Lagar och förordningar som styr myndigheten

De lagar och förordningar som styr myndighetens arbete reglerar bland annat offentlighet och sekretess och myndigheternas serviceskyldighet.

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det lagrum, utöver regeringens årliga regleringsbrev, som styr myndighetens dagliga arbete och organisation.

Förordning om intern styrning och kontroll SFS 2007:603 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning om intern styrning och kontroll gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som har skyldighet att följa antagen internrevisionsförordning.

Myndighetsförordningen 2007:515 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Myndighetsförordningen hanterar myndigheters roll, ansvar och arbetssätt gentemot regeringens som nationell uppdragsgivare.

Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. SFS 2003:234 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser för domstolar och myndigheter som avser tid för tillhandahållande av handlingar, hur dessa tillhandahålls samt upplysningar till enskilda personer.

Förvaltningslagen SFS 2017:900 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förvaltningslagen styr bland annat myndigheters handläggning av ärenden och krav på service gentemot den enskilde, samt domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2018. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1986:223). Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen.

Förvaltningslagen SFS 1986:223 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Denna lag upphävdes 1 juli 2018. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen.

Förvaltningsprocesslagen SFS 1971:291 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förvaltningsprocesslagen omfattar överklagande och rättslig prövning av enskilt ärende i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt.

Arkivlagen SFS 1990:782 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arkivlagen omfattar bestämmelser om myndigheternas ändamålsenliga arkivhantering och arkivvård.

Arkivförordningen (1991:446) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GDPR  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EU:s dataskyddsförordning gäller för all behandling av information som kan knytas till en person. Förordningen ska stärka skyddet för hur personuppgifter behandlas och skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I Sverige kompletteras GDPR av lag och förordning.

Utlänningsdatalag SFS 2016:27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet med denna lag är att ge Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Utlänningsdataförordning SFS 2016:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av utlänningsdatalagen

Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Offentlighets- och sekretesslag innehåller bestämmelser om myndigheters och andras handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar, liksom tystnadsplikt och vissa begränsningar att ta del av allmänna handlingar.

Offentlighets- och sekretessförordning SFS (2009:641) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om offentligt biträde SFS 1996:1620 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lag (1996:1620) om offentligt biträde beskriver när offentligt biträde i asylärenden ska förordnas i ett mål eller ärende enligt särskild föreskrift.

Förordning om offentligt biträde SFS 1997:405 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning om offentligt biträde innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1996:1620) om offentligt biträde, samt viss administration om ekonomiska ersättningar till offentligt biträde.

Lag om offentlig upphandling SFS 2007:1091 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lagen om offentlig upphandling reglerar alla myndigheters upphandling av exempelvis entreprenader, varor och tjänster.

Upphandlingsförordning SFS 2016:1162 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språklagen SFS 2009:600 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Språklagen bestämmer om svenskan, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen reglerar även ansvaret för att enskilda personer ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang.

Sidan senast uppdaterad: