Frågor och svar för anordnare av högre utbild­ning

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar som riktar sig till anordnare av högre utbildning.

För att läsa fler frågor om studier vid högre utbildning kan du besöka sidan med frågor och svar som riktar sig till den studerande – Vanliga frågor och svar om att studera i Sverige.

Frågor om intyg och studieavgifter

Följande händelser har Migrationsverket tillgång till från Ladoksystemet:

 • Studenten har betalat studieavgift
 • Studenten har begärt avbrott på sina studier
 • Studenten har lämnat återbud
 • Studenten uteblev
 • Studenten har beviljats studieuppehåll

Uppgifter från Ladok

Migrationsverket kontrollerar information som skickas från Ladok till Migrationsverkets system Studentinfo. I Studentinfo kan vi bland annat se om den studerande har betalat studieavgiften. Den informationen kan utgöra bevis på betalning av studieavgift.

Studerande vid högre utbildning:


Antagningsbesked

Studenter kan visa att de är antagna exempelvis genom att skicka in ”Notification of selection results”.

Migrationsverket accepterar även "Letter of acceptance" som bevis på att man är antagen (observera att detta inte gäller doktorander). Av intyget bör framgå

 • att det är ett definitivt antagningsbesked och inte endast en nominering till studier
 • om studierna garanterat kommer att bedrivas på heltid
 • den faktiska studieperioden, bland annat så att Migrationsverket kan kontrollera sjukförsäkringens giltighetstid
 • om delar av utbildningen kommer att ske i annat land än Sverige och i så fall omfattningen av detta
 • om utbildningen har obligatoriska inslag av praktik och i så fall omfattningen av denna
 • om lärosätet har tecknat Student IN-försäkring för studenten.

Vid en förlängningsansökan kan ett antagningsbesked från Ladoksystemet räcka som underlag för bedömning om antagningskravet är uppfyllt.

Doktorander:


Det formella antagningsbeslutet

För doktorander behöver Migrationsverket få ta del av det formella antagningsbeslutet. Beslutet ska vara underskrivet både av lärosätet och av studenten. Antagningen måste vara slutgiltig och får inte vara villkorad. Migrationsverket behöver också ta del av ett kompletterande intyg gällande doktorandstudierna. Se checklista för studieintyg som rör doktorandstudier Pdf, 262.5 kB, öppnas i nytt fönster..

De ovanstående punkterna ska inte tolkas som de enda sätten att styrka antagning respektive betalning av studieavgift, eftersom fri bevisprövning gäller. Principen om fri bevisprövning kommer till uttryck i 35 kap 1 § rättegångsbalken och innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att det i princip inte finns några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Det innebär att en sökande har rätt att åberopa all form av bevisning som går att få fram. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att Migrationsverket har att fritt avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i ärendet.

Vad gäller studieavgiftsskyldiga studenter är det viktigt att studieavgiften betalas så fort som möjligt. Studieavgiftsskyldiga studenter kan inte beviljas uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Detta beror på att studenten från Migrationsverkets sida inte ses som slutligt antagen innan detta har skett. Migrationsverket rekommenderar lärosätena att upprätta en tidig deadline för inbetalning av studieavgifterna om uppehållstillståndet ska hinna bli klart före terminsstart. Det är även viktigt att lärosätena registrerar uppgift om betald studieavgift i Ladok så snart som möjligt.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i samråd med Migrationsverket rekommenderat den 15 juni och den 15 december som sista betaldag för studier som påbörjas en hösttermin respektive en vårtermin eller närmast påföljande vardag ifall dessa datum infaller på en helgdag (REK 2018:2).

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att den studerande ska bli slutligt antagen (till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutligen antagen). Det finns dock ett undantag:

Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå som innehåller förbehållet att den sökande ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där den sökande

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Den första delbetalningen måste avse minst 30 högskolepoäng av en utbildning som avser längre studier än en termin. Detta enligt studieavgiftsförordningen (2010:543) 8 § andra stycket. Om utbildningen avser färre högskolepoäng är delbetalning inte möjlig. Innan avgiften har betalats (i enlighet med förordningen) är antagningen inte slutgiltig. Att antagningen är slutgiltig är ett krav för att studenten ska kunna få uppehållstillstånd.

Migrationsverket kan lämna ut intyg om att den studerandes ärende är under handläggning, men ett sådant intyg ger ingen rätt att resa in i Sverige utan giltigt tillstånd. Det finns inga hinder för att lämna Sverige, men om det tidigare tillståndet har gått ut och det nya uppehållstillståndet inte är klart riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om hen befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte beviljar förtur.

Frågor om uppehållstillstånd och väntetider

Man har rätt att vistas i Sverige och studera i väntan på beslut om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Detta gäller även om tillståndstiden för det föregående beslutet hinner gå ut innan Migrationsverket tar ett beslut i ärendet.

Visering är primärt för kortare vistelser i upp till 90 dagar och utfärdas oftast av ambassader och generalkonsulat. För vistelser längre än 90 dagar krävs uppehållstillstånd.

Migrationsverket rekommenderar att den studerande inte reser in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd. Ett första uppehållstillstånd får normalt inte beviljas under tiden som den studerande vistas i Sverige, oavsett om man behöver ett visum eller inte för inresa i Sverige. Om den studerande befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd prövas kan ansökan komma att avslås, alternativt att den sökande blir tvungen att lämna Sverige inför beslutet.

Om den sökande redan vistas i Sverige på annat giltigt uppehållstillstånd kan det i vissa fall finnas undantag för att ansöka inifrån Sverige.

Generellt kan sägas att om ansökan är komplett vid ansökningstillfället så får man ett beslut snabbare. Det är dock inte möjligt att ge svar på hur länge enskilda personer behöver vänta på ett beslut. Den tid till beslut som anges på Migrationsverkets webbplats beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få ett beslut inom denna tid. Tiden visar hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Informationen uppdateras löpande. Detta innebär att den historiskt genomsnittliga tiden till beslut kan komma att ändras under tiden som Migrationsverket handlägger en ansökan.

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier bör lämnas in medan det nuvarande tillståndet fortfarande gäller, och som tidigast sex månader innan det nuvarande tillståndet slutar gälla. Det är också viktigt att en förlängningsansökan är komplett när den lämnas in.

Övriga frågor

Kontrollnummer kan ses som ett ID för en ansökan. När en ansökan registreras i vårt system skapas ett kontrollnummer. Kontrollnumret är unikt för en ansökan.

Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiernummer) är ett nummer kopplat till en individ i våra system, dvs. unikt för en individ. Båda numren kan användas på Migrationsverket för att komma åt statusen för en individs ärenden.

I exemplet nedan har individen haft fem ärenden på Migrationsverket:

Individ
Beteckningsnummer 50-XX XX XX

Ärenden
Kontrollnummer 54-XX XX XX (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XY (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XZ (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XÅ (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XÄ (avslutat ärende)

För frågor som gäller vilka ambassader eller generalkonsulat som kan hantera migrationsfrågor hänvisar vi till www.swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: