Frågor och svar om medicinsk åldersbedömning

Här är de vanligaste frågorna om medicinsk åldersbedömning i asylprocessen.

Frågor och svar om ordningen för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

 • Hur tungt väger en medicinsk åldersbedömning?

  Huvudprincipen är att det är den sökande som ska göra sin ålder sannolik.

  Under asylutredningen informeras den sökande om möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning, som tillsammans med annan bevisning – exempelvis pass, födelseattest, skolbetyg med mera – kan göra sannolikt att han eller hon är under 18 år.

  Medicinsk åldersbedömning kan alltså vara en del i själva åldersbedömningen, men Migrationsverket gör en samlad bedömning av det den sökande har berättat och lämnat in i form av intyg.

 • Vad händer steg för steg när en person har tackat ja till att genomgå en medicinsk åldersbedömning?

  Då beställer Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket. Sedan blir den sökande anvisad en eller två mottagningar som han eller hon med hjälp av sin gode man ska boka tid hos. Därefter följer bildtagningar och analys på mottagningarna.

  Rättsmedicinalverket får underlaget och gör en samlad bedömning. Sedan skickar Rättsmedicinalverket sitt utlåtande till Migrationsverket.

 • Vem betalar för den medicinska åldersbedömningen och eventuella resor om god man och den sökande accepterar Migrationsverkets erbjudande?

  Den medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket genomför är avgiftsfri för den sökande. Migrationsverket står för kostnaden. Migrationsverket står även för den sökandes resekostnader i samband med åldersbedömningen.

  God man ska kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för att boka resa så snart en tidsbokning för bedömning har gjorts.

 • Måste man gå genom Rättsmedicinalverket för att göra en medicinsk åldersbedömning?

  När Migrationsverket informerar den sökande om att uppgiven minderårighet inte har gjorts sannolik, och den sökande tackar nej till att genomgå medicinsk åldersbedömning genom Rättsmedicinalverkets försorg, kan han eller hon på egen hand lämna in resultat från en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder.

  Det står alltid den sökande fritt att lämna in bevisning till stöd för sin ansökan. Detta enligt principen om fri bevisföring.

  En sökande som på egen hand har genomgått en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder, kan begära ersättning för en sådan utredning via sitt offentliga biträde. Migrationsverket bedömer sedan om ersättning ska beviljas. Ersättningen för en sådan utredning får inte överstiga den kostnad som motsvarande utredning i Rättsmedicinalverkets försorg kostar.

 • Vad kostar det att genomgå en läkarundersökning om ålder på egen hand? Och vart vänder man sig?

  Migrationsverket har ingen sammanställning av eventuella utförare av åldersundersökningar. Den sökande får söka upp dem på egen hand.

 • Kan jag ångra mig och stoppa Migrationsverket från att få kännedom om resultatet av den medicinska åldersbedömningen?

  Ja, fram tills att Rättsmedicinalverkets utlåtande om ålder har expedierats till Migrationsverket. När utlåtandet har expedierats kommer utlåtandet att tillföras ärendet och vara en del av beslutsunderlaget.

 • Hur bär man sig åt om man har ångrat sig, så att inte resultatet lämnas in till Migrationsverket?

  Man ska med hjälp av sin gode man eller offentligt biträde kontakta Migrationsverket och meddela att man vill återkalla sitt samtycke. Man får då instruktioner om hur man fyller i en blankett som ska skickas in till Migrationsverket.

 • Vad gäller för de ensamkommande som fick beslut innan Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar kom igång i mars 2017? Kan de få genomgå en medicinsk åldersbedömning om de nu faktiskt ser anledning att genomgå en sådan?

  Migrationsverket kan beställa medicinsk åldersbedömning från Rättsmedicinalverket i asylärenden där vi ännu inte har fattat beslut.

  Vad gäller ärenden som överklagas, blir dessa ärenden överlämnade till någon av landets fyra migrationsdomstolar som är självständiga myndigheter. Domstolen avgör vilka åtgärder som behöver vidtas.

  Om migrationsdomstolen ber Migrationsverket inhämta en medicinsk åldersbedömning från Rättsmedicinalverket så gör vi det.

 • Vad har frånvaron av medicinska åldersbedömningar inneburit för den sökande?

  Det har inneburit att Migrationsverket inte har haft möjlighet att initiera en sådan utredning i fall där det saknas bevisning för att uppgiven minderårighet ska kunna godtas som sannolik. Det står den sökande fritt att lämna in bevisning till stöd för sin ansökan i enlighet med principen om fri bevisföring.

  Migrationsverket har tidigare informerat den asylsökande att han eller hon kan lämna in resultat från läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder till stöd för uppgiften om minderårighet. Detta har däremot inte förekommit särskilt ofta eftersom det generellt har saknats utförare som åtar sig att göra sådana undersökningar.

  Migrationsverket har länge efterfrågat ett ordnat förfarande för detta. Ju mer bevisning som tillförs ett ärende, desto bättre underlag har Migrationsverket för att kunna fatta ett rättssäkert beslut.

 • Om man har blivit åldersuppskriven, kan man överklaga enbart den delen som gäller åldern till migrationsdomstolen?

  Ja, det är möjligt för den som sökte asyl från och med den 1 februari 2017, och har fått ett tillfälligt beslut om ålder.

  Den som lämnade in sin asylansökan innan den 1 februari 2017 detta datum får beslut om sin ålder i samband med beslut om uppehållstillstånd och kan bara överklaga åldersuppskrivningen i samband med en överklagan av beslutet som helhet.

 • Var någonstans i landet görs de medicinska åldersbedömningarna?

 • Kan den som är god man inför sin semester skriva en fullmakt till någon annan vuxen som i stället för denne lämnar samtycke och bokar tid för den sökande som erbjudits att genomgå medicinsk åldersbedömning? Till exempel för att den gode mannen är bortrest just då när den medicinska åldersbedömningen bokats in.

  Nej. Endast du som barnets utsedda ställföreträdare kan dels lämna samtycke för den underåriges räkning, dels  inställa dig tillsammans med barnet för undersökning. När du som god man har utsetts av överförmyndarnämnden är du barnets ställföre­trädare.

  Ingen annan har den möjligheten, förutom i vissa enstaka fall. Ett offentligt biträde är förvisso, utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare, men endast i ärenden där det inte förordnats en god man av överförmyndarnämnden.

  Ställföreträdarskapet kan inte överföras från en god man till ett biträde eller någon annan.

 • Vad menar Migrationsverket med beskedet den 18 februari om att vänta med att fatta beslut i en del ärenden där det kan bli aktuellt med medicinsk åldersbedömning?

  I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, vill vi vara säkra på att den sökande har fått frågan om han eller hon vill genomgå en medicinsk åldersbedömning.

  Det betyder att vi inte fattar något beslut i sådana ärenden, förrän vi vet att den sökande har tackat antingen ja eller nej. Den som tackar ja får genomgå en medicinsk åldersbedömning när Rättsmedicinalverket inom kort kommer igång med sådana.

 • Hur många kan bli aktuella för en medicinsk åldersbedömning?

  Vi ser två scenarier där från 3 000 upp till 14 000 kan bli aktuella. Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer. En del sökande har redan tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik, till exempel på grund av vad de har berättat eller att de har pass eller andra identitetshandlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning.

 • Hur många ensamkommande väntar på beslut?

  I februari 2017 var det strax över 18 500 personer som väntade på beslut. Det är personer som har sökt asyl under 2015 eller senare. Det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett år då väldigt många (35 000) ensamkommande barn sökte skydd här.

 • Rättsmedicinalverket bedömer att myndigheten kommer att kunna genomföra 500 medicinska åldersbedömningar i varje metod per månad i varje region, räcker det?

  Ja, som det ser ut just nu (februari 2017), men behovet kan förändras beroende på hur omvärlden ser ut i framtiden, om fler eller färre söker skydd i Sverige.

 • Som god man kan jag på grund av min semester vänta med att boka in en tid för en medicinsk åldersbedömning åt min sökande även om Rättsmedicinalverket anger att de inte har möjlighet att boka tid för en röntgenundersökning längre fram än 30 dagar; erbjudandet om medicinsk åldersbedömning är ju tidsbegränsat?

  Erbjudandet om medicinsk åldersbedömning är tidsbegränsat. Migrationsverket kan därför komma att fortsätta handläggningen av ärendet utan att åldersbedömningen är gjord, såvida vi inte får in information om eventuellt hinder för att boka tid en undersökning enligt det skriftliga samtycket.

  Ring eller skriv och berätta för ansvarig handläggare på Migrationsverket. Utifrån det kan vi göra en tjänsteanteckning därom, komma överens och göra undantag?

  I annat fall om det finns hinder för den sökande att genom god man genomföra en medicinsk åldersbedömning, eller att ha kontakt med myndigheter åligger det på överförmyndarnämnden att bereda den sökandes möjlighet att göra så.

Särskilt om medicinska åldersbedömningar i flickors ärenden

Den 9 mars 2018 beslutade RMV att justera sin sannolikhetsskala för medicinska åldersbedömningar som avser flickor. Det innebär förändringar för hur Migrationsverket handlägger runt 200 ärenden.

 • Varför pausade Migrationsverket en del ärenden som gäller åldersbedömningar för flickor?

  Migrationsverket beslutade den 4 december 2017 att stoppa handläggningen i runt 200 ärenden som rör flickor som genomgått medicinsk åldersbedömning. Orsaken var att Rättsmedicinalverket, RMV, undersökte nya studier kring flickors mognad av knäled och därför hade pausat sitt arbete med medicinska åldersbedömningar för denna grupp.

  Den 9 mars 2018 beslutade RMV att justera sin sannolikhetsskala. Därmed återupptog Migrationsverket handläggningen med dessa ärenden, och kan nu komma att begära in kompletterande yttranden från RMV.

  Läs RMV:s pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vilka berörs av RMV:s justerade sannolikhetsskala?

  De flickor som berörs av RMV:s justering och där Migrationsverket kan komma att begära in kompletterande yttranden är:

  • personer med öppet ärende hos Migrationsverket
  • personer som har fått beslut från Migrationsverket och som har överklagat beslutet till domstol
  • personer med lagakraftvunna beslut eller domar.

  I domstolsärenden kommer Migrationsverket att lämna information till domstolen om RMV:s ställningstagande i frågan och begära komplettering efter ett eventuellt föreläggande från domstolen.

 • Kommer även pojkar att få kompletterande yttranden?

  Nej, de berörs inte av justeringen.

 • Vad säger Migrationsverket om att RMV gör dessa förändringar?

  Migrationsverket har fått i uppdrag att beställa medicinska åldersbedömningar från RMV, och de beslutar om metoden. Vi kan inte uttala oss om metoden, det är inte vårt expertområde. Vi kan konstatera att dessa förändringar får vissa rättsliga följder som vi nu hanterar inom ramen för vårt uppdrag.

 • Vad betyder det här för de flickor som berörs av RMV:s justering av sannolikhetsskalan? Ökar chansen att få stanna i Sverige?

  Vi tittar på vart och ett av de här ärendena och ser om vi behöver begära ett kompletterande yttrande från RMV. I vissa ärenden kommer yttrandet att leda till att vi ändrar uppfattning i åldersfrågan. Det kan leda till samma bedömning av ärendet, eller till en ny bedömning.

 • Hur får ni kontakt med dem det berör?

  Det beror på vilka möjligheter som finns i varje ärende, många har ett offentligt biträde och god man. När ärendet fått laga kraft kan det bli svårare, men det är en situation myndigheten är van att hantera. Ytterst kan vi förordna ett offentligt biträde i ett ärende och vi kan även inhibera en eventuell utvisning om ärendet behöver ses över.

 • Hur kommer Migrationsverket att hantera de ärenden som ligger i domstol?

  Migrationsverkets processförare kommer att se över det aktuella ärendet för att bedöma om vi behöver ändra inställning i åldersfrågan vid en muntlig förhandling eller i ett eventuellt yttrande.

 • Om domstolen inte begär in ett yttrande från er, vad händer då?

  Domstolen har en utredningsskyldighet och skyldighet att döma enligt omständigheterna som föreligger vid tiden för beslutet, det vill säga de bevakar utvecklingen av medicinsk åldersbedömning noga. De klagande i domstolen företräds också av ett offentligt biträde som bevakar klientens intressen.

  Vårt agerande sker utifrån domstolarnas agerande. Domstolarna kan välja olika vägar. Exempelvis att återförvisa, förlägga oss att inkomma med yttrande, enbart ge möjlighet att inkomma med yttrande över den nya situationen, inhämta sakkunnigbevisning på annat sätt, döma utan medicinsk åldersbedömning o.s.v.

 • Vad menar ni med ändrad inställning i åldersfrågan?

  Vi tittar på den bedömning som gjorts av om den sökande/klagande har gjort sin ålder eller underårighet sannolik – d.v.s. – skulle vi ha kommit till en annan bedömning om den medicinska åldersbedömningen inte hade gjorts eller om utlåtandet hade sett annorlunda ut.