Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända

En region kan få ersättning för kostnader de har haft för personer i behov av vård och insatser till följd av sjukdom eller funktionshinder.

Villkor för ersätt­ning

Regioner kan endast få ersättning för kostnader de haft för personer där

 • vårdbehovet bedöms vara i minst tre år och
 • de sammanlagda kostnaderna för hälso- och sjukvård är minst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod (exklusive tolkkostnad) och
 • personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen få ersättning för

 • hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) som ordinerats av läkare. Observera att kostnad för tolk kan sökas först när vårdkostnaden uppgår till 60 000 kronor.
 • medicin
 • hjälpmedel.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen till exempel inte få ersättning för

 • vård som inte hör ihop med grundsjukdomen
 • kostnader för insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller någon annan insats som täcks av annan ersättning.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. Ansök genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända, blankett 4481 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart ansökan ska skickas eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Det här ska bifogas

 • Medicinskt underlag, till exempel ett läkarutlåtande, som visar att sjukdomen eller funktionshindret har en direkt koppling till skyddsbehovet eller fanns vid första mottagandet i kommunen.
 • Medicinskt underlag, till exempel ett läkarutlåtande, där det framgår att personen behöver vård i minst tre år på grund av sjukdom eller funktionshinder.
 • Dokument med specificerade uppgifter om de utgifter som regionen begär ersättning för så som vilken typ av vård personen fått samt tidsperiod och kostnader för vården.
 • Medicinskt underlag, till exempel ett nytt läkarutlåtande, om diagnosen förändras för att visa att vården hör ihop med grundsjukdomen eller funktionshindret.
 • Vid behov, ett nytt läkarutlåtande eller annat underlag som styrker att det är ett tidigare vårdbehov som fortsätter.

Att tänka på

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun. En ansökan som kommer in senare kan prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den region där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år.

Tänk på att ersättningen bara betalas ut för en period som ligger inom ramen för ettårsregeln. Du kan alltså inte ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle. Migrationsverket rekommenderar att regionen skickar in en första ansökan vid utgången av den första tolvmånadersperioden eller när kostnaderna är minst 60 000 kronor. Exempelvis, om en ansökan avser en hel period, som 210918–220917, eller en kortare period, som 220501–220917, måste ansökan komma in till Migrationsverket senast den 17 september 2023.

Tecknad bild av en kvinna

Nadia blir kommunplacerad i Finspångs kommun den 15 juni 2022. Nadia lider av en njursjukdom och behöver regelbunden dialys. Första vårdkontakten tas den 20 juni 2022 och pågår kontinuerligt en gång i veckan. Om regionen ska kunna få ersättning från första vårdkontakten 2022, ska ansökan senast ha kommit in till Migrationsverket den 19 juni 2024.   

Men en första ansökan ska också ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det datum Nadia blev kommunplacerad (15 juni 2022). Det innebär att en första ansökan från regionen ska ha kommit in till Migrationsverket  senast den 14 juni 2025.  

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad regionen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: