Olika myndigheters ansvar

Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar delas mellan kommuner, regioner och flera andra myndigheter.

Migrationsverket ansvarar för att

 • ta emot och pröva ansökan om asyl
 • informera barnet om möjligheten att själv låta genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder
 • efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden
 • handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnet
 • arbeta för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända
 • anvisa en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg
 • administrera ersättningar till kommuner
 • samt fastställa kommuners anvisningsandelar.

Länsstyrelserna ansvarar för att

 • ha ett övergripande ansvar för beredskap och kapacitet för mottagande av skyddsbehövande med uppehållstillstånd i kommunerna, vilket inkluderar mottagningsplatser för barnen
 • verka för beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn, och samordna statens insatser genom samverkan med andra myndigheter med fokus på ett kvalitativt mottagande
 • samt utöva tillsyn över överförmyndarnas verksamhet.

Kommunen ansvarar för att

 • utreda barnets behov, och därefter fatta beslut om insatser och placering i en lämplig bostad. Detta innebär till exempel att utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet
 • utse en god man till barnet. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren som i sin tur utser en god man
 • barnet får skolundervisning
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt
 • barnets integration och etablering om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen får då även ansvaret att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Regionen ansvarar för att

 • de asylsökande barnen får samma hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn bosatta i Sverige. Om barnen fyller 18 år innan beslut om asyl har tagits betraktas de som vuxna och kan då endast få omedelbar vård eller vård som inte kan vänta.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för

 • tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning.

Socialstyrelsen ansvarar för

 • att ta fram föreskrifter, allmänna råd, vägledning med mera för att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete med ensamkommande barn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.