መንበሪ ቤት

Bostad – tigrinska

ምስኦም ክትቅመጡ ትኽእሉ ኣዝማድ ወይ ፈተውቲ ምስ ዚህልዉኹም፥ ከምኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እንተ ኾይኑ፡ ወለድኻ ኣበይ ትቕመጡ ከም ዘሎኹም ን”ሚግራሾንስቨርከ” ኪሕብሩ ይግባእ፡ እዚ ድማ፡ መታን ንዓኻትኩም ደብዳበታት ክንልእከልኩም ክንክእል እዩ።

ትነብሩሉ ቦታ ዘይብልኩም ምስ ትኾኑ፥ ኣብ ሓደ ካብቲ ብ”ሚግራሾንስቨርከት” ዚመሓደር ጊዚያዊ መንበሪ ኣባይቲ ክትቅመጡ ትኽእሉ ኢኹም። ንሱ ድማ፡ ሓደ ብዙሓት ሓተትቲ ዑቕባ ዚቕመጡሉ ዓቢ ህንጻ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።ወይ ውን ኣብ ሓደ ስሩዕ መንበሪ ቦታ ዚርከብ ”ኣፓርታማ” ኪኸውን ይኽእል እዩ። ብኸመይ ከም ትነብሩ ብዘየገድስ፡ ንስኻ/ኺ ግን ምስ ስድራቤትካ ሓቢርኩም ኣብ ሓደ ቦታ ኢኹም ክትቅመጡ።

መንበሪ ገዛ ንምርካብ ካብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ሓገዝ ዘድልየኩም ምስ ዚኸውን፥ ኣበይ ቦታ ክትነብሩ ከም ትደልዩ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ”ሚግራሾንስቨርከት” ኣብቲ ዝተረኽበልኩም ቦታ’ዩ መንበሪ ገዛ ዚህበኩም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ክሳብ’ቲ ውሳነ ንኽትረኽቡ ትጽበዩሉ እዋን፥ ናብ ካልእ ከባቢ ንኽትግዕዙ ውን ክትግደዱ ትኽእሉ ኢኹም።

”ሚግራሾንስቨርከት” ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሑ እንተ ደኣ ወሲኑ፥ ናይ ርእስኹም መንበሪ ቦታ ክትረኽቡ ሓገዝ ኪግበረልኩም እዩ።

EU-logotyp

Last updated: