Logotyp för AMIF

ARLO II: ambu­le­rande åter­vän­dan­de­–sambandsmän

Projekt ARLO II leds av Polismyndigheten. Projektet påbörjades i januari 2023 och pågår under tre år. Projektet placerar ut så kallade ambulerande återvändandesambandsmän i tredjeland (länder utanför EU/EES-området) för att förbättra samarbetet med myndigheter i landet. Målet är att möjliggöra ett mer effektivt och humant återvändande till länder där Sverige har svårigheter att verkställa av- och utvisningsbeslut. Verkställighet av beslut om utvisning på grund av brott är särskilt prioritet hos ARLO II.

Projektledare och projektkoordinator för ARLOII

Projektledare och projektkoordinator för ARLOII på mötet i Bryssel där en presentation hölls om projektet för EU-rådets Working Party on Integration, Migration and Expulsion (IMEX).

Projekt ARLO II är en fort­sätt­ning på det tidi­gare AMIF-projektet ARLO

Det tidigare arbetet visade att metoden med att placera ambulerande sambandsmän under kortare perioder i tredjeländer är framgångsrik. Det går att upprätta kontakter i landet för att utveckla samarbetet och därmed effektivisera återvändandearbetet trots den korta tid vi vistas i landet. Placeringar pågår under tre veckor till tre månader och baseras alltid på Polismyndighetens behov. I projektet kan vi vara flexibla och placera sambandsmännen med kort varsel berättar projektledaren för ARLO II Svetlana Ripler.

Vad är en återvändandesambandsman och vilka arbetsuppgifter har hen?

–Arbetet består av flera delar. Sambandsmännen ska hjälpa till att lösa svåra individärenden och bidra till att underlätta dialogen med mottagarlandet. Hen behöver hitta ett hållbart samarbete med mottagarlandet och förbereda det som krävs inför återvändarens ankomst, exempelvis lösa praktiska problem som kan uppstå. Sambandsmannen presenterar aktuella ärenden till ansvariga myndigheter i mottagarlandet och för dialog om vikten av att hjälpa med fastställelse av identitet och att ta emot sina medborgare. En persons identitet och medborgarskap ska vara fastställd när individen återvänder, men i de fall det kan göras först på plats i mottagarlandet genomförs en intervju och kontroll direkt vid ankomst. Men framför allt ska sambandsmännen säkerställa att återvändandet sker på ett humant och rättssäkert sätt, berättar Svetlana Ripler.

En av projektets sambandsmän i möte med nationell polis i Guinea Conakry.

En av projektets sambandsmän i möte med nationell polis i Guinea Conakry.

Hur kan arbetet med ett enskilt ärende se ut?

ARLO II projektet fick in ett ärende i januari 2023 gällande en återvändare med utvisningsbeslut och som sade sig komma från Liberia. Personen saknade resehandlingar och ville inte låta sig intervjuas av den liberianska ambassaden för att identifieras och kunna få en resehandling. Projektet beslutade sig då för att placera en sambandsman i Liberia under två veckor för att försöka hitta en lösning i ärendet. Efter sambandsmannens kontakt med liberianska myndigheter godkände de att återvändaren kunde resa in i landet och bli intervjuad efter ankomst till Liberia. Resa ordnades under tiden sambandsmannen var kvar i Liberia. När intervjun genomfördes av liberianska myndigheter framkom det att återvändaren i själva verket kom från grannlandet Sierra Leone. Hen lämnade kontaktuppgifter till sin familj i hemlandet och vädjade om att få återvända dit vilket de liberianska myndigheterna kunde hjälpa honom med.

Sedan projektstart har de ambulerande sambandsmännen arbetat i Nigeria, Kenya, Somalia, Ghana, Kuwait, Saudiarabien, Liberia, Sierra Leone, Mali, Egypten och Guinea-Conakry. Sambandsmännen ska med kort varsel kunna resa dit behovet finns för att lösa specifika problem direkt på plats. Sverige är unikt i Europa med att arbeta på det här sättet.

Två av projektets sambandsmän möter Operation Manager of Land Border Security i Kuwait City.

Två av projektets sambandsmän möter Operation Manager of Land Border Security i Kuwait City.

Vad gör projektet utöver återvändandesambandsmännens arbete?

Parallellt med placeringarna i tredje land bjuder ARLO II in delegationer från myndigheter i olika länder men även dess ambassader i Europa. Projektet har också möjlighet att genomföra delegationsbesök utomlands. Projektet både besöker och tar emot besök för att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra aktörer vad gäller återvändande.

Projektets arbetsmetoder väcker intresse.

–Flera europeiska länder har kontaktat oss och vill veta mer. Vi har bland annat besökt Norge som kommer starta eget projekt med ambulerande sambandsmän. Vi har berättat om vårt arbete i Bryssel och även haft besök av en delegation från Nederländerna som också kommer att börja arbeta med metoden, avslutar Svetlana Ripler.

Delegation från Liberia Immigration Service besöker Lokalpolisområde Arlanda.

Delegation från Liberia Immigration Service besöker Lokalpolisområde Arlanda.

Fakta om Polismyndighetens arbete med återvändande:

  • Polismyndigheten har i uppdrag att verkställa beslut om avvisning och utvisning där tvång anses nödvändigt för att en person ska återvända.
  • Polismyndigheten hanterar ärenden som överlämnats från Migrationsverket, allmän domstol och polisens egna avvisningsbeslut.
  • Statistik kring återvändande visar att en halv miljon tredjelandsmedborgare årligen fick ett beslut om att återvända till sitt hemland under åren 2008 – 2019. Av dem återvände cirka en tredjedel, en av fem återvände till ett land utanför Europa (Delegationen för migrationsstudier, 2022).
  • Libanon, Irak, Somalia och Iran är de mottagarländer som Sverige har svårast att återsända personer till, en orsak är att länderna enbart tar emot personer som återvänder frivilligt (Delmi-podden, 1 juni 2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: