Migrationsverket logotyp

För dig som inte kan göra en webbansökan

Om du inte har möjlighet att ansöka på webben om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige så kan du ansöka på en ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker.

En webbansökan hjälper dig att göra rätt

När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Gör en webbansökan

Fullmakt

Din familjemedlem i Sverige kan, som ombud, ansöka på webben åt dig om du ger en fullmakt till honom eller henne. Du kan lämna in en fullmakt för din familjemedlem när du besöker ambassaden eller generalkonsulatet.

Om varken du eller din anhörige i Sverige kan göra en webbansökan så kan du ansöka på ambassaden eller generalkonsulatet i landet du befinner dig.

1

Fyll i ansökan

Fyll i blanketterna

  • Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
  • Familjeuppgifter.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person som du ska flytta till.

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du också fylla i blanketten:

  • Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige för barn under 18 år.


Fyll i en egen blankett för varje barn.

Medgi­vande för barn under 18 år

I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämna sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att han eller hon lämnar sitt godkännande till att barnet flyttar.

Medgivandet bör innehålla

  • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
  • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
  • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
  • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Observera att ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. För mer information, kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blan­ketter

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett nummer 160011 (på svenska)PDF

Application for residence permit to settle in Sweden, form number 161011 (på engelska)PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, blankett nummer 162011 (på svenska)PDF

Application for residence permit to settle in Sweden – for a child under the age of 18, form number 163011 (på engelska)PDF

Familjeuppgifter – Bilaga till ansökan, blankett nummer 238011 (på svenska)PDF

Family appendix – Appendix to your application, form number 239011 (på engelska)PDF

2

Lämna in ansökan på ambassaden eller generalkonsulatet

Du ska lämna in din ansökan till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. Om det inte finns någon svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor ska du vända dig till närmaste grannland där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat och dit du har tillstånd att åka. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden. Kontrollera därför i förväg om den ambassad du vill besöka handlägger migrationsärenden. När du har lämnat in ansökan meddelar ambassaden eller generalkonsulatet dig en tid för intervju.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Avgifter för uppehållstillstånd

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Intervju

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du lämnade in med din ansökan. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Även barn som ansöker ska följa med på intervjun.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Efter intervjun skickas ansökan till Migrationsverket i Sverige. Räkna med att det tar ungefär fyra veckor innan din ansökan kommer fram till Migrationsverket.

Läs mer om uppehållstillståndskort

4

Frågeformulär till familjemedlemmen i Sverige

När Migrationsverket har tagit emot din ansökan skickas ett brev till din familjemedlem i Sverige med frågor om hans eller hennes inkomst, bostad och er relation. Din familjemedlem ska besvara frågorna inom fyra veckor.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

5

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Aktuella handläggningstider

I väntan på beslut

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning. En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige.

Du ska ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. I de länder där Sverige inte har en egen ambassad eller generalkonsulat samarbetar Sverige med andra medlemsstater. När andra medlemsstater representerar Sverige gäller det landets regler. Andra länder kan ha en annan praxis som gör att du inte kan få visum under tiden du väntar.

Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

Migrationsverket rekommenderar dig inte att ansöka om ett uppehållstillstånd för besök som gäller för vistelser över 90 dagar i Sverige då du inte kan beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Migrationsverket tar beslut i det ärende som är mest fördelaktigt för dig. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Om förlängningen av ditt besök i Sverige inte kan vänta kan du begära att din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till din familjemedlem återkallas. Du kommer då att behöva göra en helt ny ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon efter att du har återvänt hem från ditt besök i Sverige.

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

6

Du får beslutet

Ambassaden eller generalkonsulatet kontaktar dig när beslutet är klart.

Om du ska hämta beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Han eller hon ska meddela dig vad som står i beslutet.

Läs mer om vad som händer efter beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?