För dig som inte kan göra en webbansökan

Om du inte har möjlighet att ansöka på webben om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige så kan du ansöka på en ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker.

En webban­sökan hjälper dig att göra rätt

När du ansöker i e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Gör en ansökan i e-tjänsten

Full­makt

Din familjemedlem i Sverige kan, som ombud, ansöka i e-tjänsten (webbansökan) åt dig om du ger en fullmakt till hen. Fullmakten kan skickas in tillsammans med ansökan i e-tjänsten. Du kan lämna in en fullmakt för din familjemedlem när du besöker ambassaden eller generalkonsulatet.

Om varken du eller din anhörige i Sverige kan göra en webbansökan så kan du ansöka på ambassaden eller generalkonsulatet i landet där du befinner dig.

1

Fyll i ansökan

Fyll i blanketterna

  • Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
  • Familjeuppgifter.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person som du ska flytta till.

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du också fylla i blanketten

  • Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige för barn under 18 år.


Fyll i en egen blankett för varje barn.

Det här ska du lämna in till­sam­mans med din ansökan:

  • kopior av handlingar som visar relationen (till exempel äktenskapsbevis, födelsebevis) och översättning av handlingarna till svenska eller engelska.
  • kopia av identitetssidan i passet (läs mer om hur kopiorna ska se ut).

Du bör också lämna in en fullmakt så att din anhörige i Sverige kan företräda dig och vara ditt ombud. Då blir det enklare att komplettera din ansökan om något saknas och när Migrationsverket ska underrätta er om beslutet.

Medgi­vande för barn under 18 år

I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämna sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att hen lämnar sitt godkännande till att barnet flyttar.

Medgivandet bör innehålla

  • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
  • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
  • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
  • namnteckning av föräldern som ger medgivandet, och namnförtydligande.

På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Blan­ketter

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning – För barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – Bilaga till ansökan, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2

Lämna in ansökan på ambassaden eller generalkonsulatet

Du ska lämna in din ansökan till den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Om landet saknar en svensk ambassad eller generalkonsulat som handlägger migrationsärenden ska du besöka en ambassad eller generalkonsulat i ett annat land.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Kontrollera i förväg om du måste boka tid för att lämna in en ansökan.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Avgifter för uppehållstillstånd

3

Ansökan skickas till Migrationsverket

När du har lämnat in din ansökan kommer den att skickas till Migrationsverket.

När Migrationsverket har tagit emot din ansökan skickas ett brev till din familjemedlem i Sverige med frågor om hens inkomst, bostad och er relation. Din familjemedlem ska besvara frågorna inom två veckor.

Migrationsverket kommer därefter att ta ställning till om din familjemedlem uppfyller försörjningskravet. Om din familjemedlem uppfyller försörjningskravet eller är undantagen från det kommer du att få komma på intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Om din familjemedlem inte uppfyller kraven på försörjning och bostad kommer Migrationsverket att avslå ansökan.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

4

Intervju

Om din familjemedlem i Sverige uppfyller kravet på försörjning och bostad, eller är undantagen försörjningskravet, kommer du eller din familjemedlem i Sverige att få ett meddelande om att du ska boka tid för ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Vid besöket kommer du att fotograferas och få lämna fingeravtryck. Du kommer också att bli intervjuad och få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Även barn som ansöker ska följa med på intervjun. Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du lämnade eller skickade in med din ansökan. Passet och originalhandlingarna kommer att kontrolleras på ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

5

Migrationsverket fortsätter att handlägga

Efter besöket på ambassaden eller generalkonsulatet kommer Migrationsverket att fortsätta handläggningen. I vissa fall görs också en muntlig intervju med familjemedlemmen i Sverige. När Migrationsverket har tillräckligt med information fattas ett beslut.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Aktuella handläggningstider

I väntan på beslut

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning. En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige.

Du ska ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. I de länder där Sverige inte har en egen ambassad eller generalkonsulat samarbetar Sverige med andra medlemsstater. När andra medlemsstater representerar Sverige gäller det landets regler. Andra länder kan ha en annan praxis som gör att du inte kan få visum under tiden du väntar på att din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige ska vara avgjord.

Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

Migrationsverket rekommenderar dig inte att ansöka om ett uppehållstillstånd för besök som gäller för vistelser över 90 dagar i Sverige då du inte kan beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Migrationsverket tar beslut i det ärende som är mest fördelaktigt för dig. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Om förlängningen av ditt besök i Sverige inte kan vänta kan du begära att din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till din familjemedlem återkallas. Du kommer då att behöva göra en helt ny ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon efter att du har återvänt hem från ditt besök i Sverige.

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

6

Du får beslutet

Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Hen ska meddela dig vad som står i beslutet.

Om du inte har gett fullmakt till någon kommer ambassaden eller generalkonsulatet att kontakta dig när beslutet är klart. Om du vill få del av hela beslutet måste du besöka ambassaden eller generalkonsulatet.

Då ska du ta med dig ditt pass.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du kommer från ett viseringspliktigt tredjeland behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med besöket på ambassaden eller generalkonsulatet.

Ditt uppehållstillståndskort kommer att skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du besökte när du gjorde din intervju. Du kommer sedan att få kortet av dem. Fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de skickar det till dig eller om du behöver komma och hämta ditt uppehållstillståndskort. För att uppehållstillståndskortet ska kunna skickas till någon i Sverige, måste den personen ha fullmakt i ditt ärende och du måste meddela Migrationsverket i god tid innan beslutet fattas om att kortet ska skickas dit.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Läs mer om vad som händer efter beslut

Sidan senast uppdaterad: