Studera i Sverige

En student som ska studera i Sverige under längre tid än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan personen reser till Sverige.

Om studenten ska studera i Sverige under längre tid än tre månader måste han eller hon ha ett uppehållstillstånd.

Vid kortare tid än tre månader kan studenten i stället ansöka om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat som hanterar migrationsärenden. Detta gäller studenter från länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige. Personer som inte behöver visum för att resa in i Sverige kan, om de ska studera kortare tid än tre månader, vistas här på sin viseringsfria tid utan visum.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få tillstånd ska studenten

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier
 • kunna försörja sig under den tid som han eller hon ansöker om uppehållstillstånd för
 • ha en heltäckande sjukförsäkring.

Migrationsverket prövar även om det är rimligt att studierna genomförs i Sverige.

Uppehållstillstånd beviljas i normalfallet inte för studier som kräver att studenten är fast bosatt i Sverige, till exempel

 • grundskolestudier
 • Komvux
 • SFI.

I normalfallet beviljas inte heller uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Undantag görs för utbyteselever på gymnasium och IB-utbildningar på gymnasial nivå.

Vikten av uppe­hålls­till­stånd före inresa

Den som är antagen till studier i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan han eller hon reser in i Sverige. Detta gäller oavsett om personen är medborgare i ett land som är viseringsfritt eller inte, eftersom uppehållstillstånd som regel inte kan beviljas när personen som ansöker om uppehållstillståndet befinner sig i Sverige. Ett beslut om uppehållstillstånd för studier för en person som redan befinner sig i Sverige blir i regel ett avslag vilket kan komma att kombineras med ett beslut om avvisning eller utvisning.

Migra­tions­verket måste kontrol­lera passet

Migrationsverket måste kontrollera den studerandes pass innan vi kan fatta beslut. Den studerande kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om hen befinner sig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om hen befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer den studerande inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om den studerande behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta hen med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

Om den studerandes familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Ett utför­ligt sjuk­för­säk­ringsintyg

Det krävs att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige under hela den planerade vistelsen. Om ni som utbildningsanordnare har tecknat en försäkring för studenten rekommenderar Migrationsverket att ni skickar försäkringshandlingarna till studenten så att han eller hon kan bifoga dessa till sin ansökan till Migrationsverket. Detta skulle skynda på handläggningen av ärendet hos oss. Det räcker att försäkringshandlingarna skickas elektroniskt till studenten tillsammans med övriga handlingar.

Av försäkringshandlingarna ska framgå vem försäkringen gäller, var den är giltig, för vilken period den är giltig och vad den täcker. Försäkringen ska täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Om studenten är folkbokförd i Sverige behöver han eller hon inte visa upp ett intyg om försäkring i sin ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömer att den som är folkbokförd omfattas av ett heltäckande sjukförsäkringsskydd. Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan. Om de planerade studierna i Sverige är längre än ett år så kan den studerande normalt folkbokföra sig.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heltids­stu­dier är ett krav

Migrationsverket beviljar bara uppehållstillstånd för den studietid som kräver studentens närvaro i Sverige. Det innebär att vi i normalfallet inte kan bevilja uppehållstillstånd för distansstudier. Det är därför också viktigt att utbildningsanordnaren i antagningsbeskedet uppger under vilken period studierna förväntas pågå med så stor noggrannhet som möjligt.

Studierna ska bedrivas på heltid för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd för studier. Med heltidsstudier menas att studierna omfattar planerat studiearbete om i snitt minst 20 undervisningstimmar (à 60 minuter) per vecka.

Med planerat studiearbete menas främst lärarledd undervisning och handledning. När det rör sig om mer praktiskt inriktade utbildningar accepteras att utbildningen består till en relativt stor del av praktiska moment eller praktik. Praktikinslaget bör dock inte överskrida hälften av utbildningstiden. Praktiken bör normalt bedrivas i Sverige.

Gymnasiestudier betraktas i regel som heltidsstudier. För övriga studier som enbart bedrivs på universitet och högskola krävs att studierna motsvarar 30 högskolepoäng per termin.

Antag­nings­be­sked ska i de flesta fall vara slut­gil­tigt

Villkorad antagning godtas inte. Med villkorad antagning menas att antagningen är förbehållen vissa villkor som inte ännu är uppfyllda. Om det krävs att studenten betalar en avgift för att få påbörja studierna ska detta framgå av antagningsbeskedet.

Studier i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte leda till uppehållstillstånd för studier om studenten inte är antagen genom en svensk utbildningsanordnare. I stället kan studenten ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Tryggad försörj­ning för studenten

För att få uppehållstillstånd för studier behöver studenten uppfylla kravet på tryggad försörjning.

För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket under år 2022 är försörjningskravet minst 8 694 kronor per månad. För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2023 eller senare är försörjningskravet minst 9 450 kronor per månad.

Kravet kan minskas om utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte står för fri bostad och/eller mat. Det är alltså inte möjligt att minska kravet på försörjning mot bakgrund av att en privatperson intygar att han eller hon kommer att stå för studentens bostad och mat. Utbytesanordnaren kan styrka fri bostad och/eller mat genom ett intyg som innehåller

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • period för fri bostad och/eller mat.

Om studenten har beviljats stipendium från utbildningsanordnaren ska detta styrkas med ett stipendiebrev i ansökan om uppehållstillstånd. Stipendiebrevet ska innehålla följande information:

 • vem som är stipendiegivare
 • för vilken tid det betalas ut
 • när den första utbetalningen ska ske
 • vad stipendiet avser att täcka (till exempel fri bostad och/eller mat samt övriga levnadskostnader)
 • månadsbeloppet.

Första ansökan om uppehållstillstånd för övriga studier

Sidan senast uppdaterad: