Färre anvisningar till kommunerna än beräknat

Migrationsverket kommer inte att nå upp till regeringens beslut om 3 300 anvisade nyanlända till kommunerna 2023. Det handlar dels om att personer som får uppehållstillstånd blivit färre än beräknat men även det försämrade säkerhetsläget.

Tidigare i år har Migrationsverket beräknat att antalet anvisade enligt 2023 års läns- och kommuntal kommer bli 3 300 personer. Nu är bedömningen att antalet anvisade nyanlända blir cirka 2 400, vilket är färre än tidigare beräknat.

Det förändrade antalet handlar dels om att antalet personer som får bosättningsgrundande uppehållstillstånd 2023 har visat sig bli färre än tidigare beräknat. Men en annan starkt bidragande orsak är det försämrade säkerhetsläget som har påverkat Migrationsverkets arbete med vidarebosättning.

Planeringen för höstens uttagningar av kvotflyktingar försenades och en majoritet av de vidarebosättningsärenden som skulle utredas på plats i de planerade utreseländerna fick ställas in.

– Vi har förståelse för att kommunernas arbete för mottagande av nyanlända påverkas av att antalet anvisade nu blir lägre än vi tidigare prognosticerat, säger Jens Carlander, expert på bosättningsfrågor.

Minsk­ningen sker på ett natio­nellt plan

Minskningen från 3 300 till cirka 2 400 är på ett nationellt plan. Hur många färre antal anvisningar respektive kommun får är ännu inte klart. Målsättningen är att så många kommuner som möjligt, av de som ännu inte fått någon nyanländ anvisad under 2023, ska få en anvisning innan årets slut.

Bosätt­nings­en­heten har löpande kontakt med kommuner

De kommuner som har funderingar kring hur anvisningsförfarandet de sista anvisningsmånaderna 2023 påverkar deras arbete med mottagande av anvisade nyanlända är välkomna att kontakta Migrationsverkets bosättningsenhet:

bosattningsenheten@migrationsverket.se

Telefonnummer: 010-203 42 29

Telefontid: Helgfri vardag 9.00–15.00

Anvisning av nyanlända

Regeringen ger varje år Migrationsverket i uppdrag att föreslå hur många nyanlända som behöver omfattas av anvisningar till kommuner året därpå. Underlaget till 2023 års länstal om 3 300 anvisade nyanlända lämnades till regeringen av Migrationsverket i augusti 2022. Underlaget utgick ifrån Migrationsverkets juliprognos. Regeringen beslutade i oktober 2022 om länstalet 2023 i enlighet med verkets förslag. Länsstyrelserna beslutade sedan, på grundval av länstalen, om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under kalenderåret 2023 (kommuntal). Kommuntalen beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Ett viktigt syfte med Migrationsverkets underlag, regeringens beslut om länstal samt länsstyrelsernas beslut om kommuntal är att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera mottagandet av nyanlända.