Olika myndig­he­ters ansvar för ensam­kom­mande barn och ungdomar

Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar delas mellan kommuner, regioner och flera andra myndigheter.

Migra­tions­verket ansvarar för att

 • ta emot och pröva ansökan om asyl
 • informera barnet om möjligheten att själv låta genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder
 • efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden
 • handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnet
 • arbeta för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända
 • anvisa en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg
 • administrera ersättningar till kommuner
 • samt fastställa kommuners anvisningsandelar.

Läns­sty­rel­serna ansvarar för att

 • ha ett övergripande ansvar för beredskap och kapacitet för mottagande av skyddsbehövande med uppehållstillstånd i kommunerna, vilket inkluderar mottagningsplatser för barnen
 • verka för beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn, och samordna statens insatser genom samverkan med andra myndigheter med fokus på ett kvalitativt mottagande
 • samt utöva tillsyn över överförmyndarnas verksamhet.

Kommunen ansvarar för att

 • utreda barnets behov, och därefter fatta beslut om insatser och placering i ett lämpligt boende. Detta innebär till exempel att utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet
 • utse en god man till barnet. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren som i sin tur utser en god man
 • barnet får skolundervisning
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt
 • barnets integration och etablering om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen får då även ansvaret att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Regi­onen ansvarar för att

 • de asylsökande barnen får samma hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn bosatta i Sverige. Om barnen fyller 18 år innan beslut om asyl har tagits betraktas de som vuxna och kan då endast få omedelbar vård eller vård som inte kan vänta.

Inspek­tionen för vård och omsorg ansvarar för

 • tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning.

Soci­al­sty­relsen ansvarar för

 • att ta fram föreskrifter, allmänna råd, vägledning med mera för att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete med ensamkommande barn.

Sidan senast uppdaterad: