Nytt sätt att delge beslut i asylä­renden från 1 mars

Hittills har Migrationsverket meddelat (delgivit) beslut i asylärenden vid ett samtal på myndigheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1 mars kan den som sökt skydd i Sverige i stället få ta del av beslut i sitt ärende via ett utskick med post. I vissa fall kan det innebära att du som god man kommer att ta emot delgivningen.

Från och med 1 mars blir det möjligt att meddela beslut i asylärenden genom så kallad förenklad delgivning. Det innebär att beslutet skickas med post till den sökande. Nästa arbetsdag skickas ett nytt brev med ett kontrollmeddelande. Den sökande anses ha blivit meddelad om beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att det skickats ut med post.

När dessa två veckor har gått har den sökande tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas börjar det gälla (vinner laga kraft) och kan genomföras (verkställas). Det innebär att när Migrationsverket använder sig av förenklad delgivning börjar beslutet att gälla fem veckor efter att det skickats.

Om beslutet är ett avslag och den sökande har fått en tidsfrist för att lämna Sverige frivilligt börjar tidsfristen att löpa från den dagen som beslutet börjar gälla.

Då kan en god man bli mottagare av en delgivning

Om du är god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du också bli mottagare av en delgivning av beslut i ett asylärende. Har du däremot förordnats som god man enligt föräldrabalken är du normalt inte behörig att ta emot delgivning.

Även i fortsättningen blir den sökande kallad till ett samtal

Precis som idag kommer Migrationsverket kalla till samtal på myndigheten för en genomgång av beslutet på ett språk som den sökande förstår. Skillnaden jämfört med tidigare blir att den sökande anses ha tagit emot beslutet oavsett om den sökande kommer på samtalet eller inte.

Sedan tidigare använder Migrationsverket förenklad delgivning i till exempel beslut om LMA och i förlängningsärenden.