Nya händelser efter avslag på barnets asylan­sökan

Ibland kan det hända något efter det att ett avslagsbeslut är fattat som gör att det blir omöjligt för barnet att återvända hem. Det kan vara något som har hänt barnet här i Sverige eller något som förändrar förhållandena i hemlandet. Migrationsverket kan pröva sådan ny information som kommer fram. Det kallas att pröva om det finns verkställighetshinder.

Om det inträffar något nytt efter ett avslagsbeslut som gör att barnet inte kan återvända och som du vill att Migrationsverket ska pröva, kan du eller det juridiska ombudet skriva ett brev till Migrationsverket. I brevet ska det framgå uppgifter om

  • barnets ärendenummer
  • vad som är nytt och varför barnet inte kan återvända hem
  • barnets adress.

Brevet ska vara undertecknat och du ska skicka in eventuellt bifogade dokument som ska styrka nya skäl i original.

Vad kan vara nya skäl?

Exempel på sådant som kan vara nya skäl och kan förändra tidigare beslut är

  • ändrade politiska förhållanden i barnets hemland som gör att barnet inte kan återvända
  • att barnet har en livshotande sjukdom och det går inte att få vård i hemlandet
  • att barnet kommer att leva skilt från sina nära anhöriga under lång tid.

Oro inför återresan, sociala eller ekonomiska problem i hemlandet är inte tillräckligt för att Migrationsverket ska ändra beslutet.

Migra­tions­verket uppmärk­sammar hinder

Migrationsverket ska uppmärksamma om det finns hinder för barnet att återvända hem – så kallat verkställighetshinder. Verket har då möjlighet att avbryta hemresan. Avslagsbeslutet kan skjutas upp (inhiberas) om det finns hinder för att genomföra hemresan. Om ärendet är överlämnat till polisen har även de ett ansvar för att rapportera till Migrationsverket om det uppkommer hinder för att genomföra återresan.

Beslut

Beslutet skickas per brev till dig, barnet och barnets ombud.

Arbetet med åter­vän­dandet fort­sätter även om ett beslut är inhi­berat

Att ett av- eller utvisningsbeslut är inhiberat betyder att beslutet inte kan verkställas. Även när ett beslut om av- eller utvisning är inhiberat så fortsätter arbetet med ett återvändande. Migrationsverket fortsätter till exempel arbetet med att anskaffa resehandlingar och barnet kan fortfarande bli kallat till ett samtal eller underrättelse om beslut. Detsamma gäller om det finns en ansökan om verkställighetshinder där ett beslut inte har fattats än.

Sidan senast uppdaterad: