Barnets åter­vän­dande

Återvändandearbetet börjar när barnet har fått ett avslag på sin ansökan om asyl som inte går att överklaga. Du och barnet blir kallade till Migrationsverket för ett samtal om hur återvändandet ska ske. Vid ett återvändande ska den myndighet som ansvarar för att verkställa beslutet ordna en säker hemresa. Det innebär bland annat att tjänstemän från verket följer med barnet på resan och att det finns någon som tar emot barnet vid framkomsten.

Migrationsverket kommer att kalla dig och barnet till flera möten om återvändandet. Vid mötena pratar vi tillsammans om hur resan till hemlandet ska gå till. Samtalen handlar om

  • vem eller vilka som ska ta emot barnet
  • att det i första hand är föräldrarna som ska ta emot barnet, men att även andra släktingar kan göra det, till exempel mor- och farföräldrar eller vuxna syskon. Om det inte finns några släktingar kan barnet tas emot på något annat väl lämpligt sätt
  • att Migrationsverket hjälper till om barnet reser tillbaka frivilligt
  • att barnet och den gode mannen har ett ansvar att lämna namn och telefonnummer till barnets föräldrar eller släktingar, så att Migrationsverket kan kontakta dem.

Varje gång avslutas samtalet med att du, barnet och handläggaren på Migrationsverket går igenom hur ni ska arbeta vidare. Ofta får du och barnet en eller flera uppgifter att lösa till nästa samtal.

Om barnet behöver rese­hand­ling

Om barnet inte har en giltig resehandling kan Migrationsverket hjälpa till med att ordna en resehandling och kan då – inom de ramar som svensk sekretesslagstiftning tillåter – komma att lämna ut vissa uppgifter om barnets personliga förhållanden till barnets hemlandsmyndigheter. Migrationsverket lämnar dock aldrig ut uppgifter om att barnet har ansökt om asyl eller vilka skäl barnet åberopat.

Både du och barnet ska underteckna en ansökan om resehandling om barnet är över 16 år. Om barnet är under 16 år är det endast du som ska underteckna ansökan.

Skol­gång och vård fort­sätter tills hemresan

Barnet har rätt att gå i skolan under hela tiden han eller hon är kvar i Sverige. Barnet har också rätt till hälso- och sjukvård ända fram till hemresan.

Migra­tions­verket arbetar bara med själv­mant åter­vän­dande

Migrationsverket arbetar endast med återvändandet om barnet själv går med på att resa tillbaka. Om du och barnet inte kommer när verket kallar till samtal om återvändandet lämnar Migrationsverket över ärendet till polisen. Det gör verket också om barnet visar att han eller hon inte vill medverka till hemresan. Om barnet skulle försvinna i samband med beslut om, eller planering av, återvändandet anmäler Migrationsverket försvinnandet till polisen och polismyndigheten tar över återvändandeärendet.

Arbetet med åter­vän­dandet fort­sätter även om ett beslut är inhi­berat

Att ett av- eller utvisningsbeslut är inhiberat betyder att beslutet inte kan verkställas. Även när ett beslut om av- eller utvisning är inhiberat så fortsätter arbetet med ett återvändande. Migrationsverket fortsätter till exempel arbetet med att anskaffa resehandlingar och barnet kan fortfarande bli kallat till ett samtal eller underrättelse om beslut. Detsamma gäller om det finns en ansökan om verkställighetshinder där ett beslut inte har fattats än.

Sidan senast uppdaterad: