Dagersättning och särskilt bidrag

Barn som ansöker om asyl har vid behov rätt till ekonomiskt bistånd i form av dagersättning och särskilt bidrag.

För barn under 16 år är det alltid du som god man som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag för barnets räkning.

Du ansöker genom att skicka eller lämna in en undertecknad ansökan till den mottagningsenhet där barnet är registrerat. Genom att skriva under ansökan försäkrar du att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Genom att skriva under ansökan intygar du också att ni anmält sådana ändringar som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd och storleken på biståndet.

Att tänka på när du lämnar in din ansökan

Migrationsverket utgår från att omkostnadsersättning utbetalas till familjehemmet där barnet är placerat om inget annat anges. Om omkostnadsersättning inte utbetalas eller betalas ut med ett reducerat belopp ska du ange detta.

Om du mejlar eller faxar barnets ansökan till Migrationsverket måste du också skicka eller lämna in den som pappersoriginal till Migrationsverket.

Här finns Migrationsverkets kontor

Du hittar blanketter längre ner på den här sidan. Barn som är 16 år eller äldre har själva rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, men du kan vid behov göra ansökan åt de äldre barnen.

Bidrags­brottslagen

Migrationsverket har ett ansvar att polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Om du med avsikt lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden kan du dömas för bidragsbrott.

Dager­sätt­ningen är behovs­prövad

När du ansöker om ersättning ska du redogöra för barnets eventuella tillgångar eftersom dagersättning utgår från den enskildes behov. Anmäl därför alla förändringar när det gäller barnets ekonomi till Migrationsverket. Om behoven eller villkoren ändras fattar Migrationsverket ett nytt beslut.

Kost­nader som dager­sätt­ningen ska täcka

Ensamkommande barn har rätt till samma dagersättning som vuxna personer. Dagersättningen ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. Ersättningen ska även täcka utgifter för hälso-och sjukvård, tandvård samt läkemedel. Om barnet bor själv eller tillsammans med närstående och själv ansvarar för mathållningen får barnet 71 eller 61 kronor per dag. I dessa fall ska dagersättningen även täcka matkostnaderna.

Om barnet bor i ett boende där kommunen ordnar så att barnet får kost, logi och omvårdnad (inklusive gemensamma fritidsaktiviteter) får barnet en reducerad dagersättning på 24 kronor. Den ersättningen ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror samt eventuella kostnader för sjukvård och läkemedel.

Migrationsverket kan inte bevilja dagersättning ifall barnet redan får ersättning för samma kostnader från kommunen.

Särskilt bidrag för ange­lägna behov

Barnet har rätt att ansöka om särskilt bidrag om det finns ett angeläget behov som inte ryms inom dagersättningen. Det är bara när behovet är mycket stort som barnet kan få ersättning. Det kan till exempel vara kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott eller handikapp- och spädbarnsutrustning.

Migrationsverket kan inte bevilja särskilt bidrag om barnet redan får ersättning från kommunen för den vara eller tjänst som ansöks. Även storleken på den sammanlagda ersättningen kan påverka rätten till särskilt bidrag.

Särskilt bidrag till glas­ögon och linser

Asylsökande barn i åldern 8 till 19 år har rätt till ett bidrag från sin region på upp till 800 kronor för kostnader för glasögon och linser. Hur bidraget fungerar ser olika ut från region till region, kontrollera därför gärna vad som gäller i den region där ditt barn bor innan du ansöker om särskilt bidrag hos Migrationsverket för den resterande kostnaden. Blanketten för ansökan om särskilt bidrag som finns längst ner på den här sidan.

Bank­kort till ensam­kom­mande barn

Du som är god man får ta emot barnets bankkort. Bankkortet är utfärdat av ICA-banken. Det är du som god man som förvaltar barnets tillgångar på kortet och det är du som bestämmer vem som får använda bankkortet.

Vid behov kan Migrationsverket lämna ut bankkortet till ett barn som fyllt 16 år, när en god man ännu inte hunnit utsetts.

Utbetalningar till bankkortet sker i regel månadsvis.

Sidan senast uppdaterad: