Lagar som styr prövningen

Flera lagar och förordningar styr Migrationsverkets prövning av ansökningar från personer som söker skydd eller vill besöka eller bosätta sig i Sverige.

Utlänningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2005:71) innehåller definitioner, allmänna bestämmelser och villkor för att en utlänning ska få resa in i, samt att vistas och att arbeta i Sverige. Lagen hanterar frågor om viseringsrätt, asyl och annat som kan höra till en individs migrationsprocess.

Utlänningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2006:97) innehåller bland annat bestämmelser om resehandlingar (pass), visering, uppehållsrätt och tillstånd med mera, samt regler kring kontroll- och tvångsåtgärder, liksom underrättelseskyldighet. Förordningen innehåller även skrivningar kring avvisning, utvisning och avgifter med mera.

Asylprocedurdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2005/85/EG) huvudsakliga syfte är att inom den europeiska gemenskapen ha miniminormer i synsätt och hantering för beviljande eller återkallande av flyktingstatus.

Dublinförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. EU-förordning nr 343/2003 hanterar bland annat kriterier hur och vilka mekanismer för att avgöra en medlemsstats ansvar att pröva en inlämnad asylansökan från tredjelandsmedborgare.

Skyddsgrundsdirektivets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2004/83/EG) huvudsyfte är att inom den europeiska gemenskapen ha miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar, eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd.

Lagen om Schengens informationssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2000:344) beskriver vad och när inom polisiära och rättsliga frågor en automatiserad hantering av register får ske, och hur information om privatpersoner ska hanteras och avgränsas.

Förordning om Schengens informationssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SIS (2000:836) omfattar regler för registrering, administrativ hantering, samt uppgiftsskyldighet mm. kring personer som av olika skäl efterlyst eller omhändertagit inom Schengenstaterna.

I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. LMA (1994:137) ges bestämmelser och avgränsning om sysselsättning för och bistånd till flykting eller annan skyddsbehövande som ansökt om uppehållstillstånd, och av särskilda skäl har medgetts rätt att vistas i Sverige medan ansökan prövas.

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (2017:353) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2008:344) finns kompletterande bestämmelser om regionernas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar.

Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2008:347) bestämmer att och hur Migrationsverket ska lämna uppgifter till regioner om personer som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förordning om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1994:362) innehåller bestämmelser om vårdavgifter exempelvis asylsökande och andra själva ska betala, och när regioner har rätt till ersättning för avgifter.

Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2017:193) innehåller bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommuner och regioner för mottagande av asylsökande m.fl.

Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2010:1122) innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för nyanlända, det vill säga skyddsbehövande och vissa andra personer.

Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1996:1357) innehåller bestämmelser om ekonomisk ersättning till regioner för hälso- och sjukvårdskostnader inklusive kostnader för tandvård, samt till apotek för receptförskrivna läkemedel.

Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1990:927) innehåller bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för nyanlända, det vill säga skyddsbehövande och vissa andra personer.

Lagen om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2005:429) innehåller bestämmelser om god man för den som är under 18 år, och som är utländsk medborgare eller statslös.

Förordning om avgifter vid utlandsmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1997:691) reglerar hur dessa kan ta ut administrativa avgifter för vissa utförda tjänster.

Förordning om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1984:936) beskriver hur och till vem Migrationsverket kan besluta om bidrag till resekostnader för vissa anhöriga.

Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(2008:778) reglerar Migrationsverkets beslut om ekonomiskt stöd vid självmant återvändande.

Förordning om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1984:890) bestämmer hur och till vem Migrationsverket kan fatta beslut om att tilldela ekonomiska medel för flytt och bosättning i annat land.

Lag om svenskt medborgarskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2001:82) omfattar regler om medborgarskap, när en person kan ansöka om detsamma, och att Migrationsverket prövar ansökan.

Medborgarskapsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2001:218) innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Lifos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Migrationsverket egen databas för rätts- och landinformation, med styrande och stödjande riktlinjer, samt rättschefens instruktioner och ställningstagande.

Sidan senast uppdaterad: