Gode mannens roll under asyltiden

Har du blivit utsedd som god man för ett ensamkommande barn? Då har du både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som gäller barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl. Om du är god man för en vuxen asylsökande kan din roll se annorlunda ut. Kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för mer information.

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga som ekonomiska och rättsliga. Du ska bland annat

  • bekräfta ansökan om asyl om barnet självt lämnat in en ansökan (även ett biträde kan bekräfta ansökan om en god man inte är förordnad ännu)
  • ge fullmakt till det offentliga biträdet att agera för barnets räkning i asylärendet
  • ansvara för barnets ekonomi genom att till exempel ta hand om bankkort och ansöka om dagersättning och särskild ersättning
  • stödja barnet vid utredning och samtal hos Migrationsverket
  • stödja barnet i samband med information om uppehållstillstånd eller vid förberedelser för återvändande till hemlandet
  • fungera som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödja barnet i att leta efter anhöriga.

Det innebär att det är du som ska ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om dagersättning för barnets räkning, ansöka om särskilt bidrag vid behov och besluta om hur barnets tillgångar ska användas. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Informera barnet om asylprocessen

Du ska så snart som möjligt berätta för barnet om vad som kommer att hända under tiden barnet ansöker om asyl. Migrationsverket har tagit fram ett särskilt anpassat material om asylprocessen till barn och ungdomar på flera språk. Det kan du använda när du berättar för barnet om vad som händer under tiden Migrationsverket prövar barnets ansökan om asyl.

Du behöver även informera om vilka myndighetskontakter som ni behöver ta med tanke på skolgång, hälsoundersökning och boende med mera.

Juridiskt biträde vid prövningen av asylansökan

Ensamkommande barn och ungdomar som ansöker om asyl har rätt att få ett offentligt biträde utsett för att hjälpa barnet i rättsliga frågor som gäller asylansökan. Det gäller även om barnet exempelvis redan har ansökt om asyl i ett annat land och fått ett lagakraftvunnet beslut och ska överföras till det landet med hänvisning till Dublinförordningen. 

Godmanskap upphör

Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år och blir myndigt eller om barnet får uppehållstillstånd. I vissa fall kan godmanskapet kvarstå en tid även efter det att barnet fått uppehållstillstånd, men då upphör det när kommunen har förordnat en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Det finns fler tillfällen när ett godmanskap ska upphöra och det finns angett i lagen om god man för ensamkommande barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om till exempel byte av god man eller när godmanskapet upphör, ska du vända dig till  ansvarig överförmyndare i din kommun.

Länkar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarPDF – skrivelse från Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Reviderad maj 2017.

Min rätt – Din rolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – informationsmaterial för god man och ensamkommande barn, framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Information Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – en portal för nyanlända i Sverige med information om hur det svenska samhället fungerar när det gäller exempelvis bostad, utbildning och sjukvård.

Lagar och förordningar

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.