Logotyp för AMIF

Icke konkur­re­rande utlys­ning inom speci­fikt mål 3 - Återvändandeområdet

Utlysning av medel för projekt till Migrationsverket inom:
specifikt mål 3 - Återvändandeområdet.
Öppen mellan 4 mars och 8 maj, 2024.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) i Sverige ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Syftet med utlysningen är att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

Förut­sätt­ningar vid utlys­ningen

 

Förutsättningar vid utlysningen


Tillgängligt stöd

Det finns cirka 90 miljoner kronor att söka insatser för. Förvaltande myndighet förbehåller sig rätten att justera beloppet med anledning av finansiella förutsättningar.

Projektets kostnader får inte överstiga 35 miljoner kronor i stöd under år 2024.

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personalkostnader + faktiska kostnader för övriga kostnadsslag + 15 % schablon av personalkostnader för att täcka indirekta kostnader

Finansieringsgrad från AMIF

Insatser kan finansieras till 75% av projektets stödberättigande kostnader.

Öppnar

2024-03-04

Stänger

2024-05-08 klockan 16:00

Projektstart

Tidigast 1 juni 2024

Projektlängd

Max 24 månader

 

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för Migrationsverket.

Vad söker vi i denna utlys­ning?

I denna utlysning söker vi projekt inom

 • Specifikt mål 3 - Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.

Projekt ska bidra till något eller några av de övergripande resultat som beskrivs inom specifikt mål i Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027. För att komma till programmet, använd följande länk: Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Program- och projektin­di­ka­torer

En eller flera programindikatorer inom det specifika målet ska användas för att mäta projektets resultat under projekttiden, varav indikator O.3.4 Antalet inrättade platser i förvarsenheter, är en av de som ska användas.

Som komplement till programindikatorerna ska 1-3 projektindikatorer anges för att mäta projektets resultat under projekttiden.

För att läsa mer om indikatorer, använd följande länk: Att välja indikatorer i ansökan om stöd Länk till annan webbplats.

Grund­läg­gande förut­sätt­ningar

De grundläggande förutsättningarna består av ett antal krav på sökanden och ansökan. Samtliga grundläggande förutsättningar ska uppfyllas:

 • Ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • Sökanden är en juridisk person
 • Obligatoriska frågor i ansökan är besvarade på ett ändamålsenligt sätt
 • Sökt stöd från AMIF är korrekt upptaget i budgeten
 • Det sökta stödet ska uppgå till 75% av projektets stödberättigande kostnader. Förvaltande myndighet kommer att kontrollera att den förenklade kostnadsmodellen i form av ett schablonpåslag på 15 % av upptagna personalkostnader i budget stämmer
 • Budgeten är i balans för varje år under projektperioden när medfinansiering (offentlig kontant medfinansiering och/eller privat kontant medfinansiering) och sökt stöd från AMIF är inkluderat
 • Sökanden är inte på obestånd eller i konkurs
 • Ansökan är förenlig med det nationella programmet för AMIF
 • Ansökan är förenlig med aktuell utlysning
 • Sökanden har ekonomisk, administrativ och operativ kapacitet att genomföra projektet
 • Läs mer under rubriken ”Vem kan ansöka om stöd” på följande länk: Att ansöka om stöd - Migrationsverket
 • Stödet från AMIF utgör inte dubbelfinansiering
 • Så kallad dubbelfinansiering är inte tillåten. Det betyder att projekt inte kan få ersättning från EU:s budget för samma utgifter mer än en gång.
 • Stödet från AMIF utgör inte otillåtet statsstöd
 • EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Läs mer under rubriken ”Statsstöd” på följande länk: Att ansöka om stöd - Migrationsverket
 • Obligatoriska bilagor har lämnats in och kan godkännas
 • Bilagor att bifoga ansökan:
  • Underlag som visar vem som är behörig att företräda sökanden
  • Budgetmall
  • Medfinansieringsintyg, om sökande har medfinansiärer eller projektpartners
  • Signeringsunderlag undertecknat av behörig företrädare

Bedömning av urvalskriterier

Ansökan poängsätts utifrån urvalskriterierna nedan. Minimum och maximumpoäng anges i tabellen nedan. Förvaltande myndighet kommer att avslå ansökan om något av urvalskriterierna får 0 poäng. Ansökningar som inte uppnår 65 poäng kommer att avslås. Beslut om stöd från AMIF kommer därefter att fattas utifrån tillgängliga medel och ansökningarnas totala poäng.

Följande urvalskriterier används:

 

Behov, relevans och måluppfyllelse

Det finns ett behov av att genomföra projektet. Projektets insatser och aktiviteter är relevanta för att uppfylla behovet och för att uppnå uppsatta mål. Projektets mål bidrar till måluppfyllelse inom Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

MIN

0

MAX
30

Projektets genomförbarhet

Det finns en koppling mellan mål, indikatorer och långsiktiga effekter samt ett tydligt samband mellan projektorganisation, aktivitetsplan och budget.

Projekt som ska arbeta direkt med målgruppen har tillgång till den aktuella målgruppen.

MIN

0

MAX 30

Kostnadseffektivitet

Projektets kostnader är rimliga och nödvändiga för projektets genomförande och måluppfyllelse.

MIN

0

MAX 30

Jämställdhet, icke-diskriminering och barnets bästa

Det framgår hur jämställdhet och icke-diskriminering beaktas i projektgenomförandet. Om projektet berör barn ska det även framgå hur barnets bästa beaktas.

MIN

0

MAX 30

Spridning

Det finns en beskrivning hur projektet kommer att arbeta med kommunikation och spridning av genomförande och resultat.

MIN

0 MAX 30

Summa av maxpoäng

110

Personalkostnader

För att förenkla administrationen har Migrationsverket infört enhetskostnader för redovisning av projektpersonalens arbetade tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska. Lönebikostnader ersätts via schablon som bestäms per organisation och gäller under hela projekttiden. Ni kan läsa mer om hur stödberättigande kostnader för personal räknas ut här: Läs mer under "Personalkostnader för projekt beviljade efter 2024-03-01".

Prak­tisk infor­ma­tion

Av webbplatsen EU-fonder - Migrationsverket Länk till annan webbplats. framgår mer specifika krav som ställs på projektet vad gäller villkor för stödberättigande kostnader, verifieringskrav, ekonomiska uppgifter som ska sparas och rapporteras m.m.

Ansökningar inklusive bilagor tas emot och handläggs via e-tjänsten ”Min Ansökan”. För att komma direkt till ansökan, använd följande länk Min Ansökan (minansokan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att alla uppgifter som krävs i systemet har fyllts i och ansökan skickats in ska signeringsunderlag skrivas under och skickas in via e-tjänsten ”Min Ansökan” eller skickas via mail till fonderna@migrationsverket.se.

Ansökningar som kommit in för sent kommer att avvisas. Förvaltande myndighet kan begära att ansökan kompletteras inför bedömning av grundläggande förutsättningar och urvalskriterier. Förvaltande myndighet kan även vid behov konsultera externa experter från en tillsatt expertgrupp som arbetar på olika offentliga organ och civilsamhällesorganisationer samt arbetsmarknadens parter inom fondens områden.

Välkommen med ansökan.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: