Åldersbedömning

Ett ensamkommande barn som ansöker om asyl ska göra sin identitet sannolik. Identiteten består av namn, födelsetid och som huvudregel medborgarskap. Åldern är därför en del av en persons identitet. Om ett ensamkommande barn inte kan göra sin ålder sannolik kommer Migrationsverket att informera om möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning.

I ett asylärende har Migrationsverket utredningsansvar och den som söker asyl har bevisbördan för att göra sina asylskäl och sin identitet (till exempel ålder) sannolik. Det är i första hand skriftlig bevisning som används för att bedöma den sökandes ålder. Skriftlig bevisning kan vara en giltig passhandling eller annan identitetshandling som är utfärdad av en behörig myndighet i hemlandet. Om den sökande inte har pass eller id-kort kan andra skriftliga uppgifter eller muntliga uppgifter under asylprocessen användas för bedömningen.

Om en bedömning av ålder måste göras på andra uppgifter än pass och identitetshandling måste Migrationsverket utreda mer, till exempel ställa frågor till den sökande för att ta reda på hur gammal han eller hon är. Utifrån den information som kommit in tar Migrationsverket sedan ställning till om åldern är sannolik eller inte. Migrationsverket ska ta ställning till både om den som sökt asyl har gjort åldern sannolik som en del av identiteten, och om den som sökt asyl är ett barn eller vuxen, det vill säga om den sökande är över eller under 18 år. Om åldern inte har gjorts sannolik kommer den sökande att få information om att göra en medicinsk åldersbedömning.

Åldern regi­streras alltid vid ansök­nings­till­fället

Om den som söker asyl säger till Migrationsverket att han eller hon är ett barn men saknar identitetshandlingar och inte har någon vårdnadshavare i Sverige, registrerar Migrationsverket en ansökan för ett ensamkommande barn. Migrationsverket registrerar den ålder som den sökande uppger vid ansökningstillfället. Migrationsverket kan inför registreringen göra en bedömning av om den uppgivna åldern tycks helt felaktig och välja att registrera den som har sökt asyl som vuxen i stället. Detta sker bara om det inte tycks finnas något tolkningsutrymme utan är helt uppenbart att den som söker skydd är vuxen. Den här bedömningen sker utifrån ett kortare samtal mellan Migrationsverkets handläggare och den sökande.

Till­fäl­ligt beslut om ålder

Registreringen av den sökandes ålder kan komma att ändras om personen kan lämna in identitetshandlingar eller på annat sätt visa sin ålder, eller om den sökande på annat sätt gör sin ålder sannolik. Om den sökande inte kan göra sin ålder sannolik erbjuds en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket bedömer den sökandes ålder slutligt i samband med att beslut om uppehållstillstånd fattas.

Migrationsverket ska göra en tidig och tillfällig åldersbedömning om det finns skäl att ifrågasätta att den sökande är under 18 år. Lagen gäller ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari 2017. I de fall Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning behöver göras, informeras den sökande om möjligheten att stödja uppgifterna om sin ålder med hjälp av en medicinsk åldersbedömning.

Medi­cinsk ålders­be­döm­ning

Det är Rättsmedicinalverket som ansvarar för den medicinska åldersbedömningen. Den är frivillig och kräver skriftligt samtycke från den sökande. Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar bygger på två undersökningar:

  • röntgenundersökning av visdomständer
  • magnetkameraundersökning av knäled.

En medicinsk åldersbedömning är ett komplement till övrig bevisning om den sökandes identitet och vägs in i Migrationsverkets samlade bedömning av den sökandes ålder.

Om ingen medicinsk åldersbedömning kommer in till Migrationsverket fattas ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om det överklagas.

Så här går en medi­cinsk ålders­be­döm­ning till

  1. Migrationsverket informerar den sökande om att han eller hon har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Den sökande får, tillsammans med dig som god man, antingen tacka ja eller nej.
  2. Om den sökande tackar ja begär Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket.
  3. Rättsmedicinalverket skickar brev till både dig och den sökande. I breven står det var och hur ni bokar tid för undersökningarna. Ni får två brev – ett för tandröntgen och ett för undersökningen av knäled.
  4. Du eller den sökande bokar själva tid för båda undersökningarna.
  5. Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig identitetshandling. Den sökande måste ha med sig sitt LMA-kort. Om du inte följer med, eller om den sökande inte har ett giltigt LMA-kort, kommer ingen undersökning att kunna göras.
  6. Det är viktigt att avboka undersökningen snarast om du eller den sökande får förhinder. Meddela Migrationsverket om någon av er fick förhinder och inte kunde avboka undersökningen i tid. Bokade tider som inte utnyttjas debiteras Migrationsverket.

Beslut om ålder

När Migrationsverket fattar beslut i frågan om den sökande får ett uppehållstillstånd i Sverige eller inte fattas också ett nytt beslut om åldern. Detta beslut ersätter det tillfälliga beslutet. Om det har framkommit uppgifter som motsäger det tillfälliga beslutet beslutas om en ny ålder för den sökande. Migrationsverkets bedömning av ålder i ett beslut om uppehållstillstånd kan överklagas.

När en person ska folkbokföras i Sverige är det Skatteverket som beslutar vilken ålder personen ska få i folkbokföringsregistret. Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd är ett underlag för Skatteverket att använda i sitt uppdrag.

Vanliga frågor och svar om åldersbedömningar

Film om medicinsk åldersbedömning

Rättsmedicinalverket har tagit fram en film som visar hur en medicinsk åldersbedömning går till. Den finns översatt till fler språk. Du kan se filmen nedan.

Sidan senast uppdaterad: