Remisser och skrivelser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Svar på remisser

Remissvar på betänkande Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40) (1.4-2023-16774) Pdf, 165.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten (1.4‑2023‑17631) Pdf, 248.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets yttrande över betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – en ny huvudregel (SOU 202369) (1.4-2023-16541) Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemet (SOU 202352) (1.4-2023-14614) Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över delbetänkande En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdsystemen (SOU 202347) (1.4-2023-14214) Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande gällande Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18) (1.4-2023-15235) Pdf, 112.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (S2023/02226) (1.4-2023-11027) Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående betänkandet Etablering för fler jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) (1.4-2023-103761) Pdf, 347.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna (Ju202301655) (1.4-2023-11169) Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan om förenkling i regelverket om ersättning till apoteksbolagen gällande kostnader för asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och förvarstagna (1.1.2-2023-15148) Pdf, 252.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över En översyn av vissa frågor om offentliga biträden (Ds 2023:14) (1.4-2023-10660) Pdf, 217.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37) (1.4-2023-11431) Pdf, 191.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande betänkandet – Staten och betalningarna (SOU 2023:16)(1.4-2023-9309) Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Biometri – för en brottsbekämpning (SOU 202332) (1.4-2023-9799) Pdf, 305.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige (1.4-2023-11398) Pdf, 231.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal, (Ds 2023:22, Fö2023/01260) (1.4-2023-10669) Pdf, 110.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet (Ju2023 01957) (1.4-2023-13423) Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan om författningsändringar avseende fotografering för LMA-kort (1.3.3-2023-13458) Pdf, 306.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd SOU 2023:25 (Ju2023/01301) Pdf, 249.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående förslag till förordning om ändring i förordningen om polisära befogenheter i gränsnära områden (Ju202301679) (1.4-2023-11044) Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022 64) (1.4-2023-5695) Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (Ju2023/00106) (1.4-2023-7342) Pdf, 765.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl (1.4-2023-3062) Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 202253) (1.4-2022-26614) Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder (1.4-2023-1514) Pdf, 250.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående betänkandet Tullverkets befogenheter i en ny tid (SOU 202248) Fi2022 02533 (1.4-2022-25948) Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022-38) (1.4-2022-18222) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Straff för deltagande i en terroristorganisation, Ds 20226 (JU2022‑01335) (1.4-2022-9096) Pdf, 58.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn, Ds 20225 (Fi2022-00967) (1.4‑2022-6161) Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Promemoria Rätt till betalkonto i flera banker (Fi2022‑01184) (1.4‑2022‑7384) Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över delbetänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84) (1.4.1-2021-24950) Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar: Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) (1.4.1-2021-24654) Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (JU 2021 03785) (1.4.3-2021-22145) Pdf, 699.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga skri­velser

Redovisning av uppdrag 3 i regleringsbrevet för 2024 – Utökad förvarskapacitet (1.1.1.2-2024-3329) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 4 i regleringsbrevet 2023 – Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier (1.1.1.2-2024-3373) Pdf, 780.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning uppdrag 9 i regleringsbrev 2023, Uppföljning av skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (1.1.1.2-2024-1836) Pdf, 440.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning av regleringsbrevsuppdrag 15, utfall för antalet kommunmottagna under 2023 (1.1.1.2‑2024‑1417) Pdf, 255.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdragen i regleringsbreven för 2022 och 2023 om plan för utökad förvarskapacitet och ytterligare förvarsplatser (1.1.1.2-2023-17747) Pdf, 418.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag att påbörja inrättandet av återvändandecenter (1.1.2-2023-10489) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning regleringsbrevsuppdrag 4 – Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier (1.1.1.2-2023-15830) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av uppdrag A202300438 – Uppdrag till Migrationsverket att se över beräkningen som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner (1.1.2-2023-9596) Pdf, 1023 kB, öppnas i nytt fönster.

Reviderat förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2024 (1.1.1.2-2023-9595) Pdf, 280.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets redovisning av regleringsbrevsuppdrag 3.8 – Främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige (1.1.1.2-2023-12551) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning av regleringsbrevsuppdrag 9, uppföljning av skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (1.1.1.2-2023-12467) Pdf, 321.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets redovisning av regleringsbrevsuppdrag 2 och 3 avseende frivillig återvandring (1.3.4-2023-6446) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag i regleringsbrev till Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket – gemensam analys av ökad samverkan i återvändandearbetet (1.1.2-2023-11249) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 12 i regleringsbrevet för 2023 – Anvisning av personer med tillfälligt skydd till kommuner (1.1.1.2-2023-10170) Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om införande av bestämmelse om inhibition i vissa ärenden när det föreligger hinder mot verkställighet av ett avlägsnandebeslut (1.1.2-2023-5196) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan från Migrationsverket, Domstolsverket samt förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö om att regeringen i förordning under 18 månader gör undantag från enskilds möjlighet att enligt 12 § förvaltningslagen begära att ett ärende avgörs (4.3.1.4-2023-5156) Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster. 

Migrationsverkets redovisning av regeringsuppdrag 1.3.6 av regleringsbrevet för 2023 ”Skärpta kontroller av vandel i tillståndsärenden" (1.1.1.2-2023-4330) Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning regleringsbrevsuppdrag 15 utfall av biståndskostnader (1.1.1.2-2023-2170) Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av uppdrag om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (1.1.2-2022-11234) Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg och ändringar i förordningen (2017193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. avseende kostnader för massflyktingar från Ukraina Pdf, 320.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i förordningen (1994361) om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) gällande initialt biståndsansvar för massflyktingar från Ukraina Pdf, 308.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i utlänningsförordningen (2006-97) gällande personkretsen i Rådets genomförandebeslut (EU) 2022–382 Pdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på beställning om scenarion mot bakgrund av ökat antal sökande från Ukraina till Sverige 2022-03-17 Pdf, 272.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: