Logotyp för AMIF

Utlysning - för åtgärder riktade till utsatta grupper

Utlysning för projekt inom specifikt mål 1- Asylområdet; och specifikt mål 3- Återvändande för åtgärder riktade till utsatta grupper, samt inom specifikt mål 2- Laglig migration och integration för projekt i utsatta områden. Utlysningarna berättigar till 90% finansiering från AMIF. Utlysningen är öppen mellan 2024-09-03 och 2024-10-16.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) i Sverige ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Syftet med utlysningen är att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

Förut­sätt­ningar vid utlys­ningen

Förutsättningar vid utlysningen


Tillgängligt stöd

Det finns cirka 30 miljoner kronor att söka insatser för. Förvaltande myndighet förbehåller sig rätten att justera beloppet med anledning av finansiella förutsättningar.

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40 % schablon för att täcka resterande kostnader.

Finansieringsgrad från AMIF

Insatser kan finansieras till 90% av projektets budgeterade kostnader.

Öppnar

3 september 2024

Stänger

16 oktober 2024

Projektstart

1 januari –1 april 2025, startdatumet ska sättas till den första dagen (datum) i aktuell månad.

Projektlängd

Max 36 månader

 

Vem kan söka?

Inom mål 1 (asylområdet) och mål 3 (återvändandeområdet) kan alla juridiska personer söka om medel för projekt.

Inom mål 2 (integrationsområdet) kan endast lokala och regionala myndigheter och civilsamhällesorganisationer söka medel för projekt.

EU:s statsstödsregler begränsar möjligheten att bevilja medel till stödmottagare och projektpartner som bedriver ekonomisk verksamhet, dvs. tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Stödmottagare och projektpartner som bedriver ekonomisk verksamhet kan således vara hindrade från att beviljas AMIF-stöd.

Vilken typ av projekt söker vi i denna utlys­ning?

I denna utlysning söker vi projekt antingen inom

 • Specifikt mål 1 – Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), inbegripet dess externa dimension;

Projektet ska arbeta med målgruppen utsatta personer, definierade enligt mottagandedirektivet, eller asylsökanden med särskilda behov av förfarandegarantier enligt asylprocedurdirektivet. Exempel på utsatta personer är minderåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre (över 60 år), gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer som lider av allvarliga sjukdomar, personer med psykiska störningar, samt personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, t.ex. kvinnlig könsstympning.

Projektet kan exempelvis:

 • erbjuda specialiserade tjänster, anpassade till asylsökanden med särskilda förfarandebehov och utsatta personer;
 • utveckla hälsokommunikation för asylsökande med särskilda förfarandebehov och utsatta personer (inbegripet för barn);
 • erbjuda stöd och behandling av psykisk ohälsa för asylsökanden med särskilda förfarandebehov och utsatta personer;
 • ge psykosocialt stöd till asylsökanden med särskilda förfarandebehov och utsatta personer;
 • ta fram förbättrad information och stöd till barn och andra utsatta grupper;
 • tillhandahålla rehabiliteringsinsatser för asylsökanden med särskilda förfarandebehov och utsatta personer.

eller inom;

 • Specifikt mål 3 - Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.

Projektet ska arbeta med en målgrupp som går i linje med återvändandedirektivets definition på utsatta personer. Exempel på utsatta personer inom detta mål är minderåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre (över 60 år), gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Projektet kan exempelvis:

 • erbjuda åtgärder för att stödja individuella förutsättningar för ett hållbart och humant återvändande för utsatta personer;
 • förberedelser inför återvändande för utsatta personer;
 • utveckla nya arbetssätt, metoder och system anpassade för utsatta personer;
 • erbjuda stöd och kompetensutveckling till personal i återvändandefrågorna gällande utsatta personer.

eller inom;

 • Specifikt mål 2 - Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare;

Projektet ska genomföra integrationsåtgärder i Utsatta områden | Polismyndigheten (polisen.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utsatta områden avser de områden som av polisen klassificeras som utsatt område; riskområde; eller särskilt utsatt område[1].

 • integrationsåtgärder som främjar social och ekonomisk delaktighet för tredjelandsmedborgare i utsatta områden;
 • introduktion till, deltagande i och utbyten med värdsamhället för tredjelandsmedborgare i utsatta områden;
 • sociala åtgärder för tredjelandsmedborgare i utsatta områden som underlättar familjeliv och integration som en del av barnets utveckling och integration i samhället.

Projekt ska bidra till något eller några av de övergripande resultat som beskrivs inom specifikt mål 1, specifikt mål 2 eller specifikt mål 3 i Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027. För att komma till programmet, använd följande länk: Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster..En eller flera programindikatorer ska användas för att mäta projektets resultat under projekttiden. Sökande ska välja programindikatorer inom det specifika målet som bäst mäter projektets resultat.För att läsa mer om indikatorer, använd följande länk: Att välja indikatorer i ansökan om stöd De grundläggande förutsättningarna består av ett antal krav på sökanden och ansökan. Samtliga grundläggande förutsättningar ska uppfyllas för att ansökan ska beviljas:
Utsatta områden | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Grund­läg­gande förut­sätt­ningar

De grundläggande förutsättningarna består av ett antal krav på sökanden och ansökan. Samtliga grundläggande förutsättningar ska uppfyllas för att ansökan ska beviljas:

Grundläggande förutsättningar:

 • Ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • Sökanden är en juridisk person
 • Obligatoriska frågor i ansökan är besvarade på ett ändamålsenligt sätt
 • Sökt stöd från AMIF är korrekt upptaget i budgeten
 • Det sökta stödet ska uppgå till 90% av projektets stödberättigande kostnader.
 • Budgeten är i balans för varje år under projektperioden när medfinansiering (offentlig kontant medfinansiering och/eller privat kontant medfinansiering) och sökt stöd från AMIF är inkluderat
 • Sökanden är inte på obestånd eller i konkurs
 • Ansökan är förenlig med det nationella programmet för AMIF
 • Ansökan är förenlig med aktuell utlysning
 • Sökanden har ekonomisk, administrativ och operativ kapacitet att genomföra projektet
 • Läs mer under rubriken ”Vem kan ansöka om stöd” på följande länk: Att ansöka om stöd - Migrationsverket
 •  Stödet från AMIF utgör inte dubbelfinansiering. Så kallad dubbelfinansiering är inte tillåten. Det betyder att projekt inte kan få ersättning från EU:s budget för samma utgifter mer än en gång.
 • Stödet från AMIF utgör inte otillåtet statsstöd. EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Läs mer under rubriken ”Statsstöd” på följande länk: Att ansöka om stöd - Migrationsverket

Obli­ga­to­riska bilagor har lämnats in och kan godkännas

Bilagor att bifoga ansökan:

 • Underlag som visar vem som är behörig att företräda sökanden
 • Budgetmall
 • Schablon för lönekostnadspåslag
 • Uppgifter om ekonomisk verksamhet för varje organisation som ska ta del av stödet (gäller ej offentliga organ)
 • Medfinansieringsintyg, om sökande har medfinansiärer eller projektpartners
 • Årsredovisning eller förenklat bokslut för det senaste räkenskapsåret (gäller ej offentliga organ)
 • Signeringsunderlag undertecknat av behörig företrädare

Bedömning av urvalskriterier

Ansökan poängsätts utifrån urvalskriterierna nedan. Minimum och maximumpoäng anges i tabellen nedan. Förvaltande myndighet kommer att avslå ansökan om något av urvalskriterierna får 0 poäng. Ansökningar som inte uppnår 65 poäng kommer att avslås. Beslut om stöd från AMIF kommer därefter att fattas utifrån tillgängliga medel och ansökningarnas totala poäng.

Följande urvalskriterier används:

Granskning av projektidé


Behov, relevans och måluppfyllelse.

 • Det finns ett behov av att genomföra projektet. Projektets insatser och aktiviteter är relevanta för att uppfylla behovet och för att uppnå uppsatta mål. Projektets mål bidrar till måluppfyllelse inom Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

MIN

0

MAX 30

Projektets genomförbarhet

 • Det finns en koppling mellan mål, indikatorer och långsiktiga effekter samt ett tydligt samband mellan projektorganisation, aktivitetsplan och budget.
 • Projekt som ska arbeta direkt med målgruppen har tillgång till den aktuella målgruppen.

MIN
0

MAX 30

Kostnadseffektivitet

 • Projektets kostnader är rimliga och nödvändiga för projektets genomförande och måluppfyllelse.

MIN
0

MAX 30

Jämställdhet, icke-diskriminering och barnets bästa

 • Det framgår hur jämställdhet och icke-diskriminering beaktas i projektgenomförandet. Om projektet berör barn ska det även framgå hur barnets bästa beaktas.

MIN
0

MAX 10

Spridning

 • Det finns en beskrivning hur projektet kommer att arbeta med kommunikation och spridning av genomförande och resultat.

MIN
0

MAX 10

Summa av maxpoäng

110

Perso­nal­kost­nader

För att förenkla administrationen har Migrationsverket infört enhetskostnader för redovisning av projektpersonalens arbetade tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska. Lönebikostnader ersätts via schablon som bestäms per organisation och gäller under hela projekttiden. Ni kan läsa mer om hur stödberättigande kostnader för personal räknas ut här: Personalkostnader plus 40% schablon

Prak­tisk infor­ma­tion

Av webbplatsen EU-fonder - Migrationsverket framgår mer specifika krav som ställs på projektet vad gäller villkor för stödberättigande kostnader, verifieringskrav, ekonomiska uppgifter som ska sparas och rapporteras m.m.

Ansökningar inklusive bilagor tas emot och handläggs via e-tjänsten ”Min Ansökan”. För att komma direkt till ansökan, använd följande länk Min Ansökan (minansokan.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att alla uppgifter som krävs i systemet har fyllts i och ansökan skickats in ska signeringsunderlag skrivas under och skickas in via e-tjänsten ”Min Ansökan” eller skickas via mail till fonderna@migrationsverket.se .

Ansökningar som kommit in för sent kommer att avvisas. Förvaltande myndighet kan begära att ansökan kompletteras inför bedömning av grundläggande förutsättningar och urvalskriterier. Förvaltande myndighet kan även vid behov konsultera externa experter från en tillsatt expertgrupp som arbetar på olika offentliga organ och civilsamhällesorganisationer samt arbetsmarknadens parter inom fondens områden.

Välkommen med ansökan.

Sidan senast uppdaterad: