراجعه به اداره مهاجرت پول قیمت را از طریق کارت بانکی در مرکز اقامت پرداخت کنید.

قیمت سند سفر

Last updated: 6 November 2018

Was the information on this page helpful to you?