Logotyp för AMIF

Insatser för stärkt stöd vid avslag och återvändande

Projekt AMIRA II (Assisting Migrants in Return and Asylum) drivs av Röda Korset. De har under många år arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande.

Hjälpen ska lindra och förhindra mänsk­ligt lidande

Målet är att stärka individer att fatta egna beslut om sin framtid, samt att den som återvänder ska få ett så bra stöd som möjligt, både före och efter ett återvändande.

–Röda Korsets arbete har genomfört flera EU-projekt för att återvändandeprocessen ska vara så human, värdig och hållbar som möjligt för den enskilda berättar Mikaela Hagan, projektledare för AMIRA II.

Genom Röda Korsets pågående AMIF-finansierade projekt stärks stödet ytterligare. Det tvååriga projektet startade i februari 2023 och erbjuder nya typer av insatser till individer som fått ett avslagsbeslut.

–Förutom att erbjuda den enskilda stöd arbetar vi brett med att stärka kunskapen och kapaciteten hos aktörer som möter målgruppen. Vi utbildar civilsamhällesorganisationer och myndigheter i Sverige och i andra länder om vilka behov personer som återvänt kan ha och vad som är bra arbetssätt och bemötande för att möta de behoven. Vi utgår både ifrån studier där vi intervjuat personer som återvänt och Röda Korsets långa erfarenhet på området. Vi samordnar ett nätverk inom civilsamhället för aktörer som ger stöd vid avslag och återvändande, för dialog med myndigheter samt arbetar med påverkansarbete för att förbättra situationen för återvändare, fortsätter Mikaela Hagan.

Svenska Röda Korset på besök hos Irakiska Röda Halvmånen

Svenska Röda Korset på besök hos Irakiska Röda Halvmånen i Bagdad 2023. Medarbetare från Irakiska Röda Halvmånen samt Mikaela Hagan, projektledare för AMIRA II. Fotograf: Josefin Zeolla

Samverkan med Irakiska Röda Halvmånen

Tillsammans med Irakiska Röda Halvmånen ger AMIRA II individbaserat stöd vid ett återvändande till Irak. Fokus läggs på särskilt utsatta individer. Insatserna kan innebära psykosocialt stöd och rådgivning, humanitärt eller materiellt stöd, hjälp att få tillgång till sjukvård och behandling, utbildning, eller att starta företag.

Varför arbetar ni specifikt med Irak?

–Återvändare till Irak har stora och komplexa behov av stöd. Svenska Röda Korset har under första delen av projektet haft en landrepresentant i Irak, vilket har möjliggjort att vi kan arbeta långsiktigt med att utveckla kunskap, kapacitet och samverkan med Irakiska Röda Halvmånen. Systerorganisationerna samarbetar kring enskilda ärenden och med informationsutbyte och kapacitetstärkande insatser. Man samarbetar också kring praktiskt, materiellt och psykosocialt återintegreringsstöd. Vi ska också följa upp återvändande individer och familjer över tid för att se hur det går för dem, säger Mikaela Hagan.

Insatser i samverkan med Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Projektet utvecklar även insatser till föräldrar i samverkan med Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC), lokaliserat i Skellefteå. Bland annat har fyra föräldragruppsträffar genomförts under hösten 2023. Gensvaret har varit mycket positivt och det finns planer på att implementera föräldragruppen i den ordinarie verksamheten på RKC.

Projektet har också genomfört en tvådagarsworkshop med information och diskussion kring asyl- och återvändandeprocessen och information för föräldrar kring frågor som rör barnets rättigheter och delaktighet. Workshopen genomfördes för första gången i januari 2024. Under den första dagen deltog elva personer som också fick individuell juridisk rådgivning kopplat till sin egen process. Den andra dagen diskuterade en föräldragrupp återvändandet ur ett barnperspektiv. Konceptet ska erbjudas på fler orter och utvecklas vidare under kommande år.

Josefin Zeolla och Mikaela Hagan från Svenska Röda Korset

Medarbetare från Irakiska Röda Halvmånen tillsammans med Josefin Zeolla och Mikaela Hagan från Svenska Röda Korset Fotograf: Karina Lapteva

Vill du veta mer om AMIRA II och Röda Korsets arbete med stöd vid avslag och återvändande?

På Röda Korsets hemsida finns mer information om projektet samt rapporter och material som vänder sig till dig som möter personer med avslag på sin asylansökan: Stöd vid avslag och återvändande (rodakorset.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AMIRA II arbetar även med att sprida kunskap om barns behov och rättigheter i återvändandeprocessen. Projektet utgår ifrån ett material som bygger på intervjuer med barn som genomfördes i det första AMIRA-projektet. Läs ”Efter avslag - barns upplevelser och tankar om återvändande” här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du fått ett avslag på din asylansökan och behöver stöd? Vänd dig till returnsupport@redcross.se

Kontaktperson och projektledare för AMIRA II: Mikaela Hagan, mikaela.hagan@redcross.se

Fakta om Röda Korset, AMIRA II (Assisting Migrants in Return and Asylum):

  • AMIRA II erbjuder den som fått avslag på sin asylansökan juridisk och socialrättslig rådgivning, information om återvändandeprocessen och om vilket stöd myndigheter och andra kan ge vid ett återvändande. Projektet fungerar som en neutral samtalspart i en diskussion om vilka alternativ som finns efter ett avslag.
  • Projektet hjälper också till i kontakter med myndigheter i Sverige och med stödaktörer i landet dit en individ ska återvända.

Sidan senast uppdaterad: