Frågor och svar om medicinsk åldersbedömning

Här är de vanligaste frågorna om medicinsk åldersbedömning i asylprocessen.

Frågor och svar om ordningen för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

När en sökande inte gjort sin underårighet sannolik genom id-handlingar, sin berättelse eller annan bevisning, ger Migrationsverket den sökande möjligheten att komplettera bevisningen i ärendet med en medicinsk åldersbedömning. Utlåtandet från Rättsmedicinalverket blir en del av den totala bevisningen i ärendet som Migrationsverket gör en samlad bedömning av tillsammans med övrig bevisning. Beroende på vilket resultat den medicinska åldersbedömningen ger kan utlåtandet peka mot antingen överårighet eller underårighet men det är fortfarande bara en del av den totala bevisningen i ärendet. Vilken betydelse resultatet får beror på omständigheterna i det enskilda ärendet.

Då beställer Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket. Sedan blir den sökande anvisad en eller två mottagningar som han eller hon med hjälp av sin gode man ska boka tid hos. Därefter följer bildtagningar och analys på mottagningarna.

Rättsmedicinalverket får underlaget och gör en samlad bedömning. Sedan skickar Rättsmedicinalverket sitt utlåtande till Migrationsverket.

Den medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket genomför är avgiftsfri för den sökande. Migrationsverket står för kostnaden. Migrationsverket står även för den sökandes resekostnader i samband med åldersbedömningen.

God man ska kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för att boka resa så snart en tidsbokning för bedömning har gjorts.

Det står alltid den sökande fritt att lämna in bevisning till stöd för sin ansökan. Detta enligt principen om fri bevisföring. Det är alltså möjligt att initiera och genomgå en medicinsk åldersbedömning hos en annan aktör på egen hand.

En sökande som på egen hand har genomgått en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder, kan begära ersättning för en sådan utredning via sitt offentliga biträde. Migrationsverket bedömer sedan om ersättning ska beviljas. Ersättningen för en sådan utredning får inte överstiga den kostnad som motsvarande utredning i Rättsmedicinalverkets försorg kostar.

Migrationsverket har ingen sammanställning av eventuella utförare av åldersundersökningar. Den sökande får söka upp dem på egen hand.

Ja, fram tills att Rättsmedicinalverkets utlåtande om ålder har expedierats till Migrationsverket. När utlåtandet har expedierats kommer utlåtandet att tillföras ärendet och vara en del av beslutsunderlaget.

Migrationsverket ställer inte några krav på hur man meddelar oss att man vill återkalla sitt samtycke. Man kan kontakta Migrationsverket och berätta det muntligen men det är bättre om man fyller i blanketten Återkallelse av samtycke till medicinsk åldersbedömning, 4460 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. som man sedan skickar in till Migrationsverket.

Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder kan alltid överklagas. Slutligt beslut om ålder kan överklagas genom överklagande av det slutliga beslutet om uppehållstillstånd, förutsatt att detta är överklagbart. Ett slutligt beslut om ålder kan därför inte överklagas separat.

Nej. När överförmyndarnämnden har utsett dig som god man betyder det att du ska vara barnets representant. Det är bara du, som är den som utsetts att ta tillvara barnets intressen, som kan lämna samtycke från barnet. Du är också den enda som kan följa med barnet till undersökningarna.

I vissa enstaka fall kan någon annan representera barnet. Barnets offentliga biträde representerar också barnet men är inte barnets ställföreträdare i ärenden där det förordnats en god man av överförmyndarnämnden.

Ställföreträdarskapet kan inte överföras från en god man till ett biträde eller någon annan.

Erbjudandet om medicinsk åldersbedömning är tidsbegränsat. Det kan därför bli så att Migrationsverket fortsätter handlägga ärendet utan att åldersbedömningen är gjord om det inte kommer in information om att det finns hinder mot att boka tid för en undersökning

Ring eller skriv och berätta för ansvarig handläggare på Migrationsverket. Då kan vi, beroende på omständigheterna, komma överens om att göra ett undantag och skriva en tjänsteanteckning om det i ärendet.

Om den sökande inte kan få hjälp av sin gode man att ha kontakt med myndigheterna eller genomföra en medicinsk åldersbedömning ska överförmyndarnämnden se till att ordna det på ett annat sätt.

Om du vill läsa mer om vad metodutvecklingen innebär kan du göra det på Rättsmedicinalverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att komma ihåg att de tidigare utlåtandena är riktiga. För majoriteten av personer som genomgår medicinsk åldersbedömning kommer inte detta att innebära någon förändring. För sökande av manligt kön innebär utvecklingen att utlåtanden som pekar på att individen är över 18 år nu avges med tre olika grader av säkerhet (talar starkt för, talar för, talar möjligen för) – där alla tre alltså innebär att det är mer sannolikt att den undersökte är över än under 18 år.

För sökande av kvinnligt kön innebär utvecklingen som nu sker att en viss mycket ovanlig kombination av mognad i visdomstand och knä kommer att ge utlåtandet ”talar möjligen för att den undersökta är under 18 år”, där Rättsmedicinalverket tidigare inte ansett att underlaget tillät någon bedömning avseende 18-årsgränsen. Detta ledde då till att den medicinska åldersbedömningen inte tillförde någonting i bevisfrågan medan den nu kan användas.

För de allra flesta som genomgår medicinsk åldersbedömning kommer den här metodutvecklingen inte att innebära någon skillnad men de mer differentierade utlåtandena är generellt positiv för de sökande. De individer som får erbjudande från Migrationsverket att genomgå en medicinsk åldersbedömning har inte på annat sätt kunnat göra sin ålder sannolik. Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder utgör därmed en möjlighet för den asylsökande att göra sin ålder sannolik. Migrationsverket gör slutligen en samlad bedömning av all tillgänglig information i ärendet. Mer differentierade utlåtanden innebär en ökad tydlighet kring felmarginalen och således styrkan av resultatet. Det ger oss tydligare underlag att använda som en del i bevisvärderingen i ärendet.

De flesta män som gjort en medicinsk åldersbedömning som pekat på överårighet har med de nya utlåtandena fått ett resultat som starkare eller med samma styrka pekar på att de är 18 år eller äldre. Om de tidigare bedömts som vuxna skulle de alltså också med de tillagda stegen i bedömningsskalan göra det om de fick sitt utlåtande från RMV idag. I de flesta av de återstående ärendena har männen själva uppgett en ålder som innebär att de är vuxna idag. Migrationsverket har gått igenom de trettiotal ärenden som återstår för att se om det finns skäl att vidta åtgärder i ärendena med anledning av den här metodutvecklingen. Om så är fallet kommer information att gå ut till de som berörs. Som god man behöver du inte göra någonting. Man måste komma ihåg att medicinsk åldersbedömning erbjuds i de fall där den sökande inte på annat sätt kunnat göra sannolikt att hen är under 18 år. De tidigare bedömningarna som i männens fall indikerade överårighet skulle göra det också om utlåtandena kom idag. Rättsmedicinalverkets bedömningar har inte ändrat riktning och de förändrade bedömningsskalorna innebär inte att den medicinska åldersbedömningen visar på att sökanden är minderårig. Resultatet är fortfarande att den medicinska åldersbedömningen visar på att sökanden mest sannolikt är över 18 år.

Migrationsverket har vidtagit åtgärder i de mycket få ärenden där metodutvecklingen skulle ha kunnat göra en skillnad i bedömningen om utlåtandena kom idag. Det rör sig om enstaka kvinnors ärenden där Rättsmedicinalverket tidigare inte ansett att underlaget i den medicinska åldersbedömningen tillät någon bedömning avseende 18-årsgränsen men som idag skulle fått utlåtandet ”talar möjligen för att den undersökta är under 18 år”.

Om den sökande gjort en medicinsk åldersbedömning men inte ännu fått ett beslut så krävs inte heller någon åtgärd från gode mannens sida. Alla utlåtanden som skickas ut från Rättsmedicinalverket från den 11 juni 2021 kommer att utformas utifrån det utvecklade arbetssättet.

När beslut fattades utgick vi från rådande kunskapsläge. De bedömningar som gjordes då var alltså inte felaktiga. De mer detaljerade utlåtandena avseende sökande av manligt kön som Rättsmedicinalverket nu kan ge Migrationsverket förändrar inte riktningen i bedömningarna. För de män som har fått ett resultat som talar för över 18 år innebär förändringen att de hade kunnat få ett annorlunda formulerat utlåtande som också det visar på över 18 år. I de flesta fall skulle dock resultatet bli detsamma som tidigare. I ett fåtal kvinnors ärenden innebär det rådande kunskapsläget att utlåtandena nu väger till förmån för underårighet medan de tidigare inte kunnat tillföra någonting bevismässigt.

Det är viktigt att komma ihåg att medicinsk åldersbedömning erbjuds i de fall där den sökande inte på annat sätt kunnat göra sannolikt att hen är under 18 år. Medicinsk åldersbedömning är en del av den totala bevisningen som används för att göra en sammantagen bedömning av om en person gör sin ålder sannolik.