Samhällsservice

På denna sida kan du läsa om de vanligaste offentliga tjänsterna i Sverige, som till exempel skola, vård och omsorg.

Samman­fatt­ning

 • Människor som bor i Sverige har bra tillgång till samhällsservice.
 • Kvotflyktingar får stöd från olika myndigheter.
 • Barn erbjuds plats på förskola från ett års ålder.
 • För barn mellan 6 och 16 år är skolan obligatorisk och kostnadsfri.
 • Öppna förskolan är tillgänglig för föräldrar att besöka med sina barn.
 • Hälso- och sjukvård är tillgänglig för alla, men det kan vara långa väntetider.
 • Psykisk hälsa är en viktig fråga i Sverige. Det är accepterat att prata om eller söka vård om man mår psykiskt dåligt.
 • Det finns barnmorskemottagningar för gravida kvinnor.
 • I Sverige är det viktigt med munhälsa och att ta hand om sina tänder i förebyggande syfte. Barn och unga går till tandläkare kostnadsfritt.
 • Socialtjänsten hjälper och ger stöd till barn, unga, familjer och äldre personer.
 • Polis, räddningstjänst och ambulans har ansvar för invånarnas trygghet och säkerhet. Allmänheten har en stor tilltro till dem.
 • I akuta situationer ringer du 112.

Myndig­heter i Sverige

I Sverige kommer du att komma i kontakt med olika myndigheter som har olika ansvarsområden i samhället. Det finns till exempel myndigheter som ger ekonomiskt stöd om du blir sjuk, arbetslös eller pensionär. För att samhället ska kunna finansiera det ekonomiska stödet som invånarna får när de behöver det så betalar alla som bor i Sverige skatt. Hur mycket skatt du betalar bestäms bland annat utifrån hur stora inkomster du har.

Du kan besöka de olika myndigheternas webbplatser för att få mer information. Där kan du också se hur du kan få kontakt med myndigheterna och vilka språk de har information på.

Skatteverket logotyp

Skat­te­verket

Skatteverket ansvarar för att ta in skatter. De sökter även folkbokföring och registrerar äktenskap med mera. Du kommer i kontakt med Skatteverket när du folkbokför dig, vilket betyder att du registrerar dina personuppgifter hos myndigheten. Alla som folkbokför sig i Sverige får ett personnummer och kan ansöka om ett identitetskort, vilka är viktiga till exempel när du ska öppna ett bankkonto eller besöka hälso- och sjukvården.

Om du ska gifta dig i Sverige måste du i förväg kontakta Skatteverket för en så kallad hindersprövning. Det görs för att kontrollera att det inte finns några hinder för giftermålet, att personerna som ska gifta sig är över 18 år, inte är nära släkt eller att någon av parterna redan är gift. Hos Skatteverket registreras bland annat också uppgifter när barn föds eller när någon dör.

Skatteverket har också uppgiften att ta in den skatt som du betalar på dina inkomster.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan logotyp

Försäk­rings­kassan

Försäkringskassan handlägger och fattar beslut om olika former av ersättning beroende på i vilket skede i livet du är. Om du till exempel är föräldraledig och tar hand om ett litet barn så kan du ansöka om ersättningen "föräldrapenning". Om du är sjuk under en längre tid kan du ansöka om "sjukpenning". Du kan även ansöka om stöd och ersättning om du har en funktionsnedsättning. Försäkringskassan ansvarar för att administrera och utbetala etableringsersättningen som nyanlända inskriva i etableringsprogrammet har rätt till.

Du är själv skyldig att ansöka om de olika ersättningarna hos Försäkringskassan. Om det visar sig att de uppgifter som ligger till grund för din ersättning från Försäkringskassan är felaktiga och gör att du har fått för mycket pengar utbetalda kan du bli återbetalningsskyldig.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbets­för­med­lingen

Arbetsförmedlingen har bland annat som uppdrag att ge stöd till arbetssökande i Sverige. Myndigheten kan inte erbjuda dig ett arbete, men den kan hjälpa dig med att söka ett arbete och svara på frågor du har om arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsprogrammet som riktar sig till nyanlända i Sverige. Det är kommunen som kommer att hjälpa dig med den första kontakten med Arbetsförmedlingen för att delta i etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnom­sorg och grund­skola

Barnom­sorg och förskola

Från ett års ålder kan barn börja förskola. Du ansöker om en plats från det datum som du vill att ditt barn ska börja förskola. Det gör det möjligt för båda föräldrarna att arbeta eller studera.

Barnets utveckling gynnas av att delta i förskoleverksamhet. På förskola finns det utbildad personal som tillgodoser barnens behov, genom dagliga aktiviteter. Som vårdnadshavare betalar du en avgift för att ha ditt barn på förskolan. Avgiften baseras på familjens gemensamma inkomst. Barnen får mat på förskolan.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats där föräldrar eller andra vuxna kan träffas och umgås tillsammans med barnen, om de inte går i förskola. På öppna förskolan kan du träffa andra föräldrar och barn och på så sätt också öva på det svenska språket. Det finns personal som arbetar på öppna förskolor och som håller i aktiviteter som sker där, men du är också själv delaktig och har ansvar för ditt barn. Öppna förskolor finns i de flesta kommuner i Sverige och de är avgiftsfria.

En kvinnlig pedagog med sin barngrupp

Foto: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se

Obli­ga­to­risk grund­skola

Barn börjar i förskoleklass i sexårsåldern och går i skola till och med nionde klass. Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Svenska skolor följer en nationell läroplan, vilket betyder att alla barn får samma utbildning i hela landet. Utbildning från grundskola till och med universitetsnivå är i regel kostnadsfri.

I Sverige används inte skoluniform utan barn kan ha på sig vilka kläder de vill i skolan. Detta innefattar även religiösa klädesplagg som till exempel slöja eller andra religiösa symboler.

Relationen mellan lärare och elever är viktig och lärarens uppgift är att ge eleverna möjlighet till ett bra lärande. Läraren vägleder barn i skolan och följer dess utveckling. Lärare har rätt att säga till de barn som inte medverkar till en lugn miljö. En lärare får inte bestraffa barn, varken fysiskt eller psykiskt.

Vård och hälsa

Hälso- och sjuk­vård

Du har rätt att söka vård på en vårdcentral. På vårdcentralen arbetar läkare och sjuksköterskor som kan hjälpa dig direkt eller skicka remiss till en specialist om det behövs.

Det är viktigt att du talar med vårdpersonalen om vilka sjukdomar eller mediciner du har för att du ska kunna få rätt hjälp i rätt tid. Personal som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt, vilket betyder att de inte får dela information om ditt hälsotillstånd med någon annan utan ditt godkännande. Detta gäller även dina familjemedlemmar.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte kan svenska, och det kostar dig inget. Om du skadar dig eller blir allvarligt sjuk har du rätt att söka akutvård på närmaste sjukhus.

Inom den svenska sjukvården kan du träffa sjukvårdspersonal som är specialister på olika sjukdomar. Detta kan betyda i att du, när du söker vård, kan behöva boka flera olika tider hos olika läkare.

Diskriminering är inte tillåten inom den svenska vården. Alla som söker vård ska få vård.

Vården i Sverige är bra, men den är överbelastad. Detta betyder att det kan vara långa väntetider. Det finns en viss prioriteringsordning inom vården vilket innebär att den som är i störst behov av vård får hjälp först.

Ingång till vårdcentral.

Foto: Migrationsverket/Tomislav Stjepic

Psykisk hälsa

I Sverige anses den psykiska hälsan vara lika viktig som den fysiska hälsan. Det är därför viktigt att du har hälsosamma vanor i det dagliga livet för att främja båda den psykiska och fysiska hälsan. Exempel på sådana vanor är att få tillräckligt med sömn, äta bra och varierad kost samt motionera eller träna.

Det finns hjälp att få om du upplever att du har psykiska besvär som sömnsvårigheter, stress, ångest, panikattacker eller depression. Du kan ofta få stöd eller behandling på din vårdcentral. Det kan till exempel röra sig om rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk behandling. Vissa behandlingar finns även tillgängliga genom telefon eller dator. Du kan också få behandling med läkemedel. Ibland kan du få en remiss till en psykiatrisk mottagning av läkaren på vårdcentralen, men du kan också ta kontakt direkt med en psykiatrisk mottagning.

Adress, telefonnummer och öppettider till olika mottagningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En manlig läkare och hans patient.

Foto: Kristin Lidell/imagebank.sweden.se

Mödra­vård

Som gravid erbjuds du regelbundna besök på en barnmorskemottagning för att undersöka och följa upp din och fostrets utveckling. Det är viktigt att ta kontakt med en barnmorskemottagning om du är gravid, även om det är frivilligt. Det är kostnadsfritt att besöka en barnmorskemottagning.

Det brukar vara sex till tio besök under graviditeten. Besöken kan utökas vid behov, beroende på hur du mår och hur fostret utvecklas. Alla gravida kvinnor erbjuds en ultraljudsundersökning under graviditeten. När det är dags att föda har du rätt att själv välja på vilket sjukhus förlossningen ska genomföras.

Ultraljudsundersökning genom mödravård.

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Apotek och medicin

Det är apoteken som administrerar och säljer receptbelagda mediciner i Sverige. För att kunna köpa och hämta ut vissa mediciner behöver du recept som oftast är utskrivet av en läkare. För vissa läkemedel kan sjuksköterska eller barnmorska skriva ut recept.

På apoteken kan du även köpa receptfri medicin. Apotekspersonalen är utbildade och vana att ge råd om mediciner, men det är läkare som är ansvariga för själva behandlingen av sjukdomar.

Apoteksingång.

Foto: Migrationsverket/Björn Bjarnesjö

Tand­vård

En stor del av tandvården i Sverige är förebyggande. Det innebär att man besöker tandläkarmottagningen regelbundet för undersökning och uppföljning av sin munhälsa.

Barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år och de kallas till regelbundna besök hos tandläkarmottagningen. Vuxna måste boka tid och betala för tandvården. Vuxna som inte har råd att betala för tandvård kan i vissa fall söka ersättning hos Försäkringskassan, så kallat tandvårdsstöd.

Soci­al­tjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa och ge stöd till barn, ungdomar, familjer och äldre personer. Exempelvis erbjuder de familjerådgivning och familjesamtal om du behöver det. Socialtjänsten ger även stöd om du själv eller någon i din familj har ett missbruk. De kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer och bistå med tillfälligt skyddat boende. Hos socialtjänsten kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte kan försörja dig.

Polis, rädd­nings­tjänst och ambu­lans

Det finns olika statliga myndigheter som är ansvariga för tryggheten och säkerheten för invånarna. Polis, räddningstjänst och ambulansens personal är utbildade och de har till uppgift att hjälpa alla som bor i landet. Allmänheten har en stor tilltro till de här myndigheterna och deras personal. Ambulanserna i Sverige är välutrustade och tillgängliga för allmänheten.

Brandkår, polisbil och ambulans.

Brandkår, polisbil och ambulans.

Kontakt vid nödsi­tu­a­tioner

Vid akut nödsituation ska du ringa till 112. Det här numret ringer du bara om det är akut fara för liv, egendom eller miljön. Samtalet besvaras av en SOS-operatör som har till uppgift att ställa frågor för att kunna bedöma vilken sorts hjälp som behövs vid den specifika nödsituationen. Alla SOS-operatörer pratar svenska och engelska. Vid behov kan en tolk på ett annat språk kopplas in i samtalet.

112 – nödsi­tu­a­tioner

Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till exempel akuta sjukdomstillstånd och pågående brott eller bränder.

Ring endast 112 i nödsituationer. Om du har frågor som inte är brådskande, använd något av de telefonnummer som listas nedan.

1177 – råd om sjuk­vård och hälsa

Ring 1177 eller besök webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du behöver vård som inte är akut. Du får svar på frågor om sjukdomar och sjukvård.

114 14 – Polisen vid icke-akuta händelser

Frågor att fundera på

 • Det svenska folket har generellt en hög tilltro till de svenska myndigheterna och dess personal. Hur ser tilltron till myndigheter ut i ditt hemland?
 • Vet du vart du kan vända dig om du behöver information eller nyttja en offentlig tjänst?

Sidan senast uppdaterad: