Barnets identitet

Det är av flera skäl viktigt att fastställa asylsökande barns identitet tidigt i asylprocessen. Oklar identitet försvårar asylutredningen och efterforskningar av anhöriga samt bidrar till att handläggningstiden blir längre.

I asylärenden är det den som ansöker om asyl som ska kunna visa vem man är och det är den asylsökande som har bevisbördan. Ensamkommande barn ska medverka till att styrka sin identitet så mycket som möjligt med hänsyn till deras ålder, mognad och personliga förutsättningar.

En persons identitet består av namn, födelsetid och medborgarskap. Det vanligaste sättet att klargöra identiteten är att visa fram identitetshandlingar. Asylsökande ska visa upp och lämna in de identitetshandlingar som han eller hon har till Migrationsverket.

Om barnet saknar id-hand­lingar

Barn som söker asyl kan sakna identitetshandlingar. Det kan finnas naturliga förklaringar och godtagbara skäl till det. Barnet får alltid möjlighet att berätta för Migrationsverket varför han eller hon saknar identitetshandlingar. Det är viktigt att barnet så långt det är möjligt försöker skaffa dokument eller annan bevisning som kan visa vem han eller hon är. Om barnet berättar att han eller hon behöver skydd mot övergrepp från myndigheterna i sitt hemland är det aldrig rimligt att kräva att barnet ska vända sig till myndigheterna i sitt hemland för att få sina handlingar.

Iden­titet och hemvist

Om barnet inte kan göra sin identitet och hemvist sannolik genom att visa upp dokument, återstår det att pröva om barnet med sina muntliga uppgifter kan göra sin identitet och hemvist sannolik. Vid behov kan Migrationsverket erbjuda hjälp med en språkanalys. Det finns också möjlighet för barnet att genomgå en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder. Det är något som du, biträdet och barnet tillsammans får besluta om och boka tid för. Migrationsverket står för kostnaden av undersökningen. 

Fingerav­tryck

I Sverige räknas man som vuxen från den dagen man fyller 18 år. Migrationsverket har en skyldighet att jämföra fingeravtryck i databasen Eurodac för asylsökande som fyllt 14 år. Migrationsverket tar fingeravtryck för att kontrollera om en sökande tidigare varit asylsökande i Sverige eller i något annat europeiskt land. Har sökande gjort sannolikt att han eller hon är under 18 år men inte att han eller hon är under 14 år ska registreringen av åldern i ärendet ändras till 14 år eller över.

Medvetet felak­tiga uppgifter kan leda till åter­kallat till­stånd

Migrationsverket kan återkalla ett beslut om uppehållstillstånd om det senare kommer fram att barnet medvetet lämnat felaktiga uppgifter om sin identitet. Ett barn som inte kan styrka sin identitet kan även möta svårigheter vid en framtida ansökan om svenskt medborgarskap eller när nära familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd för att återförenas med barnet i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: