Första ansökan om uppehållstillstånd för övriga studier i Sverige

En person ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan han eller hon reser in i Sverige.

En komplett ansökan i god tid

Inför universitetens och högskolornas terminsstarter kommer många ärenden in till Migrationsverket och därför rekommenderar vi även att studenter som inte studerar vid en högre utbildning lämnar in sin ansökan så snart han eller hon anser sig uppfylla alla villkor för ett uppehållstillstånd för studier.

Det är viktigt att studenten lämnar in en komplett ansökan. Studenten bör försäkra sig om att han eller hon har lämnat in dokumentation som styrker att studenten uppfyller Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier. Ansökningsformuläret och eventuella bilagor till det ska vara komplett ifyllda. Om studenten ansöker långt i förväg kan det dock hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in. När det gäller studenter som ska försörja sig med egna bankmedel är det viktigt att tänka på att bankhandlingarna inte ska vara äldre än tre månader, räknat från planerad studiestart.

Läs mer om kraven för uppehållstillstånd för övriga studier

Så ansöker studenten

Studenten kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller han eller hon i uppgifter om sig själv och sina studier. Studenten ska även skicka med olika dokument. Om studentens familj följer med till Sverige kan han eller hon ansöka om tillstånd för dem samtidigt i sin webbansökan.

De här dokumenten ska bifogas när studenten ansöker för första gången:

  • kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om studenten har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland (om passet är på väg att gå ut bör studenten förlänga det eftersom han eller hon inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt)
  • antagningsbesked som visar att studenten är antagen till studier på heltid på ett program eller kurser
  • kopia på dokument som visar att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (behövs ej om de planerade studierna i Sverige överstiger ett år)
  • kontoutdrag från studentens bank, eller intyg om stipendium som styrker att han eller hon har sin försörjning tryggad. Kontoutdraget, som ska bifogas till ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska.
  • en komplett ifylld blankett, Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, 112011, om studenten gör en pappersansökan. Blanketten finns både på svenska och engelska.

Om ansökan gäller en förutbildning ska studenten bifoga ett intyg om att han eller hon efter förutbildningen kommer att vara formellt behörig till en efterföljande högskoleutbildning.

Om studenten är under 18 år krävs ett medgivande från vårdnadshavarna. Medgivandet ska vara signerat av båda vårdnadshavarna och specificera för vilken tid och vilket syfte studenten ska vistas i Sverige. Dessutom ska studenten lämna in en kopia på släktskapsintyg och vårdnadshavarnas pass.

Om boendet anordnas privat ska ansökan också kompletteras med ett intyg från värdfamiljen.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, blankett 112011 Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster.

First-time application for a residence permit for students – First-time applicants, form 113011 Pdf, 858.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Migra­tions­verket måste kontrol­lera passet

Migrationsverket måste kontrollera den studerandes pass innan vi kan fatta beslut. Den studerande kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om hen befinner sig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om hen befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer den studerande inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om den studerande behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta hen med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

Om den studerandes familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Att lämna fingerav­tryck och att foto­gra­feras för uppe­hålls­till­stånds­kort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på studenten och hens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska hen lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulat. Detta görs oftast i samband med att den studerande visar upp sitt pass. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och generalkonsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller generalkonsulat som hen har angett i sin ansökan.

Den som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få uppehållstillståndskortet av dem. Studenten bör fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de kan skicka ut det eller om studenten själv ska hämta det. När studenten har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

De flesta studenter ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Det finns dock vissa personer som är undantagna från detta krav:

Information om avgifter för ansökan om uppehållstillstånd

Om en student som ska betala ansökningsavgiften inte har betalat denna, kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning till studenten att betala inom en viss tid. Handläggningen av ansökan kommer inte att påbörjas förrän betalning har skett, och om studenten inte betalar ansökningsavgiften i tid kommer Migrationsverket att avvisa ansökan. 

Vänte­tider

På Migrationsverkets webbplats för studenter kan studenten se hur lång tid det förväntas ta innan han eller hon får ett beslut.

Information om väntetider

Möjlighet till kontroll av ansökan

Studenten kan via tjänsten "Kontrollera din ansökan" se om Migrationsverket har tagit emot en ansökan eller om ett beslut har tagits. Detta går att göra både med och utan inloggning.

Kontrollera en ansökan

Sidan senast uppdaterad: