Logotyp för AMIF

Vi vill få ett så bra återvändande som möjligt

Camilla Stubbe arbetar vid Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) och leder projekt Human, ändamålsenlig och säker återvändarverksamhet. Här berättar hon var Kriminalvårdens återvändandeverksamhet befinner sig idag och vad myndigheten vill åstadkomma genom att driva projektet.

Bild på ett pass

Berätta om syftet med projektet!

Projektet startade i januari 2024 och är fortfarande i uppstartsfas. Syftet är att höja Kriminalvårdens interna kompetens kring återvändandeområdet. Personal som arbetar med återvändande ska lära sig mer om det juridiska ramverket, internationella perspektiv, hur man tar hänsyn till barn- och genusperspektiven och utsatta gruppers behov.

Projektet ska också skapa en bättre förståelse för den kulturella och sociala innebörden av återvändande.

  • Med en bättre förståelse för hur personer som ska lämna Sverige upplever återvändandet kan kommunikationen underlättas och missförstånd undvikas. Det är positivt för båda parter att våra medarbetare har en bättre kulturell förståelse om vad ett återvändande innebär för en individ.

–Alla som arbetar på Kriminalvården med återvändandeverksamhet ska få en ökad förståelse och kunskap som de kan använda i sitt dagliga arbete. Personalen ska ha rätt förutsättningar att ge de klienter man möter ett så bra återvändande som möjlig, säger Camilla Stubbe.

Projektet ska bland annat ta fram en ny utbildning där personalen får öva i en realistisk miljö. Övningarna ska göras i lokaler med en flygplanskropp, bostadsmoduler och en säkerhetskontroll. Syftet är att personalen ska känna sig tryggare och lära sig hur de kan situationsanpassa både sitt agerande och bemötande utifrån vem de möter. Något som gynnar särskilt barn och andra utsatta grupper.

Hur anpassar ni era metoder när ni möter barn eller andra särskilt utsatta grupper som ska återvända?

  • NTE bygger upp ett nätverk med aktörer som kan bistå med sin expertis i området, exempelvis Röda Korset. Vi kommer även använda oss av Frontex (den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) riktlinjer vid återvändande där barn är involverade. NTE har också tagit del av material från norsk polis om riktlinjer kring hur man möter barn vid ett återvändande. Viktigt att komma ihåg är ju att vårt arbete regleras av Barnkonventionen som är inkorporerad i svensk lag.

–Sammanfattningsvis ger projektet möjligheter att både ta fram förbättrade arbetsmetoder och att öva på dem under kontrollerade former innan de används praktiskt vid återresor och i mötet med klienter. Vi vill att personalen ska känna att de har en bra grund att stå på och att det leder till konkreta förbättringar i våra arbetssätt, avslutar Camilla Stubbe.

Om Kriminalvården och Kriminalvårdens nationella transportenhet:

  • Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter och har ansvar för häkten, fängelser och frivård. Uppdraget är att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott.
  • Kriminalvården ansvarar för att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, och utför även transporter för Polismyndigheten och Migrationsverkets räkning. Projekt Human, ändamålsenlig och säker återvändarverksamhet hör hemma bland dessa transporter.
  • Kriminalvården har i uppgift att utföra av Polismyndigheten överlämnade transporter. En betydande andel av dessa transporter är verkställande av beslut om avvisning eller utvisning enligt Utlänningslagen.
  • År 2023 utförde myndigheten 2 392 av- och utvisningar, varav 489 var kvinnor och 1 903 män.

Sidan senast uppdaterad: