Social och kulturell anpassning

På denna sida kan du läsa om och förbereda dig på vad det kommer att innebära för dig att komma till ett nytt land och en ny kultur.

Samman­fatt­ning

  • Det kan finnas sociala och kulturella skillnader mellan Sverige och ditt hemland. Det kan ta tid och kännas ansträngande för dig att anpassa dig till den svenska kulturen.
  • Var beredd på att uppleva kulturella skillnader.
  • Att anpassa sig till en annan kultur påverkar ofta en persons identitet. Detta är helt normalt.
  • Processen är inte över när du väl når Sverige. Att integrera sig i samhället är nästa steg.
  • Det är viktigt att uppmärksamma barns reaktioner vid vidarebosättning och att ge dem stöd.
  • Var beredd på förändringar i roller och ansvar inom familjen.

Kulturella skillnader och svensk kultur

Det finns ofta stora skillnader mellan olika kulturer. Det kan vara bra att du förbereder dig på nya normer och värderingar i Sverige som du inte är van vid.

Vad som definierar svensk kultur och det som är typiskt svenskt är svårt att säga. I alla delar av världen, i varje enskilt land, inom alla folkgrupper, finns kulturella värderingar som för många skapar en känsla av samhörighet men som inte gör det för alla. Tankar och idéer om vad som anses vara typiskt svenskt för en person behöver därför inte delas av andra svenskar.

Typiskt svenskt?

Många kanske associerar Sverige med fotbollsspelaren Zlatan eller kanske med möbelvaruhuset Ikea. Vissa saker kan sägas vara utmärkande för Sverige och svenskarna. Till exempel finns det hos de flesta en stark tilltro till staten och dess myndigheter. Människor litar i relativt hög utsträckning på myndighetsbeslut, rättsväsendet och på tjänstepersoner, och korruptionen är låg. Många svenskar har en stark känsla för naturen och många som besöker Sverige tycker att det är rent här. Människor från andra länder uppfattar ibland svenskar som reserverade och svåra att få kontakt med.

Att bli en del av det svenska samhället

Att flytta till ett annat land är en stor händelse som kan ge många tankar och känslor och även upplevas stressfyllt. Allt detta är normalt. Det tar tid och kräver energi, motivation och beslutsamhet att bli en del av ett nytt samhälle.

Ofta känns allt bra till en början, i det nya land du har flyttat till, med nya möjligheter. Men efter en tid kan det kännas svårare med bland annat språket, kulturen och hemlängtan. För det mesta ändras det successivt när du träffar vänner, kommer in i samhället mer och mer och vartefter du lär dig språket.

Det är viktigt att komma ihåg att alla upplever anpassningen till det svenska samhället på olika sätt och att anpassningen kan ta olika lång tid. Det är vanligt att känna stress. Då är det viktigt att du försöker ta hand om dig själv, eftersom stress under långa perioder inte är bra för din hälsa.

Läs mer om hur du tar hand om din psykiska hälsa och vilken hjälp det går att få om du mår dåligt

Iden­titet

Din identitet är dina tankar om dig själv och om vem du är som person. Identiteten skapas både av dig själv och av det som händer runtomkring dig. Vissa delar av din identitet kan ändras under vidarebosättningsprocessen. Ibland kan förändringar vara svåra att hantera och det är bra att vara förberedd. Detta är helt normalt och kan inträffa när du möter nya sociala strukturer, traditioner, värderingar, färdigheter, yrken och hobbyer.

I Sverige kan rollerna och ansvaret i en familj eller relation förändras. Till exempel förväntas både män och kvinnor arbeta och hjälpa till med hushållet och barnen.

Eftersom även kvinnor förväntas arbeta eller studera behöver båda föräldrarna hjälpa varandra med barnuppfostran, matlagning, städning, ärenden och shopping. Det är vanligt att båda partners bidrar till hushållets ekonomi, delar på kostnader och har egna bankkort.

Alla människor oavsett kön och ålder har samma rättigheter i Sverige och respekteras lika. Kvinnor har en aktiv roll i Sverige, både i samhället och på arbetsplatsen. Kvinnor kan ha både en arbetskarriär och en familj. De kan också inneha höga positioner och vara politiska ledare. I Sverige är det normalt och vanligt att vara ensamstående förälder. Även om föräldrarna har separerat och inte längre lever tillsammans är de ofta vänner och samarbetar kring sina barn.

Effekter av vida­re­bo­sätt­ning på barn

Barn har oftast enklare att anpassa sig till nya situationer och det gäller också integrationen i det svenska samhället. De lär sig ofta språket snabbare och kan få vänner i skolan eller på förskola. Men barn kan också känna stress.

Det är viktigt att vårdnadshavare uppmärksammar sina barns reaktioner och känslor och pratar med dem om deras upplevelser.

Även om barn kan lära sig språket snabbare bör de inte tolka för sina föräldrar när de har kontakt med myndigheter, sjukvård eller skola. Det bör finnas en professionell tolk närvarande i dessa situationer, och du kan begära en tolk om du behöver en.

Att leva med flera kulturer

Vuxna har en mer etablerad identitet, medan unga fortfarande formar sin. Detta kan ibland vara en källa till konflikter i familjer.

Det är viktigt för vårdnadshavare att respektera unga människors upplevelser. Det är också okej och naturligt för unga att anamma den svenska kulturen och svenska värderingar. Det är ändå möjligt att fortfarande fira sina traditioner med de unga.

När unga snabbare anpassas till den svenska kulturen kan det uppstå konflikter mellan dem och deras vårdnadshavare. Det är alltid viktigt att prata med ditt barn och försöka lösa de problem som uppstår mellan er. Det finns hjälp att få via din kommun eller via Socialtjänsten om du upplever att du behöver hjälp med hur du pratar med ditt barn.

Frågor att fundera på

  • Vilka förändringar tror du att du behöver göra för anpassa dig till livet i Sverige?
  • Hur skulle du göra för att ta hand om ditt välbefinnande och hantera stress?
  • Hur ser samhället ut i ditt hemland? Är det individualistiskt, som i Sverige, eller mer gemenskapsorienterat?

Sidan senast uppdaterad: