ውሳነ

Beslut – tigrinska

“ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቲ ኵሉ ዝበልኩሞን ነቲ ዘቕረብኩሞ ሰነዳትን ብድሕሪ ምጽናዕ - ከምኡ ውን፡ ነቲ ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ኵነታት ኣብ ግምት ብምእታው፥ ንስኻትኩም ኣብ ሽወደን ዑቕባ ኪወሃበኩም ዚኽእል እንተ ኾይኑ፥ ውሳነ ከሕልፍ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ምስቲ ኣብ ሽወደን መን’ዩ ዑቕባ ኪረክብ ዚግብኦ፥ ዚብል ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶ ከነጻጽሮ እዩ።

”ሚግራሺንስቨርከት” ዑቕባ ንኺወሃበኩም ምስ ወሰነ፡ እቶም ስድራኻ ናብ ኣኼባ ንኽትርከቡ መጻዋዕታ ኪልኣኸልኩም ኢዩ። ኣብቲ ዚግበር ኣኼባ ድማ፡ እቲ “ፈጻሚ-ጉዳይ” ብዛዕባ’ቲ ውሳነ መብርሂ ኪህበኩም’ዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ ድማ ሓበሬታ ኪህበኩም እዩ። እቲ ውሳነ ዝተጻሕፈሉ ናይ ሽወደን ቋንቋ ብምዃኑ፥ እቲ “ፈጻሚ-ጉዳይ” ብሓገዝ ናይ ተርጓማይ፥ ትሕዝቶኡ እንታይ ማለት ምዃኑ ኪገልጸልኩም እዩ።

እቲ ብዛዕባ’ቲ ውሳነ መግለጺ ዚህበኩም ”ፈጻሚ-ጉዳይ”፥ ንሱ እቲ ቃለ-ምልልስ ዝገበረልኩምን፥ እቲ ነቲ ውሳነ’ቲ ዘሕለፈን ሰብ፥ ሓደ ከይከውን ይኽእል እዩ። ኵሉ ጊዜ ነቲ ውሳነ ዘሕልፍዎ፡ ክልተ ሰባት ብሕብረት ኮይኖም እዮም። እቲ ከምኡ ንገብረሉ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ዚውሰድ ውሳነ ቅኑዕ መታን ኪኸውን ንምርግጋጽ ተባሂሉ እዩ። እቲ ኣብ “ሚግራሾንስቨርከት” ዘሎዉ “ፈጸምቲ-ጉዳያት”፥ ከከምቲ ንሳቶም ዚደልይዎ ኪውስኑ ዘይኮነስ፥ ነቲ እቲ ሕጊ ዚብሎ ኪስዕብዎ ይግባእ።

እወ ወይ ኣይፋል

ነቲ ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኹሞ ምልክታ እወ ዚብል መልሲ እንተ ረኺብኩም፥ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበኩም፡ ኣብ ሽወደን ንምጽናሕ ድማ መሰል ይህልወኩም።

ነቲ ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኹሞ ምልክታ ኣይፋል ዚብል መልሲ እንተ ረኺብኩም፥ እቲ ምልክታኹም ተነጺጉ ኣሎ ማለት እዩ።

EU-logotyp

Last updated: