Migrationsverket logotyp

Barn som adopterats eller ska bli adopterade

Ett barn som bor i ett land utanför EU som har adopterats eller ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall blir barnet svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

Krav för uppe­hålls­till­stånd i Sverige

För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har rätt att vistas i Sverige, är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift. Adoptionen måste också gälla i Sverige genom

 • lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller
 • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller
 • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
 • Föräldrabalk (1949:381)
 • Socialtjänstlag (2001:453).

Lag om adoption i internationella situationer började gälla 1 september 2018. Genom lagen slutade samtidigt lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption att gälla. Den gamla lagen tillämpas fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats innan den nya lagen började gälla.

Olika sätt att adoptera

Utländska adoptioner kan ske på flera sätt. Vilket sätt som används beror bland annat på vilket land barnet kommer ifrån.

Vill man adoptera ett barn från utlandet är huvudregeln att adoptionen måste göras via en auktoriserad adoptionsorganisation.

I undantagsfall kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation. Det kallas för enskild adoption. För detta krävs särskilda skäl. Då ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), innan barnet lämnar ursprungslandet, pröva om den enskilda adoptionen är godtagbar, det vill säga om det finns särskilda skäl och om sättet som adoptionen genomförs på är säkert. Man får då tillåtelse att genomföra adoptionen utan att gå genom en adoptionsorganisation i Sverige. Innan MFoF gör en sådan prövning ska socialnämnden ha gett de blivande adoptivföräldrarna/adoptivföräldern medgivande. Ett barn bosatt utomlands får inte utan medgivande adopteras av någon i Sverige. Endast den som socialnämnden anser är lämpad att adoptera får ett medgivande. Om du för ett barn till Sverige utan ett sådant medgivande kan du dömas till böter.

Förutsättningarna för adoptionen prövas och beslutas sedan oftast i landet man adopterar från. I många fall behövs även ett beslut i svensk tingsrätt.

De regler som finns om hur en adoption ska gå till finns för att säkerställa att man tänker på barnets bästa. Det är viktigt att följa dessa regler. Om man inte går tillväga på rätt sätt när man genomför en adoption finns risken att adoptionen inte blir giltig i Sverige och att barnet inte kan komma hit.

Läs mer om adoptioner och adoptionsprocessen på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats (MFoF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnadsöverföring

I en del länder har man inte adoptioner, utan beslutar bara om överföring av vårdnaden (t.ex. kafalah, korshasho). En vårdnadsöverföring är inte en adoption. Utländska vårdnadsavgöranden gäller inte i Sverige om de inte har stöd i lag. Sådant stöd finns i 2005 års Bryssel II och i lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden med mera och om överflyttning av barn.

Svensk medborgare genom adoption

Ett barn kan bli svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

Läs mer om automatiskt medborgarskap för adopterade barn

Permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd

Är adoptionen genomförd när barnet flyttar till Sverige kan barnet få permanent uppehållstillstånd. Om adoptionen inte är klar kan barnet först få ett tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på beslut om att adoptionen är genomförd. Ett tillfälligt uppehållstillstånd kan inte beviljas om barnet saknar ett giltigt pass. Att barnet saknar pass hindrar däremot inte att en ansökan om uppehållstillstånd lämnas in för barnet och att handläggningen påbörjas.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för barnet på webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

För adoption som förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation ska du skicka med

 • intyg på att adoptionen genomförts av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation
 • socialnämndens medgivande och utredningen som låg till grund för medgivandet
 • kopior av de sidor i barnets pass, om barnet har ett sådant, som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • dokument som visar att adoptionsärendet pågår eller att beslut finns enligt Haagkonventionen (om adoptionen genomförs enligt Haagkonventionen).

För en enskild adoption (adoption som inte förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation) ska du skicka med

 • socialnämndens medgivande och utredningen som låg till grund för medgivandet
 • godkännande av adoptionsförfarandet från MFoF
 • adoptionsbeslut i original
 • gällande adoptionslagstiftning i det landet där adoptionen har beslutats
 • kopior av de sidor i barnets pass, om barnet har ett sådant, som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • ett medgivande till att barnet får bosätta sig i Sverige från barnets vårdnadshavare (om adoptivföräldrarna inte har vårdnaden om barnet)
 • handling som styrker medborgarskap för adoptivföräldern om den som adopterar har dubbelt medborgarskap
 • eventuellt dokument som visar att behörig myndighet i barnets hemland har beslutat om vårdnaden
 • fullmakt från vårdnadshavare som ger adoptivföräldrarna rätt att företräda barnet i ärendet om uppehållstillstånd (om adoptivföräldrarna inte har vårdnad om barnet)
 • dokument som visar att adoptionsärendet pågår eller att beslut finns enligt Haagkonventionen (om adoptionen genomförs enligt Haagkonventionen).

Alla dokument du skickar med bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Efter beslut

När beslutet i en enskild adoption är färdigt skickas det till den ambassad eller generalkonsulat som valdes i webbansökan. När du ska hämta barnets beslut ska du ta med ditt och barnets pass. Beslutet skickas även till adoptivföräldrarnas adress i Sverige.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om adoptionen förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation skickas beslutet till adoptivföräldrarnas adress i Sverige.

Om Migrationsverket avslår barnets ansökan

Om Migrationsverket avslår ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i beslutet.

Om barnet får uppehållstillstånd

Om barnet får uppehållstillstånd får han eller hon ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat barnets fingeravtryck och foto på barnet. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip. Barn under 6 år behöver inte lämna fingeravtryck.

Om barnet behöver visum för att resa till Sverige behöver barnet uppehållstillståndskortet när han eller hon reser till Sverige. Därför kommer barnet att bli fotograferat och få lämna sina fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till barnet. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått beslutet om uppehållstillstånd. När barnet reser in i Sverige ska han eller hon visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Barn som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och får då lämna fingeravtryck och bli fotograferat för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att barnet kommit till Sverige. Barnet bör ha med sig en kopia av beslutet om uppehållstillstånd för att kunna visa upp när han eller hon reser in i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om barnet kan resa till Sverige utan visum

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Adoption som förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation och/eller i enlighet med Haagkonventionen

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Uppehållstillstånd vid adoption som förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 1744. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Tillståndsenheten
601 70 Norrköping

Uppehållstillstånd vid adoption som förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 1744 (på svenska)PDF

Adoption som inte förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Uppehållstillstånd vid adoption som inte förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 170011. Ansökan ska lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land barnet bor i. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Uppehållstillstånd vid adoption som inte förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 170011 (på svenska)PDF

Adoption is not negotiated by a Swedish adoption organisation, blankett nummer 171011 (på engelska)PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor ska du vända dig till närmaste grannland där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat och dit du har tillstånd att åka. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden. Kontrollera därför i förväg om den ambassad du vill besöka handlägger migrationsärenden.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?