Frågor och svar för anordnare av högre utbild­ning

Frågor om intyg och studieavgifter

Följande händelser har Migrationsverket tillgång till från Ladoksystemet:

 • Studenten har betalat studieavgift
 • Studenten har begärt avbrott på sina studier
 • Studenten har lämnat återbud
 • Studenten uteblev
 • Studenten har beviljats studieuppehåll

Uppgifter från Ladok

Migrationsverket kontrollerar information som skickas från Ladok till Migrationsverkets system Studentinfo. I Studentinfo kan vi bland annat se om den studerande har betalat studieavgiften. Den informationen kan utgöra bevis på betalning av studieavgift.

Studerande vid högre utbildning:


Antagningsbesked

Studenter kan visa att de är antagna exempelvis genom att skicka in ”Notification of selection results”.

Migrationsverket accepterar även "Letter of acceptance" som bevis på att man är antagen (observera att detta inte gäller doktorander). Av intyget bör framgå

 • att det är ett definitivt antagningsbesked och inte endast en nominering till studier
 • om studierna garanterat kommer att bedrivas på heltid
 • den faktiska studieperioden, bland annat så att Migrationsverket kan kontrollera sjukförsäkringens giltighetstid
 • om delar av utbildningen kommer att ske i annat land än Sverige och i så fall omfattningen av detta
 • om utbildningen har obligatoriska inslag av praktik och i så fall omfattningen av denna
 • om lärosätet har tecknat Student IN-försäkring för studenten.

Vid en förlängningsansökan kan ett antagningsbesked från Ladoksystemet räcka som underlag för bedömning om antagningskravet är uppfyllt.

Doktorander:


Det formella antagningsbeslutet

För doktorander behöver Migrationsverket få ta del av det formella antagningsbeslutet. Beslutet ska vara underskrivet både av lärosätet och av studenten. Antagningen måste vara slutgiltig och får inte vara villkorad. Migrationsverket behöver också ta del av ett kompletterande intyg gällande doktorandstudierna. Se checklista för studieintyg som rör doktorandstudier Pdf, 262.5 kB, öppnas i nytt fönster..

De ovanstående punkterna ska inte tolkas som de enda sätten att styrka antagning respektive betalning av studieavgift, eftersom fri bevisprövning gäller. Principen om fri bevisprövning kommer till uttryck i 35 kap 1 § rättegångsbalken och innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att det i princip inte finns några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Det innebär att en sökande har rätt att åberopa all form av bevisning som går att få fram. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att Migrationsverket har att fritt avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i ärendet.

Vad gäller studieavgiftsskyldiga studenter är det viktigt att studieavgiften betalas så fort som möjligt. Studieavgiftsskyldiga studenter kan inte beviljas uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Detta beror på att studenten från Migrationsverkets sida inte ses som slutligt antagen innan detta har skett. Migrationsverket rekommenderar lärosätena att upprätta en tidig deadline för inbetalning av studieavgifterna om uppehållstillståndet ska hinna bli klart före terminsstart. Det är även viktigt att lärosätena registrerar uppgift om betald studieavgift i Ladok så snart som möjligt.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i samråd med Migrationsverket rekommenderat den 15 juni och den 15 december som sista betaldag för studier som påbörjas en hösttermin respektive en vårtermin eller närmast påföljande vardag ifall dessa datum infaller på en helgdag (REK 2018:2).

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att den studerande ska bli slutligt antagen (till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutligen antagen). Det finns dock ett undantag:

Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå som innehåller förbehållet att den sökande ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där den sökande

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Den första delbetalningen måste avse minst 30 högskolepoäng av en utbildning som avser längre studier än en termin. Detta enligt studieavgiftsförordningen (2010:543) 8 § andra stycket. Om utbildningen avser färre högskolepoäng är delbetalning inte möjlig. Innan avgiften har betalats (i enlighet med förordningen) är antagningen inte slutgiltig. Att antagningen är slutgiltig är ett krav för att studenten ska kunna få uppehållstillstånd.

Migrationsverket kan lämna ut intyg om att den studerandes ärende är under handläggning, men ett sådant intyg ger ingen rätt att resa in i Sverige utan giltigt tillstånd. Det finns inga hinder för att lämna Sverige, men om det tidigare tillståndet har gått ut och det nya uppehållstillståndet inte är klart riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om hen befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte beviljar förtur.

Frågor om uppehållstillstånd och väntetider

Nej, Migrationsverket planerar inte att översätta beslut till engelska.

Man har rätt att vistas i Sverige och studera i väntan på beslut om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Detta gäller även om tillståndstiden för det föregående beslutet hinner gå ut innan Migrationsverket tar ett beslut i ärendet.

Det finns inga hinder för att lämna Sverige, men om det tidigare tillståndet gått ut och det nya uppehållstillståndet inte är klart riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om hen befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte beviljar förtur.

Information om hur lång tid det har tagit att få ett beslut från Migrationsverket i tidigare ärenden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut och du har ansökt om förlängning kan det bli svårt för dig att komma tillbaka till Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett nationellt visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig, förutsatt att den myndigheten utfärdar viseringar. Du ska vara medveten om att en sådan ansökan kräver att det finns särskilda skäl att utfärda visum och att Migrationsverket inte kan styra hur ambassaden eller konsulatet beslutar i ansökan. Det är därför endast i undantagsfall, och om du verkligen måste, som du bör lämna Sverige under handläggningstiden. Exempel på särskilda skäl kan vara plötslig sjukdom, dödsfall i familjen eller viktiga jobbrelaterade uppdrag. Ambassaden kan kräva ett intyg om orsak till resan. Du ska också vara medveten om att ett beslut om nationellt visum inte kan överklagas.

Som huvudregel ska den sökande bedriva studier i Sverige som motsvarar 30 högskolepoäng per termin. Det finns vissa undantag:

 • Det är möjligt att få förlängt uppehållstillstånd även för den som vill slutföra studier som inte motsvarar heltidsstudier, om kraven på heltidsstudier varit uppfyllt under den tillståndstid som har varit.
 • Undantag kan göras i vissa fall under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) för de som:
  • tidigare har haft uppehållstillstånd för att studera en förberedande kurs och sedan ansöker om tillstånd för att fortsätta studera på en utbildning som har koppling till förutbildningen.
  • har avslutat en utbildning vid vårterminens slut och ska fortsätta studera på en ny utbildning när höstterminen startar.
 • Undantag från kravet på heltidsstudier kan även göras med maximalt två veckor inför studiestart och efter avslutade studier.

På grund av rådande pandemi finns ett särskilt undantag

 • Migrationsverket medger undantag för alla studerande från kravet gällande heltidsstudier under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2021.

Visering är primärt för kortare vistelser i upp till 90 dagar och utfärdas oftast av ambassader och generalkonsulat. För vistelser längre än 90 dagar krävs uppehållstillstånd.

Migrationsverket rekommenderar att den studerande inte reser in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd. Ett första uppehållstillstånd får normalt inte beviljas under tiden som den studerande vistas i Sverige, oavsett om man behöver ett visum eller inte för inresa i Sverige. Om den studerande befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd prövas kan ansökan komma att avslås, alternativt att den sökande blir tvungen att lämna Sverige inför beslutet.

Om den sökande redan vistas i Sverige på annat giltigt uppehållstillstånd kan det i vissa fall finnas undantag för att ansöka inifrån Sverige.

En doktorand som inte är antagen till studier i Sverige men är inbjuden för att studera eller forska i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier. Personen kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök. Observera att uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år.

Den som har behörighet till en forskarutbildning och är utvald att forska i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd som gästforskare. 

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare

Generellt kan sägas att om ansökan är komplett vid ansökningstillfället så får man ett beslut snabbare. Det är dock inte möjligt att ge svar på hur länge enskilda personer behöver vänta på ett beslut. Den tid till beslut som anges på Migrationsverkets webbplats beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få ett beslut inom denna tid. Tiden visar hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Informationen uppdateras löpande. Detta innebär att den historiskt genomsnittliga tiden till beslut kan komma att ändras under tiden som Migrationsverket handlägger en ansökan.

Migrationsverket håller för närvarande på att utreda frågan. I dagsläget är praxis att tillstånd beviljas för ett år i taget. Just nu pågår en pilot gällande tvååriga tillstånd för programstudenter.

Infor­ma­tion om pilot­pro­jekt gällande tvåå­riga till­stånd för program­stu­denter

Under perioden 16 oktober 2019 till 16 oktober 2022 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kommer du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten att kunna ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

Den studerande kan få uppehållstillstånd i Sverige även om hen under del av tillståndstiden ska vistas i annat land, om utlandsvistelsen är en del av den utbildning som den studerande är antagen till i Sverige. Om den studerande ska åka till ett annat land som en del av utbildningen bör hen kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet.

Om den studerande under terminstid ska lämna Sverige under längre tid än en månad för aktiviteter som inte är en del av hens utbildning, ska hen kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade uppehållstillståndet för att meddela dem om detta. Längre tids frånvaro för sådana andra aktiviteter under pågående tillståndstid kan innebära att den studerande inte längre har rätt till ett uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att tillståndet kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär inte att det blir svårare för den studerande att ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta sina studier i Sverige. Det är däremot viktigt att den studerande i tid ansöker om ett nytt tillstånd innan hen återvänder till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart före inresa till Sverige.

Hitta kontakt­upp­gifter till Migrationsverkets studerandeenheter

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier bör lämnas in medan det nuvarande tillståndet fortfarande gäller, och som tidigast sex månader innan det nuvarande tillståndet slutar gälla. Det är också viktigt att en förlängningsansökan är komplett när den lämnas in.

En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning. Studenten bör därför försäkra sig om att lämna in dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker långt i förväg kan det hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in.

En kort beskrivning gällande kraven för en förlängningsansökan

Försörjningskravet för de som ansöker om uppehållstillstånd för studier i Sverige grundar sig på gällande prisbasbelopp som bestäms av regeringen. Prisbasbeloppet ändras varje år vid årsskiftet, och därför börjar alltid ändringar av försörjningskravet gälla från och med den 1 januari.

Vid en förstagångsansökan gällande studier som varar kortare tid än tre månader ska den studerande inte ansöka om uppehållstillstånd, utan istället ansöka om visum. Medborgare i vissa länder får vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd eller visum. Under den tiden är det tillåtet att studera.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Övriga frågor

Om en student beviljas studieuppehåll och inte har någon annan anledning än studier att vistas i Sverige, kan uppehållstillståndet för studier komma att återkallas.

Om studenten ska beviljas studieuppehåll och Migrationsverket inte har återkallat uppehållstillståndet är det viktigt att komma ihåg att detta eventuella studieuppehåll inte ger några lättnader i kraven för att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket, till exempel avklarade poäng.

Det är viktigt att, i samband med ansökan om studieuppehåll, alltid informera studenten om att villkoren för att få ett förlängt uppehållstillstånd inte ändras på grund av studieuppehåll.

Kontrollnummer kan ses som ett ID för en ansökan. När en ansökan registreras i vårt system skapas ett kontrollnummer. Kontrollnumret är unikt för en ansökan.

Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiernummer) är ett nummer kopplat till en individ i våra system, dvs. unikt för en individ. Båda numren kan användas på Migrationsverket för att komma åt statusen för en individs ärenden.

I exemplet nedan har individen haft fem ärenden på Migrationsverket:

Individ
Beteckningsnummer 50-XX XX XX

Ärenden
Kontrollnummer 54-XX XX XX (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XY (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XZ (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XÅ (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XÄ (avslutat ärende)

Om du upplever att olika svar, eller felaktiga svar, har lämnats i ett ärende får du gärna skriva till oss om detta. Kontakta markus.filipsson@migrationsverket.se

För frågor som gäller vilka ambassader eller generalkonsulat som kan hantera migrationsfrågor hänvisar vi till www.swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: