Efter beslut – övriga studier

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där studenten lämnade in sin ansökan eller den han eller hon skrev i sin webbansökan. När studenten ska hämta sitt beslut ska han eller hon ta med sitt pass.

Att lämna fingerav­tryck och att foto­gra­feras för uppe­hålls­till­stånds­kort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på studenten och hens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska hen lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulat. Detta görs oftast i samband med att den studerande visar upp sitt pass. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och generalkonsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller generalkonsulat som hen har angett i sin ansökan.

Den som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få uppehållstillståndskortet av dem. Studenten bör fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de kan skicka ut det eller om studenten själv ska hämta det. När studenten har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ej rätt att arbeta

En person som har uppehållstillstånd för övriga studier i Sverige har inte rätt att arbeta under sin vistelse här.  

Så länge gäller till­ståndet

Den sökande kan få uppehållstillstånd för den tid som dennes studier kräver, men vanligen för sammanlagt högst ett års tid. Uppehållstillstånd kan aldrig ges för längre tid än den studerandes pass är giltigt. Det är viktigt att komma ihåg att det är den tid studenten ansöker uppehållstillstånd för som avgör hur mycket pengar studenten måste visa upp för sin försörjning.

Längden på beviljat uppehållstillstånd kan påverkas av ytterligare saker, till exempel

  • om den sökande inte har pengar för hela den sökta tillståndstiden
  • om försäkringens giltighetstid inte sträcker sig över hela den sökta tillståndstiden
  • om den faktiska studietiden är kortare än den sökta tillståndstiden.

Att tänka på inför en ansökan om förlängt uppe­hålls­till­stånd för studier

Om studenten ska fortsätta studera i Sverige efter att ett tillstånd har gått ut ska han eller hon lämna in en ansökan om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Studenten bör ansöka om förlängning innan det nuvarande tillståndet går ut. Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben. Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar gälla, men tidigast sex månader innan. En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning.

Om studenten ska beviljas studieuppehåll är det viktigt att komma ihåg att detta eventuella studieuppehåll inte ger några lättnader i kraven för att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att studenten får information om detta i samband med en eventuell ansökan om studieuppehåll.

För att tillståndet ska förlängas krävs att studenten kan visa att villkoren för uppehållstillstånd fortfarande är uppfyllda. Studenten måste även visa att han eller hon har gjort godtagbara framsteg i sina studier. För detta ändamål krävs ofta att behörig personal hos anordnaren av övriga studier har utfärdat ett intyg av vilket bland annat ska framgå studentens studieresultat under den senaste tillståndstiden. För mer information hänvisar vi till Migrationsverkets checklista för intyg gällande ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier.

För övriga studier som enbart bedrivs på universitet och högskola (till exempel vissa uppdragsutbildningar) motsvarar kravet på godtagbara framsteg vad som gäller i ärenden om uppehållstillstånd för högre utbildning. Det krävs då att studenten har tagit 15 högskolepoäng under första året, 22,5 poäng under andra året och 30 poäng under det tredje och de efterföljande åren.

Checklista för intyg från utbildningsanordnare gällande ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier Pdf, 242.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett beslut om uppehållstillstånd kan återkallas

Om det sker en händelse för en student som kan påverka hans eller hennes uppehållstillstånd i Sverige så bör utbildningsanordnaren meddela Migrationsverket detta. Om villkoren för uppehållstillstånd för studier inte längre är uppfyllda kan Migrationsverket komma att återkalla tillståndet.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår en ansökan om uppehållstillstånd och den sökande inte accepterar beslutet har personen rätt att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Migrationsverket. Det måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då den sökande fick ta del av beslutet. Om den sökande inte överklagar i rätt tid kommer beslutet att börja gälla.

När Migrationsverket har fått överklagandet kontrollerar vi först om överklagandet har kommit in i tid. Sedan kontrollerar vi om vi har fattat rätt beslut eller om vi ska ändra det så som den sökande vill. Om överklagandet har kommit in till Migrationsverket i rätt tid och om vi inte ändrar beslutet lämnar vi över ärendet till domstolen. Det blir då domstolen som kommer att pröva ärendet. Om överklagandet har kommit in för sent till Migrationsverket så medför det att ärendet inte kommer att lämnas över till domstolen.

Avvisning och utvisning

Om den sökande befinner sig i Sverige och har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd eller har fått sitt uppehållstillstånd återkallat kan Migrationsverket också besluta om att avvisa eller utvisa studenten. Ett beslut om avvisning eller utvisning innebär att den studerande måste lämna landet. Det framgår av beslutet om avvisning eller utvisning när den studerande måste lämna landet.

Sidan senast uppdaterad: