Barn som adopterats eller ska bli adopterade

Ett barn som bor i ett land utanför EU som har adopterats eller ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall blir barnet svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

Krav för uppe­hålls­till­stånd i Sverige

För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har rätt att vistas i Sverige, är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift. Adoptionen måste också gälla i Sverige genom

 • lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller
 • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller
 • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
 • Föräldrabalk (1949:381)
 • Socialtjänstlag (2001:453).

Lag om adoption i internationella situationer började gälla 1 september 2018. Genom lagen slutade samtidigt lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption att gälla. Den gamla lagen tillämpas fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats innan den nya lagen började gälla.

Olika sätt att adop­tera

Utländska adoptioner kan ske på flera sätt. Vilket sätt som används beror bland annat på vilket land barnet kommer ifrån.

Vill man adoptera ett barn från utlandet är huvudregeln att adoptionen måste göras via en auktoriserad adoptionsorganisation.

I undantagsfall kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation. Det kallas för enskild adoption. För detta krävs särskilda skäl. Då ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), innan barnet lämnar ursprungslandet, pröva om den enskilda adoptionen är godtagbar, det vill säga om det finns särskilda skäl och om sättet som adoptionen genomförs på är säkert. Man får då tillåtelse att genomföra adoptionen utan att gå genom en adoptionsorganisation i Sverige. Innan MFoF gör en sådan prövning ska socialnämnden ha gett de blivande adoptivföräldrarna/adoptivföräldern medgivande. Ett barn bosatt utomlands får inte utan medgivande adopteras av någon i Sverige. Endast den som socialnämnden anser är lämpad att adoptera får ett medgivande. Om du för ett barn till Sverige utan ett sådant medgivande kan du dömas till böter.

Förutsättningarna för adoptionen prövas och beslutas sedan oftast i landet man adopterar från. I många fall behövs även ett beslut i svensk tingsrätt.

De regler som finns om hur en adoption ska gå till finns för att säkerställa att man tänker på barnets bästa. Det är viktigt att följa dessa regler. Om man inte går tillväga på rätt sätt när man genomför en adoption finns risken att adoptionen inte blir giltig i Sverige och att barnet inte kan komma hit.

Läs mer om adoptioner och adoptionsprocessen på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats (MFoF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård­nads­ö­ver­fö­ring

I en del länder har man inte adoptioner, utan beslutar bara om överföring av vårdnaden (t.ex. kafalah, korshasho). En vårdnadsöverföring är inte en adoption. Utländska vårdnadsavgöranden gäller inte i Sverige om de inte har stöd i lag. Sådant stöd finns i 2005 års Bryssel II och i lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden med mera och om överflyttning av barn.

Svensk medbor­gare genom adop­tion

Ett barn kan bli svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

Läs mer om automatiskt medborgarskap för adopterade barn

Uppe­hålls­till­stånd för barnet

Om barnet inte får svenskt medborgarskap vid adoptionen behöver du ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Barnet får då alltid ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vanligtvis för två år. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om barnet saknar ett giltigt pass. Att barnet saknar pass hindrar däremot inte att en ansökan om uppehållstillstånd lämnas in för barnet och att handläggningen påbörjas.

Innan uppehållstillstånd kan beviljas måste barnets pass kontrolleras. När handläggningen startat kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning om att boka tid på en ambassad eller generalkonsulat för att visa upp passet. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Att ansöka om uppe­hålls­till­stånd

Adop­tion som förmedlas av en svensk aukto­ri­serad adop­tions­or­ga­ni­sa­tion och/​​​​​​eller i enlighet med Haag­kon­ven­tionen

Om adoptionen förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation och/eller i enlighet med Haagkonventionen fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska adopteras – Adoption som förmedlats av en svensk adoptionsorganisation och/eller i enlighet med Haag-konventionen, 1744. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Tillståndsenheten
601 70 Norrköping

Ansökan om uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska adopteras – Adoption som har förmedlats av en svensk adoptionsorganisation eller i enlighet med Haag-konventionen, blankett 1744 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Adop­tion som inte förmedlas av en svensk aukto­ri­serad adop­tions­or­ga­ni­sa­tion

Om adoptionen inte förmedlas via en svensk auktoriserad adoptionsorganisation fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska adopteras – Adoption som inte förmedlas av en svensk adoptionsorganisation, 170011. Ansökan ska lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land barnet bor i. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska adopteras – Adoption som inte förmedlas av en svensk adoptionsorganisation, blankett 170011 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor ska du vända dig till närmaste grannland där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat och dit du har tillstånd att åka. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden. Kontrollera därför i förväg om den ambassad du vill besöka handlägger migrationsärenden.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Du betalar avgiften när du lämnar in ansökan på ambassaden eller generalkonsulatet. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

För adoption som förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation ska du skicka med

 • kopia av barnets pass
 • intyg från auktoriserad adoptionsbyrå
 • socialnämndens medgivande enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen att du/ni får ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran
 • den utredning som ligger till grund för socialnämndens medgivande
 • dokument som visar att adoptionsärendet pågår, eller att beslut har fattats, enligt Haagkonventionen. Av dokumentet ska framgå att barnet får vistas eller bosätta sig i Sverige (om adoptionen förmedlats i enlighet med Haag-konventionen)
 • godkännande av adoptionsförfarandet från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), (om det är en enskild adoption som förmedlats i enlighet med Haag-konventionen)
 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

För en enskild adoption (adoption som inte förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation) ska du skicka med

 • adoptionsbeslut i original med svensk eller engelsk översättning
 • socialnämndens medgivande enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen att du/ni får ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran
 • den utredning som ligger till grund för socialnämndens medgivande
 • godkännande av adoptionsförfarandet från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • gällande adoptionslagstiftning i det land där adoptionen har beslutats, med svensk eller engelsk översättning
 • dokument som styrker dubbelt medborgarskap (om adoptivföräldrarna har dubbelt medborgarskap)
 • dokument som visar att behörig myndighet i barnets hemland har beslutat om vårdnaden
 • fullmakt från vårdnadshavare till adoptivföräldrarna att företräda barnet vid ansökan om uppehållstillstånd (om adoptivföräldrarna inte har vårdnad om barnet)
 • samtycke till att barnet adopteras undertecknat av biologiska föräldrar eller annan vårdnadshavare
 • samtycke till att barnet bosätter sig i Sverige undertecknat av biologiska föräldrar eller annan vårdnadshavare
 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

Alla dokument du skickar med bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Efter beslut

När beslutet i en enskild adoption är färdigt skickas det till den ambassad eller generalkonsulat du lämnade in din ansökan hos. När du ska hämta barnets beslut ska du ta med ditt och barnets pass. Beslutet skickas även till adoptivföräldrarnas adress i Sverige.

Svenska ambassaders och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om adoptionen förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation skickas beslutet till adoptivföräldrarnas adress i Sverige.

Om Migra­tions­verket avslår barnets ansökan

Om Migrationsverket avslår ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i beslutet.

Om barnet får uppe­hålls­till­stånd

Om barnet får uppehållstillstånd får han eller hon ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat barnets fingeravtryck och foto på barnet. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip. Barn under 6 år behöver inte lämna fingeravtryck.

Om barnet behöver visum för att resa till Sverige behöver barnet uppehållstillståndskortet när han eller hon reser till Sverige. Därför kommer barnet att bli fotograferat och få lämna sina fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till barnet. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått beslutet om uppehållstillstånd. När barnet reser in i Sverige ska han eller hon visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Barn som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och får då lämna fingeravtryck och bli fotograferat för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att barnet kommit till Sverige. Barnet bör ha med sig en kopia av beslutet om uppehållstillstånd för att kunna visa upp när han eller hon reser in i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om barnet kan resa till Sverige utan visum

Sidan senast uppdaterad: