Remisser och skrivelser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Svar på remisser

Migrationsverkets yttrande angående Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (S2023 02226) Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets yttrande angående betänkandet Etablering för fler jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) (Ert dnr A202300885) Pdf, 347.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets remissvar avseende EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna (Ju202301655) Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan om förenkling i regelverket om ersättning till apoteksbolagen gällande kostnader för asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och förvarstagna Pdf, 252.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över En översyn av vissa frågor om offentliga biträden (Ds 2023:14) (1.4-2023-10660) Pdf, 217.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37) (1.4-2023-11431) Pdf, 191.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande betänkandet – Staten och betalningarna (SOU 2023:16)(1.4-2023-9309) Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Biometri – för en brottsbekämpning (SOU 202332) (1.4-2023-9799) Pdf, 305.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige (1.4-2023-11398) Pdf, 231.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal, (Ds 2023:22, Fö2023/01260) (1.4-2023-10669) Pdf, 110.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet (Ju2023 01957) (1.4-2023-13423) Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan om författningsändringar avseende fotografering för LMA-kort (1.3.3-2023-13458) Pdf, 306.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd SOU 2023:25 (Ju2023/01301) Pdf, 249.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående förslag till förordning om ändring i förordningen om polisära befogenheter i gränsnära områden (Ju202301679) (1.4-2023-11044) Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022 64) (1.4-2023-5695) Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (Ju2023/00106) (1.4-2023-7342) Pdf, 765.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl (1.4-2023-3062) Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 202253) (1.4-2022-26614) Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder (1.4-2023-1514) Pdf, 250.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående betänkandet Tullverkets befogenheter i en ny tid (SOU 202248) Fi2022 02533 (1.4-2022-25948) Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022-38) (1.4-2022-18222) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Straff för deltagande i en terroristorganisation, Ds 20226 (JU2022‑01335) (1.4-2022-9096) Pdf, 58.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn, Ds 20225 (Fi2022-00967) (1.4‑2022-6161) Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Promemoria Rätt till betalkonto i flera banker (Fi2022‑01184) (1.4‑2022‑7384) Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över delbetänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84) (1.4.1-2021-24950) Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar: Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) (1.4.1-2021-24654) Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (JU 2021 03785) (1.4.3-2021-22145) Pdf, 699.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande om utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) (1.4.1-2021-14036) Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) (1.4.1-2021-14074) Pdf, 864.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (1.4.1-2021-14073) Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) (1.4.1-2021-13607) Pdf, 175.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet av Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (1.4.1-2021-11239) Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående promemorian Anpassning av svensk rätt till EUs nya system för reseuppgifter och resetillstånd (DS 202119) (1.4.1-2021-12859) Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets svar på remiss Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) (1.4.1-2021-14016) Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över delbetänkandet en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) (1.4.1-2021-8705) Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande kompletterande reglering till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning (1.4.1-2021-8672) Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar på betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (1.4.1-2021-5542) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (1.4.3-2021-6950) Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (1.4.1-2021-3223) Pdf, 273.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken (1.4.3-2021-3782) Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (1.4.1-2021-5503) Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över promemorian Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet (1.4.3-2021-3408) Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) (1.4.1-2021-2293) Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) (1.4.1-2021-697) Pdf, 472.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar på lagrådsremissen Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (1.4.2-2021-2950) Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) (1.4.1-2021-1534) Pdf, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga skri­velser

Migrationsverkets delredovisning regleringsbrevuppdrag 4 – Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier (1.1.1.2-2023-15830) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av uppdrag A202300438 – Uppdrag till Migrationsverket att se över beräkningen som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner (1.1.2-2023-9596) Pdf, 1023 kB, öppnas i nytt fönster.

Reviderat förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2024 (1.1.1.2-2023-9595) Pdf, 280.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets redovisning av regleringsbrevsuppdrag 3.8 – Främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige (1.1.1.2-2023-12551) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning av regleringsbrevsuppdrag 9, uppföljning av skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (1.1.1.2-2023-12467) Pdf, 321.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets redovisning av regleringsbrevsuppdrag 2 och 3 avseende frivillig återvandring (1.3.4-2023-6446) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag i regleringsbrev till Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket – gemensam analys av ökad samverkan i återvändandearbetet (1.1.2-2023-11249) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 12 i regleringsbrevet för 2023 – Anvisning av personer med tillfälligt skydd till kommuner (1.1.1.2-2023-10170) Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om införande av bestämmelse om inhibition i vissa ärenden när det föreligger hinder mot verkställighet av ett avlägsnandebeslut (1.1.2-2023-5196) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan från Migrationsverket, Domstolsverket samt förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö om att regeringen i förordning under 18 månader gör undantag från enskilds möjlighet att enligt 12 § förvaltningslagen begära att ett ärende avgörs (4.3.1.4-2023-5156) Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster. 

Migrationsverkets redovisning av regeringsuppdrag 1.3.6 av regleringsbrevet för 2023 ”Skärpta kontroller av vandel i tillståndsärenden" (1.1.1.2-2023-4330) Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning regleringsbrevsuppdrag 15 utfall av biståndskostnader (1.1.1.2-2023-2170) Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av uppdrag om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (1.1.2-2022-11234) Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg och ändringar i förordningen (2017193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. avseende kostnader för massflyktingar från Ukraina Pdf, 320.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i förordningen (1994361) om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) gällande initialt biståndsansvar för massflyktingar från Ukraina Pdf, 308.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i utlänningsförordningen (2006-97) gällande personkretsen i Rådets genomförandebeslut (EU) 2022–382 Pdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på beställning om scenarion mot bakgrund av ökat antal sökande från Ukraina till Sverige 2022-03-17 Pdf, 272.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 3.4 i Migrationsverkets regleringsbrev: Anvisningsandelar avseende asylsökande ensamkommande barn (7.1-2021-10396) Pdf, 517.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 3.3. i Migrationsverkets regleringsbrev: Analys inför upphandling av extern tjänsteleverantör (1.1.1.2-2021-22767) Pdf, 320.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delredovisning av uppdrag i regleringsbrev 2021 – Minska andelen avvikna (1.1.1.2-2021-19301) Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022 (1.1.1.2-2021-12542) Pdf, 383.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: