Gode mannens roll under asyltiden

Har du blivit utsedd som god man för ett ensamkommande barn? Då har du både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som gäller barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl. Om du är god man för en vuxen asylsökande kan din roll se annorlunda ut. Kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för mer information.

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga. Du ska bland annat

  • bekräfta ansökan om asyl om barnet självt har lämnat in en ansökan (även ett biträde kan bekräfta ansökan om en god man inte är förordnad ännu)
  • ge fullmakt till det offentliga biträdet att agera för barnets räkning i asylärendet
  • ansvara för barnets ekonomi genom att till exempel ta hand om bankkort och ansöka om dagersättning och särskild ersättning
  • stödja barnet vid utredning och samtal hos Migrationsverket
  • stödja barnet i samband med information om uppehållstillstånd eller vid förberedelser för återvändande till hemlandet
  • fungera som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödja barnet i att leta efter anhöriga.

Det innebär att det är du som ska ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om dagersättning för barnets räkning, ansöka om särskilt bidrag vid behov och besluta om hur barnets tillgångar ska användas. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Som god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har du också rätt att ta emot en delgivning om beslut i barnets ärende. Om du har ett förordnande om god man enligt föräldrabalken (1949:381) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har du däremot inte automatiskt den rätten.

Här finns information om vad som händer efter beslut

Infor­mera barnet om asyl­pro­cessen

Du ska så snart som möjligt berätta för barnet om vad som kommer att hända under tiden barnet ansöker om asyl. Migrationsverket har tagit fram ett särskilt anpassat material om asylprocessen till barn och ungdomar. Det kan du använda när du berättar för barnet om vad som händer under tiden Migrationsverket prövar barnets ansökan om asyl.

Du behöver även informera om vilka myndighetskontakter som ni behöver ta med tanke på skolgång, hälsoundersökning och boende med mera.

Utifrån din roll som god man ska du även säkerställa att den du företräder får ta del av och förstår reglerna gällande dataskydd och personuppgiftsbehandling.

Läs mer på sidan om personuppgifter

Juri­diskt biträde vid pröv­ningen av asylan­sökan

Ensamkommande barn och ungdomar som ansöker om asyl har vid behov rätt att få ett offentligt biträde utsett för att hjälpa barnet i rättsliga frågor som gäller asylansökan. Barn har alltid rätt till ett offentligt biträde i de fall barnet redan har ansökt om asyl i ett annat land och fått ett lagakraftvunnet beslut och ska överföras till det landet med hänvisning till Dublinförordningen. 

Godman­skap upphör

Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år och blir myndigt eller om barnet får uppehållstillstånd. I vissa fall kan godmanskapet kvarstå en tid även efter det att barnet fått uppehållstillstånd, men då upphör det när kommunen har förordnat en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Det finns fler tillfällen när ett godmanskap ska upphöra och det finns angett i lagen om god man för ensamkommande barn.

Om du har frågor om till exempel byte av god man eller när godmanskapet upphör, ska du vända dig till ansvarig överförmyndare i din kommun.

Mer infor­ma­tion

Sidan för kommuner om ensamkommande barn och ungdomar

Min rätt – Din roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – informationsmaterial för god man och ensamkommande barn, framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Information Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – en portal för nyanlända i Sverige med information om hur det svenska samhället fungerar när det gäller exempelvis bostad, utbildning och sjukvård.

Lagar och förord­ningar

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: