Du som redan är i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Huvudregeln är att du som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller det land där du har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser in i Sverige. I vissa fall kan du få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det kan gälla dig som redan har ett annat uppehållstillstånd eller om du har eller väntar barn.

Om du redan har ett uppe­hålls­till­stånd

Om du redan befinner dig i Sverige med ett giltigt uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett nytt uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. Detta kan till exempel gälla dig som har

 • arbetstillstånd
 • tillstånd som egen företagare
 • tillstånd för studier och har klarat minst 30 högskolepoäng eller genomfört en termins forskarutbildning i Sverige
 • uppehållstillstånd som anhörig till en svensk medborgare, nordisk medborgare eller en person med permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • uppehållstillstånd som anhörig till en arbetstagare, egen företagare eller student med uppehållstillstånd för studier
 • sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gäller även dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, eller verkställhetshinder. Du måste kunna styrka din identitet, till exempel med ett hemlandspass.

Ditt uppehållstillstånd ska vara giltigt när du lämnar in din nya ansökan. Du kan däremot inte få ett uppehållstillstånd på grund av att du vill bo med en familjemedlem i Sverige innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla. Du som befinner dig i Sverige med ett visum eller ett tillfälligt uppehållstillstånd för besök kan vanligen endast få ett uppehållstillstånd för förlängt besök, inte för att bosätta dig i Sverige.

Du som har uppehållstillstånd med anknytning till en EU-medborgare med uppehållsrätt kan inte längre beviljas förlängt uppehållstillstånd. Du kan däremot ha möjlighet att ansöka om uppehållskort.

Läs mer om kraven för uppehållskort

Om du har eller väntar barn i Sverige

Om du befinner dig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett uppehållstillstånd på grund av att du vill bo med någon i Sverige utan att behöva lämna landet. En graviditet eller ett gemensamt barn innebär inte automatiskt att du kan få uppehållstillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet. Att få ansökan prövad och beviljad när du befinner dig i Sverige är ett undantagsfall och till exempel kan en kortare separation från barn anses som rimlig.

För att få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige krävs det att

 • du uppfyller villkoren för att få uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige
 • det står klart att du skulle ha fått uppehållstillstånd om du hade lämnat in din ansökan innan du kom till Sverige och
 • det inte är rimligt att kräva att du ska resa tillbaka till ditt hemland för att ansöka.

Att inte behöva lämna Sverige för att ansöka kan gälla dig som

 • är förälder till och vårdnadshavare för ett barn som har uppehållstillstånd eller som är svensk medborgare
 • har eller väntar barn med en person som är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller annat bosättningsgrundande tillstånd (du ska även bo tillsammans med barnet).

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er och ha en bostad som är av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo i. Det finns några undantag kring kravet på försörjning och bostad som du kan läsa mer om på sidan För dig som är anhörig i Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Barnets bästa

Det är konsekvenserna för ditt barn av att skiljas från sin förälder som är avgörande för om du kan få ett uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Du kan få avslag på din ansökan om

 • du inte uppfyller kraven för uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige
 • det är troligt att ambassaden eller generalkonsulatet kan behandla din ansökan inom rimlig tid
 • ditt barn inte bedöms fara illa av er tillfälliga separation.

Om du har dömts för brott, har vistats illegalt i Sverige eller utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet kan din ansökan avslås. Din ansökan kan också avslås om det under handläggningen framkommer att du medvetet har lämnat falska uppgifter.

Om du har ansökt om uppe­hålls- och arbets­till­stånd för bosätt­ning och nu även vill ansöka om uppe­hålls­till­stånd för besök

Du kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Om du befinner dig i Sverige när vi prövar din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd för bosättning riskerar du att få avslag på den.

Läs mer om nackdelarna med att ansöka om uppehållstillstånd för besök samtidigt som du har en pågående ansökan om uppehållstillstånd för bosättning på sidan Besöka Sverige längre än 90 dagar

Om du tidi­gare har fått avslag på en ansökan och utvi­sats

Om Migrationsverket tidigare har avslagit din ansökan om uppehållstillstånd och utvisat eller avvisat dig, och migrationsdomstolarna har avslagit ditt överklagande (beslutet har vunnit laga kraft), gäller speciella regler. Migrationsverket kan inte pröva din rätt till bosättning i Sverige, utan enbart pröva om det finns hinder mot att du återvänder till hemlandet, så kallat verkställighetshinder.

Läs mer om verkställighetshinder under sidorna för skydd och asyl (samma information gäller även för dig som inte ansökt om asyl)

Så ansöker du

Du ska fylla i blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011, Frågeformulär om anknytning till partner – Ansökan efter inresa i Sverige, T109, och Familjeuppgifter, 238011. Du och din partner ska tillsammans fylla i blanketten Försäkran om samlevnad vid förlängning av uppehållstillstånd, 242011B.

Om ansökan gäller barn under 18 år fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för barn under 18 år, 162011.

Om du har haft uppehållstillstånd som arbetstagare, för studier eller som egen företagare ska du också skicka in dokument som visar din sysselsättning i Sverige. Det kan till exempel vara studiebetyg eller anställningsbevis och lönespecifikationer.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågeformulär om anknytning till partner – Ansökan efter inresa i Sverige, blankett T109 Pdf, 784.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkran om samlevnad vid förlängning av uppehållstillstånd, blankett 242011B Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Om du inte har uppehållstillstånd och behöver vård i Sverige

Första gången som du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige ska du söka från ditt hemland eller det land där du har tillstånd att bo. Om du söker uppehållstillstånd inifrån Sverige har du inte rätt till vård utan måste själv betala för eventuella vårdkostnader. Migrationsverket står inte för kostnader för vård.

Sidan senast uppdaterad: