Remisser och skrivelser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Svar på remisser

Svar på utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl (1.4-2023-3062) Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 202253) (1.4-2022-26614) Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder (1.4-2023-1514) Pdf, 250.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående betänkandet Tullverkets befogenheter i en ny tid (SOU 202248) Fi2022 02533 (1.4-2022-25948) Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022-38) (1.4-2022-18222) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Straff för deltagande i en terroristorganisation, Ds 20226 (JU2022‑01335) (1.4-2022-9096) Pdf, 58.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn, Ds 20225 (Fi2022-00967) (1.4‑2022-6161) Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Promemoria Rätt till betalkonto i flera banker (Fi2022‑01184) (1.4‑2022‑7384) Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över delbetänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84) (1.4.1-2021-24950) Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar: Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) (1.4.1-2021-24654) Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (JU 2021 03785) (1.4.3-2021-22145) Pdf, 699.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande om utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) (1.4.1-2021-14036) Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) (1.4.1-2021-14074) Pdf, 864.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (1.4.1-2021-14073) Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) (1.4.1-2021-13607) Pdf, 175.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet av Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (1.4.1-2021-11239) Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående promemorian Anpassning av svensk rätt till EUs nya system för reseuppgifter och resetillstånd (DS 202119) (1.4.1-2021-12859) Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets svar på remiss Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) (1.4.1-2021-14016) Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över delbetänkandet en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) (1.4.1-2021-8705) Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande kompletterande reglering till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning (1.4.1-2021-8672) Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar på betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (1.4.1-2021-5542) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (1.4.3-2021-6950) Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (1.4.1-2021-3223) Pdf, 273.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken (1.4.3-2021-3782) Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (1.4.1-2021-5503) Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över promemorian Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet (1.4.3-2021-3408) Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) (1.4.1-2021-2293) Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) (1.4.1-2021-697) Pdf, 472.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar på lagrådsremissen Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (1.4.2-2021-2950) Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) (1.4.1-2021-1534) Pdf, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga skri­velser

Migrationsverkets hemställan om införande av bestämmelse om inhibition i vissa ärenden när det föreligger hinder mot verkställighet av ett avlägsnandebeslut (1.1.2-2023-5196) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemställan från Migrationsverket, Domstolsverket samt förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö om att regeringen i förordning under 18 månader gör undantag från enskilds möjlighet att enligt 12 § förvaltningslagen begära att ett ärende avgörs (4.3.1.4-2023-5156) Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster. 

Migrationsverkets redovisning av regeringsuppdrag 1.3.6 av regleringsbrevet för 2023 ”Skärpta kontroller av vandel i tillståndsärenden" (1.1.1.2-2023-4330) Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets delredovisning regleringsbrevsuppdrag 15 utfall av biståndskostnader (1.1.1.2-2023-2170) Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av uppdrag om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (1.1.2-2022-11234) Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg och ändringar i förordningen (2017193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. avseende kostnader för massflyktingar från Ukraina Pdf, 320.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i förordningen (1994361) om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) gällande initialt biståndsansvar för massflyktingar från Ukraina Pdf, 308.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i utlänningsförordningen (2006-97) gällande personkretsen i Rådets genomförandebeslut (EU) 2022–382 Pdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på beställning om scenarion mot bakgrund av ökat antal sökande från Ukraina till Sverige 2022-03-17 Pdf, 272.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 3.4 i Migrationsverkets regleringsbrev: Anvisningsandelar avseende asylsökande ensamkommande barn (7.1-2021-10396) Pdf, 517.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 3.3. i Migrationsverkets regleringsbrev: Analys inför upphandling av extern tjänsteleverantör (1.1.1.2-2021-22767) Pdf, 320.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delredovisning av uppdrag i regleringsbrev 2021 – Minska andelen avvikna (1.1.1.2-2021-19301) Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022 (1.1.1.2-2021-12542) Pdf, 383.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: