Typer av studerande och forskare

Den här sidan beskriver de olika typerna av studerande och forskare som behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige. Här finns även en guide för att kontrollera om den studerande kan göra ett byte av uppehållstillstånd inifrån Sverige.

Under varje typ av studerande och forskare finns en kort beskrivning, vilket tillstånd som är lämpligt, för hur lång tid man kan få tillstånd och eventuella begränsningar hos det specifika tillståndet.

Person som har slutfört sin forskning och som vill söka arbete eller undersöka förutsättningar att starta eget företag.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförd forskning.

Gå till ansökningssidan för uppe­hålls­till­stånd efter forsk­ning

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: endast tolv månader.

 • Senaste uppehållstillståndet måste ha varit för forskning i Sverige eller i annat EU-land.
 • Forskningen måste vara slutförd.
 • Måste ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförd forskning innan det nuvarande tillståndet går ut.
 • Uppehållstillståndet går inte att förlänga.

Person som har slutfört en högskoleutbildning motsvarande minst två terminer i Sverige och som vill söka arbete eller undersöka förutsättningar att starta eget företag.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: endast tolv månader.

 • Det senaste tillståndet måste vara ett uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige eller i annat EU-land.
 • Minst två terminer av dessa studier måste varit i Sverige.
 • Måste ha slutfört en högskoleutbildning med godkänt resultat på alla obligatoriska moment.
 • Måste ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier innan det nuvarande tillståndet går ut.
 • Uppehållstillståndet går inte att förlänga.

Person som är antagen till högskolestudier på forskarnivå i Sverige. Innefattar doktorand, sandwich-doktorand och industridoktorand.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för studier på forskarnivå (doktorandstudier).

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för doktorandstudier

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: 3 månader till 4 år.

 • Arbete får endast omfatta högst 20% av full arbetstid (med undantag för industridoktorander 50%).

Person som är inbjuden till att bedriva forskning vid svenskt lärosäte via mottagningsavtal och har doktorerat eller är behörig att påbörja en forskarutbildning men inte är antagen till forskarutbildning, varken i sitt hemland eller i Sverige.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för forskning.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för forskning

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: 3 månader till 48 månader.

 • Kräver mottagningsavtal.

Person som har uppehållstillstånd för forskning i annat EU-land och ska forska i Sverige längre än 180 dagar.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för rörlighet forskning.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för forskning

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: tre månader till forskningens slutdatum.

 • Uppehållstillståndet i det andra EU-landet måste vara giltigt under tiden man ska vara i Sverige.

Doktorand antagen vid lärosäte i utlandet som ska bedriva en del av sina studier i Sverige. Inte antagen i Sverige. Även kallad utbytesdoktorand.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för besök.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för besök

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: tre månader upp till tolv månader.

 • Får ej vara anställd i Sverige.
 • Uppehållstillståndet är inte underlag för folkbokföring.
 • Det går inte att få uppehållstillstånd för mer än tolv månader totalt.

Person som bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren även uppehållstillstånd för arbete och uppehållstillstånd som gästforskare kan räknas in.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

 • Permanent uppehållstillstånd för doktorander.

Gå till ansökningssidan för permanent uppehållstillstånd för doktorander

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: Permanent uppehållstillstånd eller maximalt 24 månader.

 • Personen ska ha haft uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå under minst fyra år de senaste sju åren.
 • Tillståndet bör sökas tidigast 14 dagar innan nuvarande tillstånd går ut.
 • Personen måste ha en anställning med en varaktighet på minst 18 månader.

Person som ska bedriva högskolestudier på grundnivå eller avancerad nivå (högre utbildning). Gäller också studerande vid yrkeshögskola samt studerande på eftergymnasial nivå vid folkhögskola. Gäller både free movers och utbytesstudenter.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: 3 månader till 13 månader vid ett första tillstånd. Upp till 12 månaders förlängning åt gången.

Person som ska studera vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder där en del av utbildningen ska genomföras i Sverige.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för mobilitetsstudier.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: tre månader till utbildningens slutdatum.

 • Gäller bara mobilitetsprogram.
 • Tillstånd behövs inte om den studerande redan har mobilitetstillstånd i annat EU-land som täcker perioden i Sverige. Då räcker det med en underrättelse till Migrationsverket.
 • Personen måste vara antagen till utbildning i Sverige.

Person som ska studera vid en uppdrags- eller specialiseringsutbildning.

Ansökningsförfarande: blankett.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildning.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildning

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: tre månader till fyra år vid ett första tillstånd. Upp till fyra års förlängning åt gången.

 • Tillståndet ger inte rätt att arbeta i Sverige.

Person som ska bedriva studier som inte är högre utbildning. Uppehållstillstånd för övriga studier kan inte beviljas för studier på grundskolenivå, SFI eller kommunal vuxenutbildning. Det finns även vissa begränsningar gällande möjligheten att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Ansökningsförfarande: ansökan bör göras via e-tjänst.

Lämp­ligt till­stånd

Uppehållstillstånd för övriga studier.

Gå till ansökningssidan för uppehållstillstånd för övriga studier

Begräns­ningar gällande till­ståndet

Tillståndslängd: tre månader till tolv månader.

 • Tillståndet ger inte sökande rätt att arbeta i Sverige.
 • Tillståndet kan inte ligga till grund för permanent bosättning i Sverige.

Guide för status­byte inifrån Sverige

Här kan du kontrollera om en sökande kan byta skäl för uppehållstillstånd medan hen befinner sig i Sverige. Välj nuvarande tillstånd och sedan önskat nytt tillstånd för att få en kort beskrivning om ett statusbyte inifrån Sverige är möjligt enligt lag.

Kan jag ansöka om uppe­hålls­till­stånd utan att lämna Sverige?

Sidan senast uppdaterad: