Logotyp för AMIF

Funktionen för fondernas behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) som lag för alla EU:s medlemsländer.

GDPR 

Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär att skyddet för personuppgifter stärks och att det ställs nya krav på myndigheter, organisationer och företag som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Om inte reglerna följs kan Integritetsskyddsmyndigheten besluta att ett företag som bryter mot reglerna i förordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift.

Ett av kraven enligt förordningen är att den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet är skyldig att informera den registrerade om behandlingen. Informationsskyldigheten omfattar bland annat att informera om ändamålen med behandlingen och till vem uppgifterna kan komma att lämnas ut. Av förordningen framgår vad som i övrigt måste ingå i informationen.

Vad gäller projek­tens behand­ling av person­upp­gifter?

Varje verksamhet ansvarar enligt förordningen för sin behandling gentemot den registrerade. Detta innebär att projekten själva ansvarar för sin behandling av personuppgifter som exempelvis kan gälla projektets deltagare, anställda och målgrupp. För att säkerställa att projektens hantering av personuppgifter är förenlig med förordningen, bör projektets tillhörande organisation vara införstådd med det nya regelverket och kartlägga projektets personuppgiftsbehandling för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

För mer information om hanteringen av personuppgifter hänvisas till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Infor­ma­tion till dig vars person­upp­gifter behandlas av funk­tionen för fonderna

Person­upp­gifts­an­svarig

Funktionen för fonderna är ansvarig för AMIF och tillhör Migrationsverkets organisation. Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som lämnas eller samlas in i organisationen.

Funktionen för fonderna behandlar med stöd av GDPR de personuppgifter som samlas in inom ramen för sitt uppdrag. Funktionen för fondernas personuppgiftsbehandling omfattar främst personuppgifter som företrädare för projektet lämnar om dig i samband med projektets ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning från AMIF.

Personuppgiftsbehandlingen omfattar även uppgifter som du lämnar i samband med att du väljer att prenumerera på funktionen för fondernas nyhetsbrev, deltar på våra informationsmöten eller när du har samtyckt till att blir fotograferad av oss.

De personuppgifter som främst behandlas av oss är kontaktuppgifter och befattning. Känsliga personuppgifter om projektets anställda och målgrupp som exempelvis hälsotillstånd och etnicitet kan förkomma.

Rätts­ligt stöd för behand­lingen

Funktionen för fonderna behandlar personuppgifterna med stöd av GDPR och de rättsliga grunderna ”Allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning” samt ”Viktigt allmänt intresse”.

Ändamål med behand­lingen

Funktionen för fonderna behandlar personuppgifterna för att, som ansvarig myndighet för AMIF, kunna utföra de uppgifter som ingår i uppdraget. Som exempel kan ges handläggning och kontroll av stödärenden, utbetalning, rapportering, uppföljning och övriga åtgärder som kan bli aktuella.

Motta­gare av uppgif­terna

Personuppgifterna behandlas av anställda på funktionen för fonderna som behöver dessa för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifterna kan inom ramen för uppdraget komma att lämnas ut till andra myndigheter och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning och övrigt nationellt regelverk.
Personuppgifter kan även behandlas av personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster inom IT (drift, tjänster, support, lagring) och som Migrationsverket har tecknat personbiträdesavtal med.

Offent­lig­hets­prin­cipen

Migrationsverket är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Migrationsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Migrationsverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Lagring och beva­rande av uppgif­terna

Funktionen för fonderna behandlar uppgifterna elektroniskt och de lagras i enlighet med gällande arkivhantering för myndigheter.

Rättig­heter

Du har rätt att få information från oss om vilka uppgifter som behandlas om dig och kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att känna till i samband med begäran om radering att det som huvudregel finns ett krav enligt nationella arkivregler att personuppgifter ska bevaras.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se ifall du har frågor om personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Beställa information om personuppgifter

När du prenu­me­rerar på nyhets­brev

Funktionen för fonderna erbjuder prenumeration av nyhetsbrev. När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så ingår du ett avtal med oss. Genom att ingå avtal ger du oss rätten att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig och du kan när som helst avbryta din prenumeration. Information om hur du avbryter prenumerationen finns i nyhetsbrevet.

Infor­ma­tions­möten

Funktionen för fonderna anordnar informationsmöten och liknande för intressenter till AMIF. Vid anmälningstillfället får du information om att vi som ett led i vår myndighetsutövning och allmänt intresse kommer samla in dina kontaktuppgifter till för att kunna bjuda in dig till kommande möten.

Foton/​bilder

Funktionen för fonderna tar i vissa fall foton/bilder i samband med tillställningar, informationsmöten och liknande. Detta görs i syfte att informera om vår verksamhet. Foton eller bilder på dig behandlas med stöd av samtycke och du får information om dina rättigheter i samband med att du godtar och fyller i en samtyckesblankett. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Kontaktuppgifter till funktionen för fonderna:
fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: