Logotyp för AMIF

Åter­vän­dande som inter­na­tio­nell migra­tions–po­litik: samord­ning inom och över natio­nella gränser

Sedan drygt ett år tillbaka driver Delmi ett återvändandeprojekt finansierat av AMIF. Projektet utforskar hur diplomatiska verktyg samt internationellt och nationellt samarbete kan främja ett effektivt, humant och hållbart återvändande för asylsökande som fått ett av– eller utvisningsbeslut och som därmed ska lämna Sverige.

OECD möte i Maroco

OECD möte i Marocko Foto: Delmi

Åter­vän­dande som inter­na­tio­nell migra­tions­po­litik

I projektet Återvändande som internationell migrationspolitik studeras hur återvändandepolitiken implementeras och efterlevs i och utanför Sverige. Projektet tar fram ny kunskap och stärker samverkan mellan aktörer som arbetar inom återvändandeområdet. Genom att fokusera på diplomatiska verktyg och internationellt samarbete ska projektet identifiera problem och utmaningar kopplat till återvändande.

–Forskningen inom fältet och några av projektet preliminära resultat pekar på utmaningar både kring logistik och i att öka viljan hos ursprungsländerna att ta emot sina egna medborgare. Även koordineringen mellan olika myndigheter inom ett och samma land är ofta ett problem, och vad gäller samverkan med ursprungsländerna upplever många informanter att kommunikationen är bristfällig, berättar projektledare Henrik Malm Lindberg.

Målet är att öka kapaciteten hos svenska och internationella aktörer och bidra till ett ökat frivilligt återvändande.

Hur långt har arbetet kommit i de tre delprojekt som utgör projektet?

Delprojekt 1 undersöker utlandsmyndigheternas (svenska ambassader, konsulat, delegationer och representationer placerade utomlands) roll och funktion i återvändandearbetet. Arbetet är i en intensiv slutfas med sammanställning av rapport och vetenskaplig granskning innan resultaten ska presenteras under hösten 2024.

Delprojekt 2 fokuserar på att studera och jämföra implementering av återvändande i olika nordiska länder, samt befintliga samarbeten inom Norden. I delprojektet pågår materialinsamling följt av bearbetning av material samt skrivande under hösten. Resultaten av delprojekt 2 beräknas vara klara i början av 2025.

Delprojekt 3 ser över EU:s roll i återvändandeprocessen. Delprojektet är i en uppstartsfas och ska redovisas under 2025.

Vad görs i projektet utöver att bedriva forskning?

  • Projektet arbetar med utåtriktade aktiviteter såsom seminarier där vi presenterar vår forskning, podd-avsnitt och genom att samla olika aktörer för dialog och utbyte kring återvändande. Projektet har deltagit konferenser och workshops i Marocko, Bryssel och vid Göteborgs universitet. Aktiviteterna ger möjlighet att berätta om projektet, vilka frågor vi ställer och våra preliminära resultat, och att få värdefull feedback från intressenter som kan sitta på viktig kunskap.
  • Återvändande, som internationell migrationspolitik pågår till slutet av 2025. Vi ser fram emot att få summera och sprida de intressanta slutsatser som väntas inom projektet och att verka för att de kommer till användning, avslutar Henrik Malm Lindberg.

Vill du veta mer om återvändande och om Delmis pågående projekt?

Två av sex planerade avsnitt om återvändande till Delmi-podden har hittills tagits fram inom projektet:

Projektet på Delmis hemsida:

Återvändande som internationell migrationspolitik - Delmi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Delmi:

  • Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté under Regeringskansliet som sedan 2013 bedriver forskning och bidrar till att sprida kunskap om migrationspolitiska frågor.
  • Delmi är en länk mellan forskning, politik och praktik och gör forskningsbaserad kunskap tillgänglig för beslutsfattare och en intresserad allmänhet.
  • Delmi har publicerat ett långt över 100 publikationer såsom rapporter, kunskapsöversikter, avhandlingsnytt och policy briefs inom migrations- och integrationsområdet som alla finns tillgängliga på kommitténs hemsida.

Sidan senast uppdaterad: