Stödinsatser

Om du ska återvända till ditt hemland har du möjlighet att ansöka om stödinsatser för att komma tillbaka in i samhället igen. Dessa stödinsatser ordnas av en organisation i ditt hemland och sker inom det europeiska samarbetsprogrammet Joint Reintegration Service, JRS.

JRS-stödet till Pales­tina är pausat

På grund av säkerhetsläget i landet har den nuvarande samarbetsorganisationen Caritas meddelat att det inte har möjlighet att implementera programmet.

Utökat stöd till dig som ska åter­vända till Irak

Från och med juni 2023 kan alla som självmant återvänder till Irak ansöka om stödinsatser till ett värde om 5 000 euro/person. Det utökade stödet gäller under en begränsad period, till och med 3o juni 2024. Möjligheten att ansöka om utökat stöd gäller även dig som tidigare har haft en negativ inställning till att återvända, men som nu väljer att återvända självmant.

Stödinsatserna som du kan få är framförallt tjänster som ska leda till arbete och egen försörjning, och de är anpassade efter dina behov.

Du kan få stödet om du ska åter­vända till något av dessa länder:

Armenien, Bangladesh, Demokratiska Republiken Kongo, El Salvador, Egypten, Etiopien, Gambia, Irak, Jordanien, Mongoliet, Marocko, Nigeria, Pakistan, Somalia och Somaliland.

Personer som återvänder med tvång (det vill säga med polis) till Armenien och Mongoliet kan i nuläget inte få det här stödet.

Typ av stödin­satser

Det stöd som erbjuds till dig som ska återvända anpassas efter dina behov och kan omfattas av

 • mottagande vid ankomst på flygplats i hemlandet
 • tillfälligt boende
 • bidrag för att starta eget företag
 • hjälp med att ta dig in på arbetsmarknaden
 • utbildning (inklusive yrkesutbildning)
 • jobbrådgivning
 • stöd vid kontakt med myndigheter
 • juridisk rådgivning
 • medicinsk vård.

Villkor för att få stödet

Du kan, både som vuxen och barn, få stödet om du

 • har fått avslag på din ansökan om asyl eller om du har återtagit din ansökan om asyl i Sverige
 • sannolikt kommer att tas emot i det land du tänker återvända till och har för avsikt att återetablera dig där
 • befinner dig i Sverige när du gör din ansökan.

Om du är utvisningsdömd har du inte rätt till stödet.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om stödet när du har fått avslag på din ansökan om asyl eller när du har återtagit din ansökan om asyl. Om ditt ärende handläggs av Migrationsverket ansöker du hos din mottagningshandläggare och det är då Migrationsverket som fattar beslut om du kan få stödet eller inte. Om ditt ärende handläggs av polisen ansöker du hos polisen, som då fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas.

Stödets storlek

Om du väljer att återvända självmant kan du få stödinsatser motsvarade en summa av 3 000 euro per person. Om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig kan du i vissa länder få stödinsatser motsvarade en summa av 2 000 euro. För dig som är barn utan vårdnadshavare minskar inte summan om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig.

Du kan också få ett ankomststöd som anpassas efter dina egna behov, och som ska användas under de tre första dagarna efter din hemkomst. Stödet uppgår till 615 euro/person och du väljer själv hur du ska använda stödet.

Mer infor­ma­tion om stödet

Om du vill ha mer information innan du ansöker om stödet kan du kontakta den aktuella organisationen per telefon eller via mejl innan du lämnar Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till organisationerna i informationsbroschyrerna som du kan beställa genom att mejla till atervandandesamordning‑ambassadsamordningen@migrationsverket.se.

Sidan senast uppdaterad: