Rättig­heter och skyl­dig­heter för alla i Sverige

På denna sida kan du läsa om de rättigheter du har som svensk invånare, och därmed även vilka skyldigheter du har mot andra.

Samman­fatt­ning

 • Sverige är ett demokratiskt land med låg korruption där alla människor är lika inför lagen.
 • Sverige är en sekulär stat, vilket betyder att lagstiftning och politiska beslut är avskilda från religion.
 • I Sverige är alla människor lika värda och har samma rättigheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller funktionsnedsättning. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp, utan påverkan från samhället eller andra människor, inklusive den egna familjen.
 • Det är viktigt att respektera dessa rättigheter. I Sverige är det straffbart att till exempel utöva våld mot kvinnor eller diskriminera någon på grund av sexuell läggning.
 • I Sverige är alla under 18 år barn enligt lag. Det finns flera lagar som är till för att skydda barn och garantera dem en trygg uppväxt fri från till exempel våld, barnarbete och tvångsgifte. Att kränka barns rättigheter kan vara straffbart eller exempelvis innebära att barnet blir omhändertaget.
 • Om du upplever att det är svårt att vara vårdnadshavare kan du få hjälp och stöd från samhället på till exempel en vårdcentral, i skolan och hos socialtjänsten. Socialtjänsten i Sverige finns till för att stötta vårdnadshavare och barn så att familjen kan hålla ihop och må bra.

Det är genom lagen som du garanteras vissa fri- och rättigheter i Sverige, men med dessa kommer även skyldigheter som du som är bosatt i Sverige ska förhålla dig till och följa. Du ska också respektera andras rättigheter och du förväntas bidra till samhället.

Rätts­sä­kerhet

Du som svensk invånare, oavsett nationalitet, kultur, status i samhället eller religion, ska följa svensk lagstiftning.

I Sverige är den som är misstänkt för ett brott betraktad som oskyldig tills motsatsen har bevisats.

Personer som bryter mot lagen kan åtalas och dömas till straff enligt gällande lagstiftning. Straffet för brottsliga handlingar kan vara böter, betala skadestånd eller fängelsestraff.

Det går inte att betala mutor för att undkomma eller få ett lägre straff. Att försöka muta en tjänsteman är brottsligt i Sverige. Sverige har en låg korruptionsnivå, vilket också innebär att du inte kan betala mutor för att få ett arbete, ett betyg eller intyg eller snabbare och bättre hälsovård.

Respekt för mänskliga rättigheter

Det svenska samhället lägger stor vikt vid personlig frihet och jämlikhet. Därför har alla i Sverige samma rättigheter och ska behandlas jämlikt, oavsett kön, etnicitet, religiös uppfattning, sexuell tillhörighet eller funktionsnedsättning. Ingen ska utsättas för våld, behandlas illa, hotas eller tvingas till ett liv som den själv inte vill leva.

Reli­gi­ons­frihet

Alla i Sverige har rätt att välja och utöva den religion eller tro som de själva vill. Alla har rätt att inte tro på någon religion, att ändra sin religion eller att överge den. Att själv få välja vilken religion eller tro du vill ha är en mänsklig rättighet. Det finns lagar som skyddar rätten att ha vilken religion eller tro du vill.

Jämställdhet mellan könen

Jämställdhet handlar om att kvinnor, män och personer med annat kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla oavsett kön har till exempel samma rätt att gå i skolan och behöver ta lika mycket ansvar för hem och barn.

Rättig­heter för sexu­ella mino­ri­teter

I Sverige har varje person rätt att älska, träffa, bo med eller gifta sig med vem den vill. Du har rätt att gifta dig med en person av samma kön som du eller med en person av ett annat kön. Det finns lagar som skyddar din rätt att älska vem du vill och det är olagligt att diskriminera någon på grund av personens sexuella läggning.

Prideflaggan och två män som kysser varandra

Pridefestivalen är ett stort evenemang i Sverige som hyllar allas rätt att älska vem man vill och vara den man är. Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Köns­ba­serat våld

Ingen får bli tvingad att vara på ett sätt som den själv inte vill. Ingen får bli påtvingad vissa könsnormer, skyldigheter eller begränsningar på grund av kön eller sexuell läggning. Att tvinga någon att leva på ett visst sätt eller begränsa någon på grund av personens kön eller sexuella läggning är ett brott i Sverige.

Sverige har kommit långt i sitt arbete med jämställdhet, men det finns mycket kvar att arbeta med. Könsbaserat våld drabbar kvinnor i mycket högre utsträckning än män. Det kan vara fysiskt, psykiskt, emotionellt, verbalt, socialt eller ekonomiskt, till exempel att hota eller att hindra någon från att ha kontakt med andra personer, eller att tvinga någon till sex mot sin vilja.

Tvångsäktenskap

I Sverige är det straffbart att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till tvångsäktenskap är brottsligt, liksom att lura någon att resa utomlands i syfte att hen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning betraktas som könsbaserat våld. Att utföra kvinnlig könsstympning är ett allvarligt brott i Sverige och även att påverka någon annan till att utföra det. Det är brottsligt att undanhålla information om planerad kvinnlig könsstympning. Om du får kännedom om att kvinnlig könsstympning planeras att utföras är du skyldig att meddela svenska myndigheter.

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för våld ska du anmäla det till polisen genom att ringa 114 14. Ring 112 om det är akut. Du kan också ta kontakt med polisstationen där du bor.

Hjälp som finns att få om du är utsatt för våld:

 • Din kommun ansvarar för att skydda de personer som utsätts för våld, exempelvis genom att erbjuda skyddat boende.
 • Socialtjänsten ska ge stöd och hjälp till de barn, och vuxna som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • I Sverige finns kvinnojourer som erbjuder stöd och skydd till kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Tjejjourer finns för yngre personer.
 • I många kommuner finns krismottagningar som hjälper personer som blir utsatta för våld eller hjälper män att sluta använda våld. Om du är utsatt för hot och våld kan du ringa till Kvinnofridslinjen som alltid är öppen. Det är gratis att ringa och du behöver inte tala om vad du heter när du ringer. Telefonnumret är 020-50 50 50.

Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barns rättig­heter

Enligt svensk lag betraktas alla personer under 18 år som barn. Barn i Sverige har rätt till utbildning, hälsa, säkerhet och god uppfostran. Barn har rätt att uttrycka sina tankar, känslor och funderingar. Deras åsikter är viktiga i frågor som påverkar dem, även om barnets vårdnadshavare har ansvaret för att besluta vad som är bäst för barnet.

I Sverige är det förbjudet att slå eller fysiskt bestraffa barn. Det och mycket annat kan du läsa om i Barnkonventionen, som är svensk lag.

Läs om barns rättigheter på Barnombudsmannens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om Barnkonventionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Affisch om Barnkonventionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket erbjuder även information som är riktad speciellt till barn. Läs gärna själv eller tillsammans med ditt barn om hur livet för barn ser ut i Sverige.

Soci­al­tjäns­tens roll

Om din och ditt barns relation är dålig eller om du är orolig över ditt barns beteende, kan du kontakta socialtjänsten i din kommun, ditt barns förskola eller skola eller sjukvården.

Socialtjänsten arbetar tillsammans med familjen för att vara ett stöd åt familjen och deras välbefinnande. Ibland behöver socialtjänsten ingripa och omhänderta barn som far illa, men socialtjänsten kommer inte omedelbart att omhänderta dina barn om familjen upplever problem eller är i behov av stöd.

Att skilja ett barn från sina föräldrar görs endast i undantagsfall, eftersom det kan bli en mycket svår upplevelse för barnet. Det sker när det är mer skadligt för barnet att vara kvar hos sina föräldrar än att separeras från dem, exempelvis om barnet utsätts för allvarlig försummelse eller våld.

Socialtjänsten finns i varje kommun. De arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa den som behöver hjälp men som inte kan få hjälp av någon annan.

Läs mer om Socialtjänstens uppdrag:

Frågor och svar om omhändertagande av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnäk­ten­skap

Äktenskap där en eller båda personerna är under 18 år är brottsligt i Sverige och juridiskt ogiltigt även om det har varit giltigt i det land där äktenskapet ingåtts. All sexuell interaktion med barn under 15 års ålder är brottslig och den som utför handlingen kan dömas för sexualbrott. Även efter 15 års ålder har varje person rätt att själv välja om den vill delta i sexuella aktiviteter och med vem. Det gäller även personer som befinner sig i en relation med varandra, är gifta eller sambo.

Frågor att fundera på

 • Vi behöver respektera lagarna och värderingarna i landet där vi befinner oss. Känner du att du behöver mer information om hur det fungerar i Sverige för att få bättre förståelse?

Sidan senast uppdaterad: