Migrationsverket logotyp

Lagar och förordningar som styr myndigheten

De lagar och förordningar som styr myndighetens arbete reglerar bland annat offentlighet och sekretess och myndigheternas serviceskyldighet.

Arkivlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 1990:782
Arkivlagen (1990:782) omfattar bestämmelser om myndigheternas ändamålsenliga arkivhantering och arkivvård.

Utlänningsdatalaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2016:27
Syftet med denna lag är att ge Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Utlänningsdataförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2016:30
I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av utlänningsdatalagen

Förordning om intern styrning och kontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2007:603
Förordning om intern styrning och kontroll gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som har skyldighet att följa antagen internrevisionsförordning.

Förordning om offentligt biträdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 1997:405
Förordning om offentligt biträde innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1996:1620) om offentligt biträde, samt viss administration om ekonomiska ersättningar till offentligt biträde.

Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2003:234
I förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser för domstolar och myndigheter som avser tid för tillhandahållande av handlingar, hur dessa tillhandahålls, samt upplysningar till enskilda personer.

Förvaltningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2017:900
Förvaltningslagen styr bland annat myndigheters handläggning av ärenden och krav på service gentemot den enskilde, samt domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2018. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1986:223). Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen.

Förvaltningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 1986:223
Denna lag upphävdes 1 juli 2018. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen.

Förvaltningsprocesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 1971:291
Förvaltningsprocesslagen omfattar överklagande och rättslig prövning av enskilt ärende i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt.

Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2012:744 
Förordning med instruktion för Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2007:996
Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket är det lagrum, utöver regeringens årliga regleringsbrev, som styr myndighetens dagliga arbete och organisation.

Lag om offentligt biträdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 1996:1620
Lag (1996:1620) om offentligt biträde beskriver när offentligt biträde i asylärenden ska förordnas i ett mål eller ärende enligt särskild föreskrift.

Lag om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2007:1091
Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) reglerar alla myndigheters upphandling av exempelvis entreprenader, varor och tjänster.

Myndighetsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2007:515
Myndighetsförordning hanterar myndigheters roll, ansvar och arbetssätt gentemot regeringens som nationell uppdragsgivare.

Offentlighets- och sekretesslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2009:400
Offentlighets- och sekretesslag innehåller bestämmelser om myndigheters och andras handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar, liksom tystnadsplikt och vissa begränsningar att ta del av allmänna handlingar.

Språklagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SFS 2009:600
Språklagen bestämmer om svenskan, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen reglerar även ansvaret för att enskilda personer ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?