Frågor och svar om ordningen för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

Här är de vanligaste frågorna om medicinsk åldersbedömning i asylprocessen.

 • Hur tungt väger en medicinsk åldersbedömning?

  Huvudprincipen är att det är den sökande som ska göra sin ålder sannolik.

  Under asylutredningen informeras den sökande om möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning, som tillsammans med annan bevisning – exempelvis pass, födelseattest, skolbetyg med mera – kan göra sannolikt att han eller hon är under 18 år.

  Medicinsk åldersbedömning kan alltså vara en del i själva åldersbedömningen, men Migrationsverket gör en samlad bedömning av det den sökande har berättat och lämnat in i form av intyg.

 • Vad händer steg för steg när en person har tackat ja till att genomgå en medicinsk åldersbedömning?

  Då beställer Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket. Sedan blir den sökande anvisad en eller två mottagningar som han eller hon med hjälp av sin gode man ska boka tid hos. Därefter följer bildtagningar och analys på mottagningarna.

  Rättsmedicinalverket får underlaget och gör en samlad bedömning. Sedan skickar Rättsmedicinalverket sitt utlåtande till Migrationsverket.


 • Vem betalar för den medicinska åldersbedömningen och eventuella resor om god man och den sökande accepterar Migrationsverkets erbjudande?

  Den medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket genomför är avgiftsfri för den sökande. Migrationsverket står för kostnaden. Migrationsverket står även för den sökandes resekostnader i samband med åldersbedömningen.

  God man ska kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för att boka resa så snart en tidsbokning för bedömning har gjorts.

 • Måste man gå genom Rättsmedicinalverket för att göra en medicinsk åldersbedömning?

  När Migrationsverket informerar den sökande om att uppgiven minderårighet inte har gjorts sannolik, och den sökande tackar nej till att genomgå medicinsk åldersbedömning genom Rättsmedicinalverkets försorg, kan han eller hon på egen hand lämna in resultat från en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder.

  Det står alltid den sökande fritt att lämna in bevisning till stöd för sin ansökan. Detta enligt principen om fri bevisföring.

  En sökande som på egen hand har genomgått en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder, kan begära ersättning för en sådan utredning via sitt offentliga biträde. Migrationsverket bedömer sedan om ersättning ska beviljas. Ersättningen för en sådan utredning får inte överstiga den kostnad som motsvarande utredning i Rättsmedicinalverkets försorg kostar.

 • Vad kostar det att genomgå en läkarundersökning om ålder på egen hand? Och vart vänder man sig?

  Migrationsverket har ingen sammanställning av eventuella utförare av åldersundersökningar. Den sökande får söka upp dem på egen hand.

 • Kan jag ångra mig och stoppa Migrationsverket från att få kännedom om resultatet av den medicinska åldersbedömningen?

  Ja, fram tills att Rättsmedicinalverkets utlåtande om ålder har expedierats till Migrationsverket. När utlåtandet har expedierats kommer utlåtandet att tillföras ärendet och vara en del av beslutsunderlaget.

 • Hur bär man sig åt om man har ångrat sig, så att inte resultatet lämnas in till Migrationsverket?

  Man ska med hjälp av sin gode man eller offentligt biträde kontakta Migrationsverket och meddela att man vill återkalla sitt samtycke. Man får då instruktioner om hur man fyller i en blankett som ska skickas in till Migrationsverket.

 • Vad gäller för de ensamkommande som fick beslut innan Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar kom igång i mars 2017? Kan de få genomgå en medicinsk åldersbedömning om de nu faktiskt ser anledning att genomgå en sådan?

  Migrationsverket kan beställa medicinsk åldersbedömning från Rättsmedicinalverket i asylärenden där vi ännu inte har fattat beslut.

  Vad gäller ärenden som överklagas, blir dessa ärenden överlämnade till någon av landets fyra migrationsdomstolar som är självständiga myndigheter. Domstolen avgör vilka åtgärder som behöver vidtas.

  Om migrationsdomstolen ber Migrationsverket inhämta en medicinsk åldersbedömning från Rättsmedicinalverket så gör vi det.

 • Om man har blivit åldersuppskriven, kan man överklaga enbart den delen som gäller åldern till migrationsdomstolen?

  Ja, det är möjligt för den som sökte asyl från och med den 1 februari 2017, och har fått ett tillfälligt beslut om ålder.

  Den som lämnade in sin asylansökan innan den 1 februari 2017 detta datum får beslut om sin ålder i samband med beslut om uppehållstillstånd och kan bara överklaga åldersuppskrivningen i samband med en överklagan av beslutet som helhet.

 • Var någonstans i landet görs de medicinska åldersbedömningarna?

 • Kan den som är god man inför sin semester skriva en fullmakt till någon annan vuxen som i stället för denne lämnar samtycke och bokar tid för den sökande som erbjudits att genomgå medicinsk åldersbedömning? Till exempel för att den gode mannen är bortrest just då när den medicinska åldersbedömningen bokats in.

  Nej. Endast du som barnets utsedda ställföreträdare kan dels lämna samtycke för den underåriges räkning, dels  inställa dig tillsammans med barnet för undersökning. När du som god man har utsetts av överförmyndarnämnden är du barnets ställföre­trädare.

  Ingen annan har den möjligheten, förutom i vissa enstaka fall. Ett offentligt biträde är förvisso, utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare, men endast i ärenden där det inte förordnats en god man av överförmyndarnämnden.

  Ställföreträdarskapet kan inte överföras från en god man till ett biträde eller någon annan.