Asyl­pro­cessen för ensamkommande barn och ungdomar

För att få en överblick över hela asylprocessen har Migrationsverket tagit fram en grafisk bild över händelseförloppet. Den beskriver hur det går till från det att ett barn ansöker om asyl till den dag när barnet antingen får uppehållstillstånd eller ska lämna Sverige.

Asylprocessen, steg för steg: 1. Barnet söker asyl i Sverige, 2. Utredningssamtal, 3. Asylutredning, 4. Beslut - ja eller nej, 5. Fortsatt asylutredning, 6. Återvändandesamtal för den som får nej på ansökanFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större

Asyl­sö­kande barns rättig­heter

Barns rättigheter under asylprocessen skiljer sig från vuxnas. På sidan om asylsökande barn finns samlad information om barns rättigheter och möjligheter till stöd, både i samband med prövningen av deras asylansökan, och i praktiska frågor. På sidan om asylregler finns information om vem som kan få asyl i Sverige.

Barnet lämnar in asylan­sökan

Vanligtvis lämnar barnet in asylansökan på egen hand. Om det händer kan inte Migrationsverket börja handlägga ärendet förrän du eller det offentliga biträdet godkänner ansökan. Om barnet har tilldelas en god man innan ansökan om asyl lämnats till Migrationsverket, ska du och barnet tillsammans lämna in asylansökan.

Det första Migrationsverket gör efter att en ansökan har lämnats in, är att bedöma om det är Sverige eller något annat land som ska pröva asylansökan. Om det är Sverige som ska pröva ansökan utreder Migrationsverket barnets asylskäl. Det sker vid ett möte med en handläggare från Migrationsverket där det asylsökande barnet har dig och sitt offentliga biträde med sig som stöd och hjälp. Vid mötet får barnet berätta om sig själv och sitt liv och vad som hänt före flykten till Sverige. Under utredningssamtalet tar Migrationsverket hänsyn till barnets ålder, mognad och psykiska tillstånd.

Barnets rätt till åter­för­e­ning med sin familj

Barn har enligt barnkonventionen rätt att vara med sin familj. Därför försöker svenska myndigheter hitta barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare. Det är inte bara Migrationsverket som har till uppgift att söka efter barnets föräldrar. Även den mottagande kommunen har som uppgift att försöka hitta barnets föräldrar.

Sökandet efter föräldrarna pågår parallellt med asylutredningen och i första hand är målet att barnet ska kunna återvända till familjen i hemlandet. Om föräldrarna befinner sig i trygghet i något annat land kan återföreningen också ske där.

Om det inte är möjligt för familjen att återförenas i hemlandet eller något annat land, kan återföreningen istället ske i Sverige. Men det kan bara bli aktuellt om barnet har egna flykting- eller skyddsskäl, det vill säga att barnet har fått tillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Om barnet har fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter, ska en återförening enligt huvudregeln ske i det land där familjen finns.

Infor­ma­tion till asyl­sö­kande barn

På sidan För dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare finns mer information om de steg som man som asylsökande går igenom. Informationen riktar sig till asylsökande barn. Informationen riktar sig även till andra som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att söka asyl eller att få hjälp att förklara asylprocessen för barn och ungdomar.

Sidan senast uppdaterad: