Migrationsverket logotyp

Om barnet får avslag på asylansökan

Om barnet får avslag på sin ansökan om asyl kallas barnet tillsammans med dig till ett samtal på Migrationsverket.

Vid ett avslag på en ansökan om asyl kallar Migrationsverket dig och barnet till ett samtal. Under samtalet förklarar handläggaren varför barnet fått avslag på sin ansökan. Därefter kan du och barnet, tillsammans med det offentliga biträdet, ta ställning till om ni vill överklaga beslutet. Ett överklagande ska ha inkommit till Migrationsverket senast tre veckor efter det att du fick beslutet.

Du eller biträdet ska skicka överklagandet till Migrationsverket som tar ställning till om verket har anledning att ompröva beslutet. Om det inte finns skäl att ompröva beslutet skickar Migrationsverket ärendet vidare till en migrationsdomstol.

Migrationsdomstol fastställer eller ändrar beslutet

Migrationsdomstolen prövar ärendet och kan antingen fastställa eller ändra Migrationsverkets beslut. Om Migrationsdomstolen avslår överklagandet kan domen överklagas till Migrationsöverdomstolen. Prövningstillstånd krävs för att Migrationsöverdomstolen ska pröva den överklagade domen och domstolen tar bara upp ärenden som är särskilt viktiga och kan bli praxisbildande för Migrationsverket och migrationsdomstolarna i framtiden.

Om Migrationsverkets beslut vinner laga kraft

Migrationsverkets beslut vinner laga kraft när det inte längre går att överklaga. Ett barn som har fått ett slutgiltigt avslagsbeslut på sin ansökan om asyl ska lämna Sverige inom den tid som anges i beslutet, vilket normalt är två till fyra veckor.

Om barnet fyllt 18 år efter att beslutet vunnit laga kraft så har han eller hon inte längre rätt till bistånd. Med bistånd menas till exempel dagersättning, särskilt bidrag och plats på ett av Migrationsverkets boenden.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?