För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige

Den som är medborgare i ett land utanför EU och EES och som vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem måste ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige.

Din make, maka, sambo, registrerade partner och dina barn under 18 år kan få uppehållstillstånd i Sverige om

 • du är svensk medborgare
 • du har permanent uppehållstillstånd
 • du har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid
 • du har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller synnerligen eller ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Dessutom måste

 • du kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd
 • du ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i
 • du och din partner vara minst 18 år.

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan också den som du planerar att gifta dig eller bli sambo med få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Det gäller även dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller synnerligen eller ömmande omständigheter om ni kan visa att ni har en seriös relation som etablerades redan i hemlandet, men att ni inte hade möjlighet att bo tillsammans i hemlandet.

I undantagsfall kan en nära anhörig som inte är eller ska bli din make, maka eller sambo få uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Då behöver du ha permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillstånd för nära anhörig

För familjemedlemmar till personer som har flyttat till Sverige för att arbeta eller för att studera gäller andra regler.

Läs mer om vad som gäller för familjemedlemmar till personer med arbetstillstånd

Läs mer om vad som gäller för familjemedlemmar till personer med uppehållstillstånd för studier

Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste

 • kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd
 • ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Om ni lämnar in nya uppgifter kring försörjningskravet efter att beslut har fattats, kan Migrationsverket inte ompröva beslutet. Beslutet kan däremot överklagas till migrationsdomstolen, men det innebär att väntetiden blir mycket lång. Den som ska flytta till dig bör därför vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet.

För 2023 är normalbeloppet

 • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
 • 9 445 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 055 kronor för barn 0–6 år
 • 3 667 kronor för barn 7–10 år
 • 4 279 kronor för barn 11–14 år
 • 4 889 kronor för barn 15 år eller äldre.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller kraven

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum. Detta innebär att bostadskravet är uppfyllt om en familj på två vuxna och två barn har en lägenhet bestående av två rum och kök. Det finns inga krav på hur stor (antal kvadratmeter) en bostad ska vara, men rummen måste vara avsedda för boende.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller kraven

Läs frågor och svar om försörjningskravet

Undantag från försörj­nings­kravet

Exempel på när kravet på försörjning och bostad inte gäller är när

 • du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig
 • du har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd
 • du är svensk medborgare, medborgare i EU/EES eller schweizisk medborgare, ni är gifta/sambo och förhållandet är väl etablerat (ni har till exempel bott tillsammans en längre tid)
 • du har uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, och ansökan görs inom tre månader efter att du har beviljats uppehållstillstånd eller status som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Sverige, ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU och att ni har bott tillsammans precis innan du flyttade till Sverige
 • du har kommit till Sverige som kvotflykting och ansökan görs inom tre månader efter att du kom till Sverige
 • det finns andra särskilda skäl, till exempel att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Försörjningskravet gäller inte om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande och om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus.

Försörjningskravet gäller dock om ni har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

För dig som har gemensamt barn tillsammans med den som ska flytta för att bo med dig i Sverige gör Migrationsverket först en bedömning om din partner kan beviljas uppehållstillstånd med anknytning till dig. Du måste då i de flesta fallen uppfylla försörjningskravet. Om Migrationsverkets bedömning är att uppehållstillstånd inte kan beviljas grundat på anknytningen till dig, kommer vi därefter att bedöma om uppehållstillstånd kan beviljas på grund av anknytning till barnet. Barnet är undantagen kravet på försörjning.

Om du är svensk medborgare och bosatt utanför Sverige

Om du är svensk medborgare, bor i annat land, men planerar att flytta till Sverige tillsammans med din familjemedlem som är medborgare i ett land utanför EU/EES, måste du kunna visa att du har för avsikt att flytta till Sverige inom en snar framtid. När Migrationsverket prövar om din familjemedlem kan få uppehållstillstånd görs alltid en individuell bedömning om hur era planer på att flytta till Sverige ser ut. Generellt ska du kunna visa att du planerar att flytta till Sverige inom några månader. Om du inte kan ange en exakt tidpunkt när flytten kommer att ske kan du styrka dina planer att flytta till Sverige genom till exempel ett bostadskontrakt eller anställningsavtal.

Fråge­for­mulär om famil­je­re­la­tion och försörj­nings­krav

När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du kommer också att få visa att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret. Om du inte uppfyller kraven på försörjning och bostad kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Ansök om uppehållstillstånd

Läs mer om fullmakt

För att du eller din familjemedlem ska kunna skicka ansökan från Migrationsverkets webbplats behöver du som är anhörig i Sverige

 • ha fyllt 18 år. Även den som ansöker om uppehållstillstånd ska ha fyllt 18 år
 • ha permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller vara svensk eller nordisk medborgare om den som ansöker är din make, maka, registrerade partner eller sambo
 • ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk eller nordisk medborgare om du planerar att gifta dig eller bli sambo med den som ansöker om uppehållstillstånd
 • ha permanent uppehållstillstånd eller vara finsk, norsk, dansk eller isländsk medborgare om den som ansöker är en annan nära släkting
 • ha en giltig mejladress
 • kunna skanna eller fotografera och bifoga en kopia av ditt pass eller identitetskort när du besvarar ditt frågeformulär.

När din familjemedlem har skickat in sin ansökan får du ett mejl. I mejlet finns instruktioner för inloggning till ett formulär du ska besvara inom två veckor. Observera att du inte ska registrera dig som användare för att fylla i formuläret innan du har fått ett mejl från Migrationsverket.

Fullmakt

Din familjemedlem kan när som helst under ansökningsprocessen ge dig fullmakt. Om du har fullmakt att företräda din familjemedlem kommer du att få besked om beslutet. Om du får beslutet hem till dig är det du som ska meddela din familjemedlem om Migrationsverkets beslut. Om du inte har fullmakt är det ambassaden eller generalkonsulatet som ska meddela beslutet.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 639.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollera ansökan

När din familjemedlem har lämnat in sin ansökan får han eller hon ett beteckningsnummer (ärendenummer). Med detta nummer kan du kontrollera om ansökan har registrerats av Migrationsverket eller om ett beslut har tagits.

Kontrollera ansökan

När du har fått mejl om att fylla i frågeformuläret

Genom att godkänna användarvillkoren här nedan kommer du vidare till inloggningssidan där du kan registrera dig som användare. Du får därefter de inloggningsuppgifter som du behöver för att fylla i frågeformuläret.

Om dina svar inte har kommit in inom två veckor från det att din familjemedlem skickade in sin webbansökan, kan Migrationsverket avslå ansökan.

Observera att du bör registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige. Läs mer om att gifta sig i Sverige eller utomlands på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan vid ambassad eller generalkonsulat

Om din familjemedlem inte kan ansöka på webben ska han eller hon ansöka via en svensk ambassad eller generalkonsulat. När ansökan har kommit fram till Sverige går Migrationsverket igenom den och skickar sedan ett brev hem till din folkbokföringsadress. I brevet står det att vi har tagit emot din familjemedlems ansökan, och att vi vill att du fyller i ett frågeformulär och skickar in till oss. Du får information om vilket frågeformulär du ska fylla i. Var vänlig och fyll inte i något frågeformulär innan du har fått instruktioner om vilket formulär du ska fylla i.

Det kan dröja mellan några veckor och några månader innan du får brevet med information om frågeformuläret.

Sidan senast uppdaterad: