Om barnet får avslag på asylansökan

Om barnet får avslag på sin ansökan om asyl kallas barnet tillsammans med dig till ett samtal på Migrationsverket.

Vid ett avslag på en ansökan om asyl kallar Migrationsverket dig och barnet till ett samtal. Under samtalet förklarar handläggaren varför barnet fått avslag på sin ansökan. Därefter kan du och barnet, tillsammans med det offentliga biträdet, ta ställning till om ni vill överklaga beslutet. Ett överklagande ska ha inkommit till Migrationsverket senast tre veckor efter det att du fick beslutet.

Migrationsverket överlämnar alltid ett överklagande som kommer in i rätt tid till migrationsdomstolen.

Innan överklagandet överlämnas tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att beslutet ska ändras skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats. Vid överlämningen bifogas det nya beslutet. Efter överlämningen är det domstolen som avgör om Migrationsverket har gjort en korrekt ändring av beslutet.

Migra­tions­dom­stol fast­ställer eller ändrar beslutet

Migrationsdomstolen prövar ärendet och kan antingen fastställa eller ändra Migrationsverkets beslut. Om Migrationsdomstolen avslår överklagandet kan domen överklagas till Migrationsöverdomstolen. Prövningstillstånd krävs för att Migrationsöverdomstolen ska pröva den överklagade domen och domstolen tar bara upp ärenden som är särskilt viktiga och kan bli praxisbildande för Migrationsverket och migrationsdomstolarna i framtiden.

Om Migra­tions­ver­kets beslut får laga kraft

Migrationsverkets beslut får laga kraft när det inte längre går att överklaga. Ett barn som har fått ett slutgiltigt avslagsbeslut på sin ansökan om asyl ska lämna Sverige inom den tid som anges i beslutet, vilket normalt är två till fyra veckor.

Om barnet fyllt 18 år efter att beslutet har fått laga kraft har han eller hon inte längre rätt till bistånd. Med bistånd menas till exempel dagersättning, särskilt bidrag och plats på ett av Migrationsverkets boenden.

Sidan senast uppdaterad: