Statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande och massflyktingar som betalas ut till regi­onen utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalar Migrationsverket ut till regionen utan ansökan.

Ersätt­ning för hälso- och sjuk­vård samt tand­vård

Regionen får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande och massflyktingar.

För mer information om vem som är massflykting, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp som betalas ut per kvartal. Schablonbeloppet varierar beroende på personens ålder.

Scha­blon­be­lopp 2023 och 2024

  • 3 740 kronor för barn till och med 18 år
  • 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år
  • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär

  • all sjukvård för barn
  • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
  • mödrahälsovård och förlossningsvård
  • preventivmedelsrådgivning
  • vård vid abort
  • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
  • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Beloppet ska även täcka regionens kostnader för till exempel tolk, hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa i samband med vården.

Utbe­tal­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i månaden efter varje kvartalsskifte. Ersättningen betalas ut för de personer som bor inom regionen och som är registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem den sista dagen per kvartal.

Sidan senast uppdaterad: